1
جواب بازی پشمکجواب بازی ها

جواب بازی پشمک

جواب بازی پشمک رو براتون مهیا کردیم . نکته قابل ذکر اینه که اگر از نسخه اپدیت و بروز بازی پشمک استفاده میکنین که هیچ ولی اگه از نسخه قدیمی استفاده میکنین برای پشت سر گذاشتن مراحل از جواب های مشخص شده استفاده کنین.

 

جواب بازی پشمک مرحله 1 الی 150

 

۱: هوا← آهو { توپ← پتو } { قدیمی >> آش← آتش }
۲: پتو← توپ { دیس← سفید } { قدیمی >> رگ← رنگ }
۳: شنا← آشنا { شنا← آشنا } { قدیمی >> ریش← شیر }
۴: رنگ← رگ { هوا← آهو } { قدیمی >> کرفس← سفر← فکر }
۵: ریش← شیر { رگ← رنگ } { قدیمی >> سیاه← سایه← آیه }
۶: شیب← شب { قدیمی >> هوا← آهو }
۷: دکل← کلید { آش← آتش } { قدیمی >> بهنام← بهمن← نامه }
۸: غار← چراغ { شیر← ریش } { قدیمی >> تلفن← نفت← فن← تلف }
۹: تیله← هتل { میل← لیمو } { قدیمی >> حوله← هلو← لوح }
۱۰: آتش← آش { غار← چراغ } { قدیمی >> هند← دره← هنر← رهن← دهن }
۱۱: سفید← دیس { دکل← کلید } { قدیمی >> تیله← هتل }
۱۲: میل← لیمو { هتل← تیله } { قدیمی >> شربت← ترش← شتر← بشر }
۱۳: زنگ← گز← زن { قدیمی >> فسیل← سیل← لیف← فیل }
۱۴: آش← ماش← شام { قدیمی >> گوزن← زنگ← گز← زن }
۱۵: خل← لخت ← تلخ { قدیمی >> راز← روزه← هراز← آرزو← دروازه← دره }
۱۶: قند← فندق← دف { قدیمی >> مربع← عرب← عمر }
۱۷: بنا← تاب← نبات { قدیمی >> جابر← برج← باج← جبر }
۱۸: پاکت← پاک← پتک { قدیمی >> بال← قلاب← بقال← قالب← قاب }
۱۹: تشک← کشتی← شیک { قدیمی >> وام← مار← راسو← سمور← سماور }
۲۰: شکم← کش ← کشمش { قدیمی >> بال← لاک← باک← کابل← کال }
۲۱: لاف← فال← لحاف { قدیمی >> پالتو← پتو← توپ }
۲۲: رنج← برنج← برج { قدیمی >> قوری← ورق← قو← روی }
۲۳: فانوس← نفس← وان { قدیمی >> پوست← سوپ← توپ← سوت }
۲۴: پل← لپ← پلو← پول { قدیمی >> آلبالو← لبو← آلو← بلال }
۲۵: سیروس← سرویس← سرو { قدیمی >> مداد← مد← آدم← دما }
۲۶: سایه← یاس← سیاه { قدیمی >> بار← دار← باد← آداب← داراب← ادب }
۲۷: خیس← سی ← یخ← سیخ { قدیمی >> بند← باد← بندر← دربان← نردبان← نان← نادر }
۲۸: حوله← لوح← هلو { قدیمی >> زن← گل← زنگ← گوزن← زنگوله }
۲۹: حفظ← حافظ← حفاظ { قدیمی >> چراغ← غار }
۳۰: یار← ریال← ریل {کلمات مخفی >> لیر← ریا← لار← رای← لر } { قدیمی >> مس← اسم← سهام← ماسه← سام }
۳۱: شیر← شر← ریش← ری { قدیمی >> کاه← هوا← آهو← کاهو← کوه }
۳۲: سفر← کرفس← فکر { قدیمی >> فرش← رشته← هشت }
۳۳: کولی← کیلو← وکیل { قدیمی >> کشتی← تشک← شیک }
۳۴: پیر← پری← پنیر { قدیمی >> دکمه← کمد← دکه← مه }
۳۵: توپ← پالتو← پتو { قدیمی >> کیلو← وکیل← کولی }
۳۶: بازی← زیبا← باز { قدیمی >> فندق← قند← دف }
۳۷: وام← وانت← مانتو { قدیمی >> کشمش← شکم← کش }
۳۸: باک← کباب← بابک { قدیمی >> امین← نیما← مین← نام }
۳۹: نامه← بهمن← بهنام { قدیمی >> مانتو← وام← وانت }
۴۰: افسر← سفر← فارس { قدیمی >> شب← شیب }
۴۱: آیه← سایه← سیاه { قدیمی >> سنگر← رنگ← سگ← سرنگ }
۴۲: چوپان← پانچ← چاپ← پوچ { قدیمی >> لحاف← فال← لاف }
۴۳: مه← کمد← دکمه← دکه { قدیمی >> یاس← سیر← یاسر← ساری← یار }
۴۴: خمیر← مریخ← میخ← خیر { قدیمی >> شیراز← رازی← ریش← شیر }
۴۵: بشر← شتر← ترش← شربت { قدیمی >> پتو← توپ }
۴۶: آهن← نگاه← گناه← آهنگ { قدیمی >> خاک← خار← آستر← تراس← خاکستر← کاخ }
۴۷: ملک← ملکه← کلم← کلمه { قدیمی >> شنا← آشنا }
۴۸: جان← جنس← باج← سنجاب { قدیمی >> دیس← سفید }
۴۹: تاب← تتو← توت← تابوت { قدیمی >> میل← لیمو }
۵۰: گل← زن← زنگ← گوزن← زنگوله { قدیمی >> دکل← کلید }
۵۱: پیک← نیک← پیکان← پاک { قدیمی >> زن← گز← زنگ }
۵۲: پوست← سوت← توپ← سوپ { قدیمی >> آش← ماش← شام }
۵۳: جبر← باج← جابر← برج { قدیمی >> خل← لخت← تلخ }
۵۴: فن← تلف← تلفن← نفت { قدیمی >> پری← پیر← پنیر }
۵۵: ترک← تیر← تیرک← کتری { قدیمی >> بنا← تاب← نبات }
۵۶: دما← آدم← مد← مداد { قدیمی >> رنج← برج← برنج }
۵۷: سرنگ← سگ← رنگ← سنگر { قدیمی >> پاک← پتک← پاکت }
۵۸: جنگل← لنج← گنج← لگن { قدیمی >> ریل← یار← ریال }
۵۹: بالش← بال← شال← بلا { قدیمی >> وان← نفس← فانوس }
۶۰: مهسا← سهام← ماه← ماسه { قدیمی >> حفظ← حفاظ← حافظ }
۶۱: رمز← رزم← مرز← ترمز { قدیمی >> باز← بازی← زیبا }
۶۲: مریخ← میخ← خرم← خمیر { قدیمی >> یاس← سایه← سیاه }
۶۳: گوزن← گز← زن← زنگ { قدیمی >> باک← بابک← کباب }
۶۴: قلب← فالب← بقا← قلاب { قدیمی >> سفر← افسر← فارس }
۶۵: شیراز← ریش← رازی← شیر { قدیمی >> سال← سیل← گیلاس }
۶۶: پیتزا← زیپ← پیاز← تیز { قدیمی >> یخ← سی← خیس← سیخ }
۶۷: شهر← شوهر← رشوه← هوش { قدیمی >> ری← شر← ریش← شیر }
۶۸: شک← یک← کیش← کش← شیک { قدیمی >> سرو← سیروس← سرویس }
۶۹:رمز← رز← رزم← مرز { قدیمی >> لپ← پل← پلو← پول }
۷۰: خراب← خبر← ابر← بخار { قدیمی >> رز← مرز← رزم← رمز }
۷۱: فرش← فروش← شوفر← شرف { قدیمی >> مشک← شکم← تشک← تمشک }
۷۲: نام← امین← نیما← مین { قدیمی >> لگن← لنج← گنج← جنگل }
۷۳: شانه← شاهین← شنا← شاه { قدیمی >> رمز← رزم← مرز← ترمز }
۷۴: تشک← مشک← شکم← نمشک { قدیمی >> نقد← دفن← قند← فندق }
۷۵: سیل← فسیل← فیل← لیف { قدیمی >> آدم← دما← دام← مداد }
۷۶: شوم← شامپو← پشم← موش { قدیمی >> شال← بال← بلا← بالش }
۷۷: لیز← زنبیل← زین← بیل { قدیمی >> بقا← قلب← قالب← قلاب }
۷۸: زیتون← تیز← زین← زینت { قدیمی >> کلم← ملک← ملکه← کلمه }
۷۹: ورق← روی← قوری← قو { قدیمی >> خرس← سرخ← خسرو← خروس }
۸۰: ویلا← الو← لوبیا← لبو { قدیمی >> میخ← خیر← مریخ← خمیر }
۸۱: فندق← قند← نقد← دفن { قدیمی >> چاپ← پوچ← پانچ← چوپان }
۸۲: نگین← سنگین← گیس← سنگ { قدیمی >> ابر← خبر← خراب← بخار }
۸۳: گلو← لوله← هلو← گلوله { قدیمی >> پاک← نیک← پیک← پیکان }
۸۴: صابون← نصب← بنا← بانو { قدیمی >> تیر← ترک← تیرک← کتری }
۸۵: بلال← آلو← لبو← آلبالو { قدیمی >> شهر← هوش← رشوه← شوهر }
۸۶: اسلحه← سلاح← ساحل← حال { قدیمی >> تتو← تاب← توت← تابوت }
۸۷: شهاب← آشوب← هوش← باهوش { قدیمی >> زین← بیل← لیز← زنبیل }
۸۸: بد← باد← ادب← آب← ابد { قدیمی >> میخ← خرم← خمیر← مریخ }
۸۹: پرورش← شرور← پرش← پرشور { قدیمی >> جان← جنس← باج← سنجاب }
۹۰: آهو← آواره← آوار← اهورا { قدیمی >> موش← پشم← شوم← شامپو }
۹۱: دهن← رهن← هند← دره← هنر { قدیمی >> فرش← شرف← شوفر← فروش }
۹۲: بازار← ابزار← آزار← بارز { قدیمی >> شک← کش← کیش← یک← شیک }
۹۳: شال← کشو← کال← لواش← لواشک { قدیمی >> تیز← زیب← پیاز← پیتزا }
۹۴: آذر← رخش← شاخ← خارش← آذرخش { قدیمی >> ماه← مهسا← سهام← ماسه }
۹۵: رهن← نهر← هنر← نقره← قرن { قدیمی >> الو← لبو← ویلا← لوبیا }
۹۶: سوا← اوج← سویا← جویا← یاسوج { قدیمی >> زین تیز← زینت← زیتون }
۹۷: زجر← رنج← ریز← زین← زنجیر { قدیمی >> آهن← نگاه← گناه← آهنگ }
۹۸: لقب← قله← قلب← قبله← قبیله { قدیمی >> شاه← شنا← شانه← شاهین }
۹۹: رود← دور← ورود← دورو← خودرو { قدیمی >> سنگ← گیس← نگین← سنگین }
۱۰۰: ادب← دار← بار← آداب← داراب← باد { قدیمی >> گلو← هلو← لوله← گلوله }
۱۰۱: قسم← ساق← قاسم← سماق← اسم { قدیمی >> نصب← بنا← بانو← صابون }
۱۰۲: جشن← کهن← جهش← کنجه← شکنجه { قدیمی >> حال← سلاح← ساحل← اسلحه }
۱۰۳: آخر← خار← خطا← خطر← خاطره { قدیمی >> هوش← آشوب← شهاب← باهوش }
۱۰۴: توپ← سوت← پتو← پوست← سوپ { قدیمی >> بد← ادب← ابد← آب← باد }
۱۰۵: جنگ← کنج← جشن← گنج← گنجشک { قدیمی >> ترس← راست← رسته← ستاره }
۱۰۶: خر← رس← سرخ← رخ← سر← خرس { قدیمی >> پرش← شرور← پرشور← پرورش }
۱۰۷: مدل← پیل← میل← پلید← دیپلم { قدیمی >> آوا← آوار← اهورا← آواره }
۱۰۸: سام← ملس← سالم← سلام← مال { قدیمی >> بارز← آزار← ابزار← بازار }
۱۰۹: ریش← ریز← شیر← شیار← شیراز { قدیمی >> هنر← قرن← رهن← نقره← نهر }
۱۱۰: بال← بقال← قلاب← قالب← قاب { قدیمی >> توپ← پتو← سوپ← پوست← سوت←ک }
۱۱۱: آجر← جان← آرنج← نجار← رنج { قدیمی >> ضر← میر← ضمیر← مریض← مضر }
۱۱۲: یاس← سیر← یاسر← ساری← یار { قدیمی >> مهم← جسم← سهم← سمج← مجسمه }
۱۱۳: کاه← کوه← کاهو← کاوه← آهک { قدیمی >> سال← ملس← سالم← سلام← مال }
۱۱۴: میل← محل← لحیم← حلیم← حمل { قدیمی >> کنج← گنج← جشن← جنگ← گنجشک }
۱۱۵: ماه← بام← بیمه← ماهی← بامیه { قدیمی >> صفا← فصل← فال← اصل← فاصله←ا }
۱۱۶: بیل← بال← بلا← گلاب← گلابی { قدیمی >> زجر← رنج← ریز← زین← زنجیر }
۱۱۷: نوک← کور← کنار← نوکر← کارون { قدیمی >> آخر← خطر← خار← خطا← خاطره }
۱۱۸: چنگ← خنگ← رنگ← چرخ← خرچنگ { قدیمی >> اسم← ساق← قاسم← سماق← قسم }
۱۱۹: اوت← وات← ← کاتر← کروات← تکاور { قدیمی >> خنگ← چنگ← چرخ← رنگ← خرچنگ }
۱۲۰: آهن← دانه← هندا← دهان← هند { قدیمی >> چاه← طاق← چاق ← قاچ← طاقچه←و }
۱۲۱: فک← شک← کشف← کش← کفش { قدیمی >> تاس← ستم← ماست← تماس← مات }
۱۲۲: سال← طلا← سطل← سالن← سلطان { قدیمی >> فک← کش← کفش← کف← شک← کشف }
۱۲۳: بام← امیر← مربی← مربا← بیمار { قدیمی >> آهک← کاه← کاوه← کاهو← کوه }
۱۲۴: فصل← صفا← فال← اصل← فاصله { قدیمی >> آجر← جان← آرنج← نجار← رنج }
۱۲۵: وام← مار← سمور← راسو← سماور { قدیمی >> برگ← بره← برگه← گربه← گره←ر }
۱۲۶: باز← آبزی← زیبا← بازی← آبی { قدیمی >> رخ← رس← سرخ← خر← سر← خرس }
۱۲۷: آلو← وال← ویلا← وانیل← لیوان { قدیمی >> محل← میل← لحیم← حلیم حمل }
۱۲۸: تشک← دشت← دست← شکست← دستکش { قدیمی >> خرد← ترد← دختر← درخت← رخت }
۱۲۹: لیف← فله← فیل← فیله← خلیفه { قدیمی >> نجف← جنس← جان← نفس← اسفنج }
۱۳۰: آهو← کوه← هوا← کاهو← کاه { قدیمی >> نشر← جشن← شرط← رنج← شطرنج }
۱۳۱: بره← برگ← برگه← گربه← گره { قدیمی >> بها← همت← مته← تباه← مهتاب }
۱۳۲: کال← لاک← بال← کابل← باک { قدیمی >> دین← قند← نقد← دنیا← قنادی }
۱۳۳: شک← پوشک← کاوش← کوشا← پوشاک { قدیمی >> آبی آبزی زیبا بازی باز }
۱۳۴: رخت← خرد← درخت← دختر← ترد { قدیمی >> کشو کال شال لواش لواشک }
۱۳۵: پیچ← پیت← پست← چیپس← پستچی { قدیمی >> ریز شیر← ریش← شیار← شیراز }
۱۳۶: چاق← چاه← قاچ← تاق← تاقچه { قدیمی >> هند ← دهان← هندا← دانه← آهن }
۱۳۷: هنگ← منگ← ننگ← نهنگ← منگنه { قدیمی >> پنج← پره پهن← پنجه← پنجره }
۱۳۸: مرض← نرم← ضامن← رمان← رمضان { قدیمی >> بیل← بال← بلا← گلاب← گلابی }
۱۳۹: تاس← ستم← ماست← تماس← مات { قدیمی >> ننگ← منگ← هنگ← نهنگ← منگنه }
۱۴۰: رنج← نشر← جشن← شرط← شطرنج { قدیمی >> دست← دشت← تشک ←شکست← دستکش }
۱۴۱: پنج← پنجه← پره← پهن← پنجره { قدیمی >> فیل← لیف ←فله←فیله← خلیفه }
۱۴۲: جان← نجف← نفس← جنس← اسفنج { قدیمی >> کهن← جشن← جهش← کنجه← شکنجه }
۱۴۳: حال← سهل← ساحل← سلاح← اسلحه { قدیمی >> شاخ← آذر← رخش← خراش← آذرخش }
۱۴۴: اسب← سیب← آسیا← آسیب← آسیاب { قدیمی >> میل← پیل← مدل← پلید← دیپلم }
۱۴۵: اسم← سیم← نسیم← سیمان← سینما { قدیمی >> قله← لقب← قلب← قبله← قبیله }
۱۴۶: دین← دامن← امید← دنیا← میدان { قدیمی >> پست← پیت← پیچ← چیپس ←پستچی }
۱۴۷: مهم← جسم← سمج← سهم← مجسمه { قدیمی >> سطل← طلا← سال← سالن← سلطان }
۱۴۸: مس← اسم← سام← ماسه← سهام { قدیمی >> کور← نوک← کنار← نوکر← کاروان }
۱۴۹: زر← میر← مضر← ضمیر← مریض { قدیمی >> نمد← چمن← دامن← نادم ←چمدان }
۱۵۰: مته← بها← همت← تباه← مهتاب { قدیمی >> بام ←ماه← ماهی← بیمه← بامیه }

جواب بازی پشمک مرحله 151 الی 300

 

۱۵۱: کال← الان← کالا← کلان← کانال { قدیمی >> اسب← سیب← آسیب← آسیا← آسیاب }
۱۵۲: کلم← ملک← سیل← میل← سیم← کلسیم { قدیمی >> سهل← حال← ساحل ←سلاح ←اسلحه }
۱۵۳: وان← الو← ویلا← وانیل← لیوان { قدیمی >> نرم← مرض← رمان← ضامن← رمضان }
۱۵۴: کشف← شفا← اشک← کفاش← شکاف← کاشف { قدیمی >> دور← رود← دورو← ورود← خودرو }
۱۵۵: چرم← چمن← ماچ← نرم← چنار← چمران { قدیمی >> سنت ←سیب← تنیس← بیست← بستنی }
۱۵۶: خنگ← چرخ← نرخ← چنگ← رنگ← خرچنگ { قدیمی >> سوا← اوج← سویا← جویا← یاسوج }
۱۵۷: لحن← لنز← زحل← نوح← وزن← حلزون { قدیمی >> آلو← وال← ویلا← وانیل← لیوان }
۱۵۸: امت← اتم← تاس← مات← تماس← ماست { قدیمی >> شوک← پوشک ←کاوش← کوشا← پوشاک }
۱۵۹: کدر← آرد← کرد← اردک← کارد← کادر { قدیمی >> وات← اوت← کاتر← کروات{اشتباه بازی ساز}← تکاور }
۱۶۰: نور← نوک← سکو← کور← نوکر← کنسرو { قدیمی >> بام← مربا← مربی← امیر← بیمار }
۱۶۱: تره← تنها← هرات← تهران← ترانه { قدیمی >> سیم← اسم← نسیم← سینما← سیمین }
۱۶۲: کسر← سیر← سری← سیرک← ریسک← کرسی { قدیمی >> دین← دامن← امید← دنیا← میدان }
۱۶۳: هشت← فرش← رشته { قدیمی >> وان← آلو← ویلا← وانیل← لیوان }
۱۶۴: گرد← گود← گور← رود← دور← گردو { قدیمی >> کال← الان← کالا← کلان← کانال }
۱۶۵: گشت← دشت← شدت← تشک← شکست← دستکش { قدیمی >> سیر← عروس← وسیع← سریع← عروسی }
۱۶۶: شور← گوش← خوش← گور← رخش← خرگوش { قدیمی >> باک← کاری← کبیر← رکاب← باریک }
۱۶۷: تاس← ساکت← اسکی← اسکیت← تاکسی { قدیمی >> سیب← آسیا← سیبا← آسیب← آسیاب }
۱۶۸: سیر← سریع← عروس← وسیع← عروسی { قدیمی >> پا← سپر← پسر← پارس← پر← پاس }
۱۶۹: لگد← لگن← گدا← لنگ← انگل← گلدان { قدیمی >> لپه← پلو← هلو← پهلو← هول← لپه }
۱۷۰: سنت← سیب← بیست← تنیس← بستنی { قدیمی >> تره← هرات← تنها← تهران← ترانه }
۱۷۱: باک← کبیر← کاری← رکاب← باریک { قدیمی >> تاس← اسکی← ساکت← تاکسی← اسکیت }
۱۷۲: پر← پا← پاس← پسر← سپر← پارس { قدیمی >> مروت← مترو← تورم← تومور← موتور }
۱۷۳: تورم← مترو← مروت← تومور{تومر}← موتور { قدیمی >> برش← ترش← بشر← شربت← شتر← رشت }
۱۷۴: لپ← لپه← هول← هلو← پله← پهلو { قدیمی >> نظر← ناظر← رانت← نظارت← انتظار }
۱۷۵: باد← ادب← بام← ابد← آباد← بادام { قدیمی >> رود← گور← دور← گردو← گرد← گود←ک }
۱۷۶: برش← شتر← بشر← رشت← شربت { قدیمی >> کلم← سیل← سیم← میل← کلسیم← ملک }
۱۷۷: متر← ترم← تور← تمر← مترو← تورم { قدیمی >> شور← گوش← رخش← خوش← خرگوش← گور }
۱۷۸: نظر← رانت← ناظر← نظارت← انتظار { قدیمی >> کود← دود← کدو← کشو← دودکش← دوش }
۱۷۹: عید← عدس← سعی← سعدی← عدسی← سعید { قدیمی >> رنگ← خنگ← چرخ← نرخ← خرچنگ← چنگ }
۱۸۰: ترس← راست← رسته← ستاره { قدیمی >> آتش← شنا← تنگ← گشت← انگشت← نشت←ا }
۱۸۱: سکو← کور← عکس← سرو← عروس← عروسک { قدیمی >> تور← ترم← تورم← مترو← تمر← متر }
۱۸۲: کند← رنگ← گرد← درک← گردن← کرگدن { قدیمی >> آرنج← کران← نجار← نارنج← نارنجک }
۱۸۳: شنا← تنگ← گشت← آتش← نشت← انگشت { قدیمی >> کشو← کور← روکش← کشور← شور← شکر }
۱۸۴: کدو← کود← دوش← کشو← دود← دودکش { قدیمی >> گوش← شوخ← رخش← گور← خرگوش← خوش }
۱۸۵: کور← کشو← شکر← شور← روکش← کشور { قدیمی >> اتم← تاس← تماس← ماست← مات←و }
۱۸۶: گیلاس← سال← سیل { قدیمی >> لحن← زحل← نوح← لنز← حلزون← وزن }
۱۸۷: نفس← داس← سند← دفن← فساد← اسفند { قدیمی >> شفا← کشف← شکاف← کفاش← اشک← کاشف }
۱۸۸: سیب← آسیب← سیبا← آسیا← آسیاب { قدیمی >> کشت← دشت← شدت← شکست← دستکش← تشک }
۱۸۹: خار← خاک← کاخ← آستر← تراس← خاکستر { قدیمی >> پتو← نیت← توپ← تیوپ← پوتین← تیپ }
۱۹۰: راز← دره← روزه← آرزو← هراز← دروازه { قدیمی >> سکو← عکس← سرو← عروس← عروسک← کور←ر }
۱۹۱: باد← نان← بند← نادر← بندر← دربان← نردبان { قدیمی >> کور← نور← سکو← نوکر← کنسرو← نوک }
۱۹۲: نجار← کران← آرنج← نارنج← نارنجک { قدیمی >> گرد← رنگ← کند← گردن← کرگدن← درک }
۱۹۳: مربع← عرب← عمر { قدیمی >> دفن← نفس← سند← فساد← اسفند← داس }
۱۹۴: خرس← سرخ← خروس← خسرو { قدیمی >> سری← سیر← ریسک← سیرک← کسر← کرسی }
۱۹۵: آدم← دما← دام← مداد { قدیمی >> باد← ابد← ادب← آباد← بادام← بام }
۱۹۶: چمن← نمد← دامن← نادم← چمدان { قدیمی >> نرم← ماچ← چمن← چنار← چمران← چرم }
۱۹۷: قند← دین← نقد← دنیا← قنادی { قدیمی >> گدا← لگن← لنگ← انگل← گلدان← لگد }
۱۹۸: پتو← توپ← نیت← تیپ← تیوپ← پوتین { قدیمی >> کرد← کدر← کادر← اردک← آرد← کارد }
۱۹۹: رخش← گور← گوش← خوش← شوخ← خرگوش { قدیمی >> عدس← سعی← سعید← سعدی← عید← عدسی }
۲۰۰: موم← مین← نیم← یمن← مینو← میمون { قدیمی >> نیم← موم← مین← مینو← میمون← یمن }
۲۰۱: نام← طاق← منطق← نقاط← مناطق← امن
۲۰۲: وزن← تیز← زینت← ونیز← زیتون← زین
۲۰۳: پاک← کپل← پلاک← پلان← پلکان← پلک
۲۰۴: درد← داد← خدا← خرداد← رخداد← خرد
۲۰۵: راه← بره← ابرو← بهار← روباه← ابر
۲۰۶: کشو← شکر← روکش← کشور← کوروش← کور
۲۰۷: بغل← تیغ← بلیت← غیبت← تبیلغ← لغت
۲۰۸: هشت← شته← رشته← شهرت← فرشته← هفت
۲۰۹: یون← جین← جیوه← هویج← یونجه← وجه
۲۱۰: هوا← بها← بانو: انبه← انبوه← آهو
۲۱۱: چای← خال← خالی← خیال← یخچال← خلا
۲۱۲: نوه← هود← دوده← دنده← دونده← نود
۲۱۳: رنج← جان← آرنج← نجار← نارنج← نان
۲۱۴: موش← دوش← شنود← دشمن← دمنوش← نوش
۲۱۵: چای← خال← خالی← خیال← یخچال← چال
۲۱۶: هود← هلو← هالو← لوده← آلوده← دهل
۲۱۷: منت← نما← متان← ضامن← ضمانت← متن
۲۱۸: فنر← نفر← فروغ← روغن← فرغون← نور
۲۱۹: تلف← فیل← رتیل← لیتر← فیلتر← ریل
۲۲۰: بید← ادا← آیدا← آداب← آبادی← یاد
۲۲۱: بره← خزر← خبره← برزخ← خربزه← خبر
۲۲۲: کیش← شاکی← کاشی← آبکش← شکیبا← شیب
۲۲۳: عمو← عمان← مانع← معنا← معاون← نوع
۲۲۴: درس← درسا← آدرس← سردر← سردار← دسر
۲۲۵: گاو← گونی← واگن← یوگا← گونیا← گوی
۲۲۶: برس← سراب← هراس← بهار← سهراب← سرب
۲۲۷: دما← داد← مداد← امداد← داماد← دام
۲۲۸: شنا← شهین← ناشی← شانه← شاهین← نیش
۲۲۹: قرن← قیر← قران← یرقان← قناری← یار
۲۳۰: شال← واشر← شورا← لواش← شلوار← شور
۲۳۱: فنس← ناف← سونا← افسون← فانوس← فنا
۲۳۲: انار← ایران← ناهار← رایانه← یارانه
۲۳۳: باج← جواب← بازو← جواز← بازجو← زوج
۲۳۴: ابر← آبی← دبیر: بیدار← ردیاب← باد
۲۳۵: کما← مسکو← واکس← ماسک← مسواک← کام
۲۳۶: شام← ماش← منشی← ماشین← نمایش← شنا
۲۳۷: شاه← وهاب← شهاب: آشوب← باهوش← وبا
۲۳۸: شال← شاغل← الاغ← شغال← آشغال← شغل
۲۳۹: قسم← سوق: موسی← مقوی← موسیقی← قوی
۲۴۰: گود← سنگ← سود← سوگند← گوسفند← دفن
۲۴۱: تاس← راست← هراس← هرات← ستاره← ترس
۲۴۲: فاق← قیف← فقیه← قیافه← قافیه← یقه
۲۴۳: نوک← نمک← کمان← کمین← کامیون← نیک
۲۴۴: نقل← لانه← ناله← نهال← نقاله← قله
۲۴۵: اشک← انشا: آشنا← اشکان← کاشان← کنش
۲۴۶: هلو← رودل← شوره← لودر← دلشوره← دوش
۲۴۷: بنا← انبر← آبان← انبار← باران← آرا
۲۴۸: متن← وانت← توان← تومان← مانتو← مات
۲۴۹: باز← بارز← آزار: ابزار: بازار: ارز
۲۵۰: رسم← سمور: سوار← سرما← سماور← راسو
۲۵۱: ابر: ربات← ابرو← تبار: باروت← باور
۲۵۲: تمر← مترو: تورم← تومور← موتور← متر
۲۵۳: مات← ماست← تماس← مساحت← تمساح← ستم
۲۵۴: لبو← ابرو← باور← روال← بلوار: بلور
۲۵۵: ناو← ناشی← یواش← شیوا← آویشن← شنوا
۲۵۶: مزد← نادم: نماز← دامن← نامزد← زمان
۲۵۷: مال← سلام← سالم← اسلام← الماس← اسم
۲۵۸: ننگ← رینگ← نگین← رنگین← نیرنگ← ریگ
۲۵۹: اکو← پاکت← تاپو: تکاپو← کاپوت← پوک
۲۶۰:ریا← آریا← انار: یاران← ایران← یار
۲۶۱: رخت← خیار: تایر: تاخیر← تاریخ← خیر
۲۶۲: زین← سینه← نسیه← زیره← سرنیزه← نیزه
۲۶۳: مسح← حاتم← حتما← مساحت← تمساح← حسام
۲۶۴: اتم← مادی: آیتم← امید← مادیات← آیات
۲۶۵: بنا← انبر← ابان← باران← انبار: انار
۲۶۶: جان← نان← اسفنج← فنجان← فسنجان← نجف
۲۶۷: نگاه← انبه← گناه← بانگ← بنگاه← آهنگ
۲۶۸: تیرک← تحرک← حرکت← کتری← تحریک← حیرت
۲۶۹: صوت← تصور: وصیت← تصویر← صورتی← صورت
۲۷۰: لبو← مال← وام← بام← آلبوم← بوم← مبل
۲۷۱: اتش← ترش← شتر← تراش← تار← رشت← ارتش
۲۷۲: بچه← تره← چرب← چتر← تربچه← ترب← تبر
۲۷۳: گرم← رسم← مرگ← خرس← خرمگس← مگس← سرخ
۲۷۴: رمق← برق← مهر← قبر: مقبره← رقم← قهر
۲۷۵: کاه← آهک← هوا← کاهو← آهو← کوه← کاوه
۲۷۶: پاس← آسیا← سینا← پایان← سایپا← یاس
۲۷۷: وان← ران← نور: نوار: رنو← ناو← روان
۲۷۸: درون← نادر: روان← دوران← اروند← نوار
۲۷۹: ساز← گرز: راز: گراز: زاگرس← ارز← گاز
۲۸۰: افق← ناف← خان← نفاق← خفقان← فاق← نفخ
۲۸۱: دکه← شهر: درک← شهرک← درشکه← شکر: کره
۲۸۲: بدن← برد: برند← بندر: درب← بند← نبرد
۲۸۳: زیر← زجر← زری← زرین← زنجیر← ریز: جیر
۲۸۴: زود← موز: زوج← مجوز← مزدوج← دوز← موج
۲۸۵: کوه← هوش← کشو: شکوه← شکوفه← کشف← کفش
۲۸۶: بتون← نوبت← تناوب← باتون← بوتان← نبات
۲۸۷: کتان← ساکن← ساکت← استان← استکان← تانک
۲۸۸: تانک← کتان← تانکر← کنترل← کلانتر← کارت
۲۸۹: تنگ← گشت← ناگت← نشات← انگشت← نشت← تنش
۲۹۰: قوا← افق← توقف← تقوا: توافق← فوت← وقت
۲۹۱: محو: محک← موکت← حکمت← حکومت← حکم← موت
۲۹۲: دیس← دیه← هیس← دسته← تهیدست← تست← تهی
۲۹۳: شال← کال← تلاش← کاشت← شکلات← تشک← آتش
۲۹۴: ریل← فیل← لیتر← رتیل← فیلتر← تیر← لیف
۲۹۵: مرز← رمز← مزار← امیر← میرزا← میز← رزم
۲۹۶: تیر← تبر: تایر← ربات← باتری← ترب← تاب
۲۹۷: اختر← افرا← آخرت← خرافات← افتخار← فاخر
۲۹۸: تیم← رحم← حرمت← حریم← تحریم← حرم← رحمت
۲۹۹: آجر← برج← باج← جواب← آبرو← جارو← جوراب
۳۰۰: حنا← حیا← حوا← نوح← حاوی← نواحی← حیوان

جواب بازی پشمک مرحله 301 الی 450

 

۳۰۱: وزن← وام← موز← زانو← زمان← نماز← آزمون
۳۰۲: ترک← گره← ریه← تیره← تکیه← ترکیه← کتری
۳۰۳: زود← دوز← دوش← یزد← شهید← شیوه← دوشیزه
۳۰۴: وال← گلو← گاو← انگل← واگن← گالن← النگو
۳۰۵: چاه← چاپ← پره← چاره← چهار← پارچ← پارچه
۳۰۶: قاب← لقب← قلب← قالب← قالی← قلاب← بقالی
۳۰۷: لنت← نفت← ولت← تلفن← فلوت← توکل← تفلون
۳۰۸: قلم← ماچ← چاق← چلاق← چماق← قلچماق
۳۰۹: کوه← کشو← هوش← کاوه← کاهو← شکوه← هواکش
۳۱۰: فاز← زره← زهر← رفاه← هزار← زهرا← زرافه
۳۱۱: موش← مهر← شهر← شوهر← رشوه← شوره← مشهور
۳۱۲: سفت← سفر← فارس← فرات← راست← افسر← سفارت
۳۱۳: سیم← رسم← مسیر← سمور← موسی← مرسی← موسیر
۳۱۴: سیر← سفر← فارس← افسر← سفیر← ساری← فارسی
۳۱۵: گوش← گاو← گشت← شتاب← آشوب← گوشت← آبگوشت
۳۱۶: مهم← مکه← حکم← حاکم← محکم← حمام← محاکمه
۳۱۷: چاپ← چاه← تپه← پناه← تنها← چانه← تپانچه
۳۱۸: طاق← عطا← قطع← قاطع← طاقت← قطعات← تقاطع
۳۱۹: هار← ریه← سایر← سایه← سیاه← هراس← سیاره
۳۲۰: آتی← یاس← سست← سایت← ایست← تاسیس← سیاست
۳۲۱: ریه← دیر← دیه← دریا← دایه← دهیار← دایره
۳۲۲: لیر← تهی← لیته← هیتر← تیله← تیره← هیتلر
۳۲۳: رنگ← برگ← بانگ← نگار← گران← انبر← آبرنگ
۳۲۴: آجر← جان← ناجی← نجار← جاری← آرنج← انجیر
۳۲۵: ترک← تیر← برکت← کتری← کبیر← تبریک
۳۲۶: کاج← کنج← ساق← جناق← ساکن← سنجاق← سنجاقک
۳۲۷: وزن← نوه← زینب← بیوه← نیزه← وزنه← بوزینه
۳۲۸: میز← زین← نسیم← زمین← مرسی← مسیر← سرزمین
۳۲۹: سنگ← هنر← سرنگ← سنگر← نرگس← گرسنه← سرهنگ
۳۳۰: قطب← قاب← طناب← باطن← نقاب← منطق← قطب نما
۳۳۱: ضبط← نبض← طناب← ضابط← باطن← آبان← انضباط
۳۳۲: کره← تکه← ترکه← اراک← هرات← کارت← کاراته
۳۳۳: سیل← سیب← سبیل← آسیب← لباس← ابلیس← سیلاب
۳۳۴: روز← زور← روزه← وزیر← زیره← فوری← فیروزه
۳۳۵: روی← ریشه← یورش← شوهر← شیوه← شهریور
۳۳۶: شرق← شرم← رقم← قمر← مقر← قشم← مشق← مشرق
۳۳۷: شخم← موش← خام← خشم← اخم← خوش← شاخ← خاموش
۳۳۸: پلک← پاک← پیک← پلاک← پلکان← پیکان← پلیکان
۳۳۹: سوت← ستون← نترس← تونس← تنور← وسترن← سنتور
۳۴۰: فوت← فال← تاول← بافت← فلوت← تابلو← فوتبال
۳۴۱: خیر← خیار← رویا← یاور← آوار← خاور← خاویار
۳۴۲: ریه← پینه← پنیر← پاره← پناه← آینه← پیراهن
۳۴۳: رشد← کرد← دکه← دره← کدر← کره← شهرک← درشکه
۳۴۴: سیب← نسیه← سبزی← سبزه← سینه← نبیسه← سبزینه
۳۴۵: کاف← فال← الف← فلک← کسف← لاف← سفال← فلاسک
۳۴۶: عمر← عمو← عرف← موز← عفو← رفع← معرف← معروف
۳۴۷: هتل← تلخ← لخت← تله← هشت← شته← لخته← شلخته
۳۴۸: یکتا← کتری← کاری← کارت← تایر← کتیرا← تاریک
۳۴۹: سوت← توپ← تپه← سوپ← هوس← پسته← پوست← پوسته
۳۵۰: ماهی← بومی← بیوه← میوه← بیمه← بامیه← آبمیوه
۳۵۱: ساس← سمور← سوار← راسو← سماور← سمسار← سوسمار
۳۵۲: خیر← چین← نرخ← خبر← چرخ← چرب← چربی← خبرچین
۳۵۳: شهر← خشم← مهر ← شرم← شخم← شمر← شرخر← خرمشهر
۳۵۴: رفع← عفت← فرات← عارف← تعارف← ارتفاع← اعتراف
۳۵۵: زیپ← چاپ← چاه← پیچ← چای← هیچ← پیاز← پیازچه
۳۵۶: رنگ← فنر← نگر← فنگ← نفر← فرنی← رینگ← فرنگی
۳۵۷: کشو← اشک← آلو← لاک← وال← کاوش← لواش← لواشک
۳۵۸: خار← خاک← کاخ← خوک← آخر← کاور← خاور← خوراک
۳۵۹: بور← بوت← تور← بکر← کتب← تکبر← برکت← کبوتر
۳۶۰: بوس← اسب← سکو← باک← سبک← واکس← کاسب← کابوس
۳۶۱: دوم← نوش← شوم← دوش← موش← دشمن← شنود← دمنوش
۳۶۲: بنا← نجس← جنب← جنس← باج← جانب← جناب← سنجاب
۳۶۳: پری← سپر← پسر← سیر← پیر← ساری← اسیر← پاریس
۳۶۴: وقت← قوی← قوت← تقی← قوا← تقوا← قاتی← یاقوت
۳۶۵: قوت← قوا← اتو← تپق← وقت← تقوا← فاپو← پاتوق
۳۶۶: دست← بدن← بند← سبد← تند← داس← نبات← دبستان
۳۶۷: لوح← خال← شاخ← حال← خوش← لواش← حلوا← خوشحال
۳۶۸: اسب← سرب← بار← برس← سبز← سراب← بازرس← سرباز
۳۶۹: گود← گند← دفن← نود← سود← نفس← سوگند← گوسفند
۳۷۰: خیر← خبر← خار← آخر← بخار← خراب← خیار← بخاری
۳۷۱: شنا← آهن← نان← ننه← نهان← شانه← نشان← نشانه
۳۷۲: تست← توت← سرور← ترور← روسری← توریست← تروریست
۳۷۳: لاشه← لواش← شیوه← ویلا← الویه← هیولا← شوالیه
۳۷۴: مار← نما← آرم← منع← عمان← مانع← رمان← عمران
۳۷۵: اصل← خال← اهل← خاص← خاله← خالص← خلاص← خلاصه
۳۷۶: لات← تلف← کلت← آفت← کتف← کلفت← فلاکت← کفالت
۳۷۷: منبر← مربا← انبه← بهمن← انبر← مهربان← برنامه
۳۷۸: آرا← آوا← آور← روا← پارو← آوار← پاور← اروپا
۳۷۹: نور← تور← ترس← سوت← تنور← تونس← ستون← سنتور
۳۸۰: خوش← مزه← شوخ← خزه← زخم← خوشه← موزه← خوشمزه
۳۸۱: داد← مداد← آباد← داماد← امداد← بادام← بامداد
۳۸۲: میز← شیار← مزار← شیراز← میرزا← آمرزش← رزمایش
۳۸۳: لگن← گاو← لنگ← گلو← واگن← انگل← الگو← النگو
۳۸۴: سرم← سوم← ورم← رسم← مرسی← مسری← مسیر← موسیر
۳۸۵: لیف← فال← الف← لاف← فایل← فیلم← مایل← فامیل
۳۸۶: تار← کتف← فکر← آفت← کفتر← راکت← کارت← کفتار
۳۸۷: خام← اخم← خال← ملخ← خاور← خرما← مورخ← خرمالو
۳۸۸: خرم← خرد← مدد← درد← مردد← مخدر← خرمن← خردمند
۳۸۹: فنر← ریل← لیف← فیل← فوری← فرنی← نیرو← نیلوفر
۳۹۰: کفن← سکه← فکس← نفس← کافه← کاسه← ساکن← نسکافه
۳۹۱: چاه← مکه← چمن← نمک← چکمه← چانه← نامه← کمانچه
۳۹۲: سرب← ساز← سبز← برس← سراب← بارز← سرباز← بازرس
۳۹۳: اره← نهر← رهن← هنر← تنها← انتر← ترانه← تهران
۳۹۴: کما← کلم← ملک← کامل← کمال← کلام← مالک← املاک
۳۹۵: ریگ← گلو← لیگ← گوی← گرو← یورو← گوریل← ویرگول
۳۹۶: تور← زور← روز← اتو← آرزو← تراز← وزارت← ترازو
۳۹۷: دهم← مزد← مزه← ماده← مزدا← مهاد← زاده← همزاد
۳۹۸: گنج← جنگ← هند← دنج← گنده← نهنگ← گنجه← جنگنده
۳۹۹: حنا← حبه← نصب← صبح← صاحب← انبه← صحنه← صبحانه
۴۰۰: کار← ترک← تار← کنار← تانک← کارت← کتان← تانکر
۴۰۱: سکه← لکه← کال← کلاه← کاسه← هلاک← کلاس← اسکله
۴۰۲: قاب← ساق← قسم← ساقه← سهام← ماسه← سماق← مسابقه
۴۰۳: قله← ماه← قلم← قلمه← مهال← مقاله← ملاقه
۴۰۴: گود← دیگ← گوی← گونه← نوید← گیوه← گونی← گوینده
۴۰۵: دور← رود← اردو← دارو← لودر← داور← دلار← دلاور
۴۰۶: کرج← کاج← کنج← رنج← نجار← آرنج← نارنج← نارنجک
۴۰۷: اتو← تور← سوت← راسو← سوار← راست← اورست← روستا
۴۰۸: نوش← موش← نوه← میهن← منشی← میوه← شیوه← شومینه
۴۰۹: کمد← کند← نمک← نادم← کمان← دکان← دامن← نمکدان
۴۱۰: مژه← پدر← رژه← پرده← درهم← مژده← هردم← پژمرده
۴۱۱: مهر← جام← مجرا← ماهر← اهرم← مجار← جامه← مهاجر
۴۱۲: پند← خون← وزن← پونز← نخود← دوزخ← پوند← پوزخند
۴۱۳: وام← سرم← راسو← سمور← رسوا← امور← سرما← سماور
۴۱۴: گیس← سگا← گیرا← اسیر← ساری← گاری← گریس← سیگار
۴۱۵: گنج← جنگ← گیج← جنین← نگین← گنجه← نهنگ← گنجینه
۴۱۶: نیم← ولی← یمن← مینی← مینو← نیلو← لیمو← میلیون
۴۱۷: میز← میش← ماش← شام← ایام← اشیا← مزایا← آزمایش
۴۱۸: رنج← جان← جارو← نجار← نوار← روان← جوان← جانور
۴۱۹: گسل← لوس← گلو← الگو← سوله← سوال← ساوه← گوساله
۴۲۰: ساز← مات← متن← زمان← ماست← نماز← تماس← زمستان
۴۲۱: بدن← بند← نرده← رنده← برده← نبرد← بندر← برنده
۴۲۲: گره← رنگ← سنگ← سنگر← سرنگ← نرگس← سرهنگ← گرسنه
۴۲۳: داد← دانا← آسان← استاد← آستان← داستان← دادستان
۴۲۴: مهر← اخم← خام← خمره← خرما← پاره← خامه← خمپاره
۴۲۵: بز← انگ← ارگ← بانگ← نگار← گران← بناگر← آبرنگ
۴۲۶: فال← فضل← فضا← لاف← فاضل← بالا← الفبا← فاضلاب
۴۲۷: آهو← گره← گوهر← هوار← گروه← هورا← گواه← گهواره
۴۲۸: نرم← درس← نمد← مرد← دسر← سرد← رسم← سند← سمندر
۴۲۹: درس← پسر← دیس← پدر← سرد← سپر← دسر← دیر← پردیس
۴۳۰: ملک← کلم← مبل← کابل← کلام← کامل← کمیاب← کلمبیا
۴۳۱: شاه← کاه← کشک← شکاک← کاهش← اکشن← اشکنه← کهکشان
۴۳۲: باج← قاب← اجاق← آبان← جناق← جناب← نقاب← باجناق
۴۳۳: روی← صوت← وصیت← صورت← توری← تصور← تصویر← صورتی
۴۳۴: سکو← کتک← کوک← کوکا← واکس← سکوت← کاسکت← کاکتوس
۴۳۵: سیل← بیل← لابی← لباس← سیبل← سیبیل← سیلاب← ابلیس
۴۳۶: بچه← چاه← چرب← بهار← چهار← آچار← ارابه← چابهار
۴۳۷: باک← سبک← لباس← کاسب← کالا← کابل← کلاس← کالباس
۴۳۸: هند← دین← دانه← دهان← آینه← دنیا← آینده← ناهید
۴۳۹: متن← یتیم← مانتو← تومان← امنیت← ویتامین← ویتنام
۴۴۰: دین← آدم← دامن← دنیا← نماد← امید← دینام← میدان
۴۴۱: چرم← چمن← چنار← زمان← نماز← ارزن← مزار← چمنزار
۴۴۲: قصد← صدا← دقت← صادق← اتاق← تقاص← صداقت← اقتصاد
۴۴۳: آتش← شاد← دهات← شاهد← شهدا← اشهد← شهادت← هشتاد
۴۴۴: سطل← تیم← ملت← ملیت← طلسم← لیست← تسلیم← مستطیل
۴۴۵: شیب← کیش← بیشه← کینه← شبکه← بشکه← شنبه← یکشنبه
۴۴۶: تند← سند← داس← دست← دانا← استاد← استان← داستان
۴۴۷: رهن← ریه← رای← هنر← انار← ناهار← رایانه← یارانه
۴۴۸: آرش← ارگ← شاکر← شرکا← اراک← شکار← آشکار← کارگشا
۴۴۹: شور← پیر← پویش← پیرو← پیشرو← شیپور← پریوش
۴۵۰: شهر← شوره← شرور← ریشه← شیره← رشوه← شوهر← شهریور

جواب بازی پشمک مرحله 451 الی 600

 

۴۵۱: نور← بانو← نوار← روان← ابرو← انبر← روبان← بوران
۴۵۲: کور← گوش← شورا← روکش← شکار← کشور← گوارش← کاوشگر
۴۵۳: تنگ← گاری← ایران← گیتار← گرانیت← رایگان← گارانتی
۴۵۴: شنا← سنا← آسان← نشان← شانس← آشنا← انسان← ناشناس
۴۵۵: سنا← مسن← نسیم← ایمن← مینا← یاسمن← سیمان← سینما
۴۵۶: ماش← شکر← شکم← مشک← کمر← کرم← شام← شکار← مراکش
۴۵۷: مار← ماش← ورم← موش← شوم← امر← شمار← شورا← مشاور
۴۵۸: میز← زین← نیاز← زمین← زیان← میزان← ایمان← زایمان
۴۵۹: دین← دیگ← پند← پوند← گونی← پیوند← دوپینگ← پودینگ
۴۶۰: عدل← علت← عادت← عادل← ادعا← عدالت← تعادل← اعتدال
۴۶۱: نفس← مونس← موسی← نسیم← سمنو← منفی← سیفون← سمفونی
۴۶۲: خوک← یاور← خاور← رویا← کویر← خیار← خوراک← خوراکی
۴۶۳: گنگ← گرگ← نگار← گران← واگن← انگور← گرگان← گروگان
۴۶۴: گاز← گدا← آزاد← آگاه← زاهد← آزاده← گدازه← زادگاه
۴۶۵: زیپ← پیر← روز← پرز← پری← زور← وزیر← پرویز← پیروز
۴۶۶: دبی← مشک← شکم← کمد← کیش← شیب← مشکی← میبد← بیدمشک
۴۶۷: پرس← سپر← پسر← پاس← سوا← پروا← پارس← پارو← پاسور
۴۶۸: فیل← سطل← لیف← لطف← طفل← نفس← فسیل← لطیف← فلسطین
۴۶۹: نهنگ← انبه← گناه← بانگ← آهنگ← نگاه← بنگاه← نگهبان
۴۷۰: قاب← قالی← بالا← قلاب← قالب← قلابی← بقالی← باقالی
۴۷۱: نبات← نوبت← وانت← آبان← توان← بانو← توانا← اتوبان
۴۷۲: هدف← هار← ←فرار← اردو← فردا← فروهر← راهرو← فراورده
۴۷۳: لال← لاله← هلال← لیلا← گیاه← گلایل← گلایه← گالیله
۴۷۴: فراز← زارع← عارف← رعنا← نزاع← فرناز← فرزان← زعفران
۴۷۵: قیف← فیر← فرق← فقر← افق← رفیق← فراق← فقیر← آفریقا
۴۷۶: گیس← ریگ← جگر← گره← گیج← گیره← جیره← گریه← سرگیجه
۴۷۷: تند← تمدن← یتیم← امید← دایی← امنیت← میدان← دینامیت
۴۷۸: اتو← وات← اوت← سنت← ساتن← وانت← سونا← توان← ستوان
۴۷۹: سوت← سوار← راسو← راست← استوا← اوستا← روستا← استوار
۴۸۰: گاو← گوی← موش← گام← گوش← گوشی← میگو← گویش← گاومیش
۴۸۱: تیر← توت← ترسو← ترور← سوتی← روسری← توریست← تروریست
۴۸۲: نقی← نان← نوین← نانو← یونان← قانون← قوانین← قانونی
۴۸۳: لنز← جیب← لیز← لنج← لجن← زین← نجیب← زنبیل← زنجبیل
۴۸۴: طبل← طول← طلب← طلا← باطل← طالب← بلوط← بودا← داوطلب
۴۸۵: سخت← سرخ← خرس← رخت← ساکت← ساخت← سرخک← کارت← خاکستر
۴۸۶: متن← وانت← توان← تومان← مانتو← امنیت← تامین← ویتنام
۴۸۷: قله← اهل← قمه← قلم← لقمه← ماله← قلمه← ملاقه← مقاله
۴۸۸: رضا← تار← عار← آرا← عرض← تعرض← اعضا← تعارض← اعتراض
۴۸۹: تاس← نیت← سنت← سینا← ایست← سایت← ساتن← تنیس← آستین
۴۹۰: لال← بالا← بلال← لیلا← ویلا← لوبیا← آلبالو← والیبال
۴۹۱: تکه← چکه← چاه← بچه← تابه← چابک← کتاب← تباه← کتابچه
۴۹۲: پیک← کاشی← شریک← پیکر← شاکی← شاپرک← پیرایش← پیراشکی
۴۹۳: راز← تار← زور← روز← وزرا← تراز← آرزو← ترازو← وزارت
۴۹۴: دوز← زود← زوج← جادو← جواز← آزاد← آواز← جواد← ازدواج
۴۹۵: سوت← کوک← سکو← کتک← سکوت← واکس← ساکت← کاسکت← کاکتوس
۴۹۶: نفس← فنر← سفر← سفره← رفاه← افسر← فارس← هراس← فرانسه
۴۹۷: لنگ← لگن← گلو← گاو← الگو← واگن← انگل← النگو← آنگولا
۴۹۸: دکه← شته← تشک← دشت← کاشت← شاهد← دهات← شهادت← آتشکده
۴۹۹: گود← پند← دیگ← گوی← پوند← گونی← نوید← پیوند← دوپینگ
۵۰۰: شیب← شام← بیم← بشر← امشب← مربا← مربی← بیمار← ابریشم
۵۰۱: لال← لاک← کال← الک← زلال← الکل← کالا← کزاز← زالزالک
۵۰۲: قصه← نقد← قصد← قند← قوچ← نوچه← صدقه← صندوق← صندوقچه
۵۰۳: جهش← پنج← جشن← پشه← پنجه← جنبش← پنبه← شنبه← پنجشنبه
۵۰۴: سالم← سالن← سلام← نسیم← سیمان← سینما← سلیمان← سلمانی
۵۰۵: بند← گلو← بدن← لگد← گود← گنبد← بلند← گلوبند← بلندگو
۵۰۶: فکر← ریگ← کفر← کیف← کافی← کافر← گاری← کفگیر← گرافیک
۵۰۷: مرد← مار← رمان← مادر← نادم← نادر← مدار← دامن← درمان
۵۰۸: اسب← تست← آبان← استان← تابان← باستان← انتساب← تابستان
۵۰۹: هلو← دهل← هدف← فال← لوده← هالو← فولاد← آلوده← فالوده
۵۱۰: دیس← سود← سند← سودا← نوید← سویا← اسید← دیوان← ادیسون
۵۱۱: غرب← باغ← غار← غوره← ابرو← غبار← غروب← روباه← آبغوره
۵۱۲: فرش← پیش← شرف← ترشی← تفرش← شریف← پشتی← تشریف← پیشرفت
۵۱۳:هوس← طوس← سطر← سوره← طاهر← سوار← راسو← ساطور← اسطوره
۵۱۴: گام← نذر← ذره← ذهن← آذر← گمان← گمراه← مناره← گذرنامه
۵۱۵: نشت← شته← نشات← نشست← شانس← تشنه← شانه← تنها← نشاسته
۵۱۶: ساز← وزن← سبز← بازو← زانو← سوزن← زبان← بانو← سوزنبان
۵۱۷: سبک← سیب← بوس← سکوت← کویت← بیست← بوکس← بوتیک← بیسکویت
۵۱۸: چین← چای← چادر← چنار← دریا← نادر← دنیا← دینار← دارچین
۵۱۹: نقل← آبان← بالا← نقال← قالب← بالن← نقاب← قلاب← انقلاب
۵۲۰: سوت← نشت← ستون← تونس← نشست← روشن← تنور← سنتور← سرنوشت
۵۲۱: عمه← ماهی← مایع← میهن← نامه← عمان← مانع← معنا← معاینه
۵۲۲: سفر← رفاه← افسر← ساده← سرفه← فاسد← فارس← سفره← افسرده
۵۲۳: چین← بدل← دلیر← دبیر← چرند← چربی← بلند← دلبر← بلدرچین
۵۲۴: شعر← عرش← شروع← شعار← آوار← شاعر← شعور← اعشار← عاشورا
۵۲۵: مرغ← غیر← مدار← مرید← یغما← دماغ← مدیر← دریغ← مرغداری
۵۲۶: رمز← مزه← زره← رزم← زهر← عمه← هرمز← عمره← مرزه← مزرعه
۵۲۷: بست← دست← دسر← سبد← سرب← سرد← درست← بدتر← بستر← دربست
۵۲۸: خنگ← نرخ← خبر← بانگ← خراب← بخار← ابرنگ← رگبار← خبرنگار
۵۲۹: شته← هشت← تباه← شهاب← شتاب← بهشت← اشتها← شباهت← اشتباه
۵۳۰: سنگ← گسل← گیس← سالن← انگل← سنگال← گیلاس← گیلان← انگلیس
۵۳۱: سحر← حبس← ابدا← آباد← سراب← ساحر← حساب← سرداب← حسابدار
۵۳۲: خون← تپه← تنها← پونه← پناه← خانه← پخته← خاتون← توپخانه
۵۳۳: گاو← لگد← گدا← گلو← گود← گول← الگو← دولا← والد← گودال
۵۳۴: مبل← لبو← ویلا← بومی← لیمو← مایل← لوبیا← آلبوم← موبایل
۵۳۵: کیا← یاس← کسل← لاک← سیل← یال← کلاس← سیکل← اسکی← کلیسا
۵۳۶: نوش← بانو← انبه← شانه← آشوب← شنبه← شهاب← باهوش← نوشابه
۵۳۷: گرد← درد← درنگ← گنبد← نبرد← گردن← بندر← دربند← گردنبند
۵۳۸: نوک← کند← تانک← دکان← کتان← کندو← کادو← کودتا← تکواندو
۵۳۹: خدا← خون← دانا← هاون← خانه← خنده← نخود← ناخدا← خانواده
۵۴۰: کمر← مار← کرم← نرم← نمک← کار← کنار← کمان← رمان← کرمان
۵۴۱: آتش← تشک← کیش← کشت← شیک← کاشی← شاکی← کاشت← کشتی← شکایت
۵۴۲: یکان← مکان← امین← کیان← مینا← کمین← کمیک← کمانک← مکانیک
۵۴۳: رکاب← مکتب← ربات← تمبر← برکت← کتاب← مرکب← مبارک← مرکبات
۵۴۴: بوق← قول← قوا← قاب← قلب← لقب← قالب← قلاب← بالا← باقلوا
۵۴۵: دقت← دارت← قرار← قدرت← برتر← بردار← برادر← دربار← رقابت
۵۴۶: دست← سوت← شوت← سخت← تخس← خشت← سوخت← دوست← دوخت← دستخوش
۵۴۷: فنر← یاور← فرنی← رویا← نیرو← فوری← ویران← روانی← فناوری
۵۴۸: دوش← هدف← شوفر← دشنه← فروش← روشن← درفش← شهروند← فروشنده
۵۴۹: بنا← وان← ناو← وبا← یون← بانو← بیان← نایب← یابو← بینوا
۵۵۰: رنج← ناجی← آرنج← جاری← نجار← جنین← انجیر← نارنج← نارنجی
۵۵۱: پکن← پنیر← گاری← گران← پارک← پیکر← نگار← پیکان← پارکینگ
۵۵۲: مهو← ماه← ضمه← عمو← عمه← هضم← موضع← واضع← عوام← معاوضه
۵۵۳: شوره← ریشه← رشوه← شیره← شیوه← شیار← شوهر← هاشور← هوشیار
۵۵۴: خمر← تخم← خام← اخم← ختم← خمار← تارخ← خرما← خاتم← مختار
۵۵۵: شتر← رشت← بشر← شهر← ترش← شهرت← رشته← شربت← بهشت← برشته
۵۵۶: اسب← سکو← سبک← اکو← بوس← بوکس← کاسب← واکس← کوبا← کابوس
۵۵۷: فکر← کفر← مکرر← کفار← کافر← فرار← امرار← افکار← کار← کارفرما
۵۵۸: بشر← امیر← مربی← شیار← مربا← امشب← بیمار← مباشر← ابریشم
۵۵۹: سالم← املت← ماست← مدال← تامل← ستاد← سلام← سلامت← دستمال
۵۶۰: بام← ایه← بیم← همی← بیمه← مایه← ماهی← مهیا← مهیب← بامیه
۵۶۱: مات← عام← جام← عاج← جمع← تاج← تجمع← جامع← جماعت← اجتماع
۵۶۲: ملت← ماست← ملات← املت← تماس← سلامت← اسلام← الماس← التماس
۵۶۳: پشه← شهره← شیره← ریشه← پینه← پنیر← شهریه← نشریه← هنرپیشه
۵۶۴: هوا← جور← جار← جاه← جوار← وراج← جوهر← رواج← جارو← جواهر
۵۶۵: قوم← قلم← نقل← بوق← مبل← قول← قلمو← قبول← منقل← بوقلمون
۵۶۶: رضا← فضا← فرود← فردا← اردن← دوران← اروند← فوران← فضانورد
۵۶۷: خشک← بخش← شاخ← خبر← بشر← رکاب← خراب← خشاب← بخار← خشکبار
۵۶۸: شرف← فرش← فنر← نفس← سنگ← فشنگ← نرگس← سرنگ← سنگر← سنگفرش
۵۶۹: اسکی← واکس← ماسک← موسی← سویا← مسکو← مسواک← مساوی← اسکیمو
۵۷۰: وزن← بازو← زانو← زبان← بودا← بانو← نوزاد← بادبزن← بندباز
۵۷۱: گود← گاو← جگر← گرد← گدا← جواد← جادو← جارو← گردو← جادوگر
۵۷۲: قاب← ناب← آقا← جنب← بقا← نقاب← اجاق← ناجا← جانب← باجناق
۵۷۳: چای← چربی← چادر← دبیر← آچار← ایراد← بیدار← آبادی← آبدارچی
۵۷۴: ترب← بیک← بیت← تبر← برکت← کبیر← کبری← کتبی← تبریک← کبریت
۵۷۵: پلک← ملک← پیک← کلم← کلام← کامل← لامپ← پیام← پلاک← المپیک
۵۷۶: کرج← جوک← جوش← کاج← شکار← شورا← کشور← جارو← روکش← جوشکار
۵۷۷: زود← دوز← زنده← وزنه← نوزاد← اندوه← زندان← نوزده← نوازنده
۵۷۸: گوش← شوهر← گوهر← گوشه← گروه← شاهرگ← گوارش← هاشور← گوشواره
۵۷۹: ماچ← چرم← پیچ← چاپ← پارچ← پرچم← امیر← پیام← آمپر← مارپیچ
۵۸۰: بدل← لگد← گرد← گدا← برگ← گلاب← دلبر← دلار← گرداب← بالگرد
۵۸۱: سمنو← مونس← نسیم← موسی← سویا← سیمان← ناموس← سینما← سونامی
۵۸۲: کمر← نمک← کار← مارک← کمان← مکار← کران← کنار← رمان← کرمان
۵۸۳: لنز← زنگ← گلو← وزن← وزنه← گزنه← گونه← لوزه← گوزن← زنگوله
۵۸۴: سبک← سرب← سکو← برس← بوس← بورس← بوکس← رسوب← سرکوب← بوکسور
۵۸۵: نقص← نقد← قند← قصه← قوه← قوچ← نوچه← صدقه← صندوق← صندوقچه
۵۸۶:دوش← رشید← ارشد← شیاد← رادیو← دیوار← دشوار← درویش← داریوش
۵۸۷: ماهی← بیمه← تباه← بیات← تابه← بامیه← مهتاب← اهمیت← مهتابی
۵۸۸: ختم← اخم← خدا← خام← سخت← خدمت← خادم← ساخت← استاد← استخدام
۵۸۹: شال← تشک← پتک← پلک← پاکت← تلاش← کاشت← پلاک← شکلات← لاکپشت
۵۹۰: پنج← جشن← نبش← جهش← جنبه← پنجه← شنبه← پنبه← جنبش← پنج شنبه
۵۹۱: نجف← نجس← جنس← سنج← فنج← ناجا← آسان← اسفنج← اجناس← اسفناج
۵۹۲: سیم← تیم← میت← تقی← تیمم← قسمت← مقیم← قیمت← تقسیم← مستقیم
۵۹۳: هما← لکه← کله← هلاک← کمال← کلمه← مکمل← مالک← ملکه← مکالمه
۵۹۴: چکش← کیش← چای← کاچی← شیار← کاشی← شریک← شکار← شاکی← شکارچی
۵۹۵: جشن← شاد← دوش← جوش← دانش← جوان← جادو← جواد← وجدان← دانشجو
۵۹۶: آرام← نمره← نامه← انار← آرمان← ناهار← مناره← اهرام← راهنما
۵۹۷: گرم← مگس← گیس← مرگ← ریگ← گریم← مرسی← مسیر← سرگرمی← گرمسیر
۵۹۸: حبس← سبد← سحر← حدس← سراب← آباد← حساب← ساحر← آدرس← حسابدار
۵۹۹: خشت← رخت← شاخ← رخش← آخرت← ارتش← خراش← تراش← پرخاش← خارپشت
۶۰۰: گدا← هاد← ادا← گاز← زده← آگاه← اهدا← گدازه← آزاده← زادگاه

جواب بازی پشمک مرحله 601 الی 750

۶۰۱: رطب←طلب← طلا← طبل← رکاب← باطل← رباط← کابل← کربلا← طلبکار
۶۰۲: مادر← دوام← اردن← مدار← درمان← دوران← مانور← اروند← نمودار
۶۰۳: پسر← توپ← سوپ← روس← پوست← پرتو← توپر← پوستر← پتروس← پرستو
۶۰۴: گام← برگ← مرگ← گرم← بهار← گربه← گرما← مربا← بهرام← گرمابه
۶۰۵: پول← سال← پلو← پوچ← چلو← سوال← چپول← چالوس← چپاول← چاپلوس
۶۰۶: سرم← سیب← سرب← برس← مسیر← مسری← مرسی← مربی← بررسی← سرمربی
۶۰۷: تاس← سرخ← تخس← تراس← آخرت← ساخت← اختر← راست← خسارت← استخر
۶۰۸: فدا← هوا← هود← هدف← وفا← دولا← هالو← فولاد← آلوده← فالوده
۶۰۹: شاخ← رخش← خیر← شیخ← آریا← خراش← شیار← خیار← آرایش← خشایار
۶۱۰: غار← راه← باغ← غرب ←وهاب← غوره← غروب← غبار← روباه← آبغوره
۶۱۱: کفر← کیف← فکر← کتف← کافی← کافر← کتری← کتیرا← تاریک← ترافیک
۶۱۲: پهن← خان← چاپ← چاه← خانه← پناه← پاچه← چانه← چاخان← چاپخانه
۶۱۳: باک← نیک← نبات← کتان← کتاب← تنبک← بانک← بیات← تانک← کابینت
۶۱۴: هند← دین← دنیا← دانه← آینه← هادی← دایه← ایده← ناهید← آینده
۶۱۵: اهل← لمس← اسم← ماله← مهسا← ماسه← ملوس← سوله← لامسه← ماسوله
۶۱۶: خرد← رود← هدر← خرده← روده← چرخه← دوره← خوره← خورده← دوچرخه
۶۱۷: دیو← دیر← داور← یاور← رویا← دریا← دارو← اردو← رادیو← دیوار
۶۱۸: زرد← درز← زهرا← ارشد← زاهد← دراز← شاهد← هزار← ارزش← شهرزاد
۶۱۹: سند← دیس← سود← چین← چای← سواد← سویا← دیوان← سودان← ساندویچ
۶۲۰: درب← ننگ← برد← برگ← گردن← درنگ← بندر← گنبد← دربند← گردنبند
۶۲۱: خال← ملخ← روال← خاور← امور← مولا← اخمو← خالو← مورخ← خرمالو
۶۲۲: عشق← نقش← نعش← آشنا← عاشق← نقاش← نقشه← اشعه← قانع← عاشقانه
۶۲۳: همت← ترم← مته← ظهر← همتا← ظاهر← مظهر← تظاهر← مهارت← متظاهر
۶۲۴: جدا← درج← رواج← وارد← وراج← اردو← واجد← گارد← گردو← جادوگر
۶۲۵: بال← طول← دولا← بلوا← والد← طالب← باطل← دوبل← بلوط← داوطلب
۶۲۶: دست← دیس← ترد← ساری← دارت← درست← اسید← اسیر← تدریس← دستیار
۶۲۷: هند← آیه← یاد← دیو← دین← دهان← دیوان← اندوه← ادویه← دیوانه
۶۲۸: زور← سری← روز← وزن← زرین← سوزن← سینی← زیرین← رویین← زیرنویس
۶۲۹: سوت← تورم← رستم← سرمه← سوره← مترو← همسر← سمور← تسمه← سورتمه
۶۳۰: گمان← آرام← مدارا← نامرد← ارگان← آرمان← درمان← اندام← نامدار
۶۳۱: وان← اتو← وات← اوت← توان← وانت← ژتون← توانا← تاوان← آوانتاژ { اگر این مرحله واستون مشکل داره بازیتون رو آپدیت کنین }
۶۳۲: قاب← قتل← بالا← قلاب← قالب← اتاق← تقلب← قاتل← تالاب← باتلاق
۶۳۳: سوپ← پشم← پارو← پرسش← سرما← سمور← پارس← شامپو← سماور← مشاور
۶۳۴: کره← کبد← دکه← باده← رکاب← برکه← برده← کهربا← کباده← بدهکار
۶۳۵: رمق← رقم← قرن← نقره← قرآن← نامه← قمار← مناره← منقار← قهرمان
۶۳۶: چاه← چاپ← چاره← چهار← پارچ← پاچه← آچار← اپرا← پارچه← چهارپا
۶۳۷: رحم← حنا← حرم← محرم← مرام← حرام← حمام← مراحم← رحمان← نامحرم
۶۳۸: هرات← آنتن← تنها← تهران← نسترن← ترانه← رسانه← ستاره← هنرستان
۶۳۹: لیز← ریل← لرز← ریال← ارزش← آزار← لیزر← لرزش← شیراز← شالیزار
۶۴۰: تماس← ماست← سرما← سفارت← مسافر← مسافت← متاسف← اتمسفر← مسافرت
۶۴۱: سوم← نوک← نسیم← موسی← مسکن← سینک← مسکو← سمنو← سومین← مسکونی
۶۴۲: انار← آبان← انبر← انبار← نایاب← باران← ایران← انباری← بارانی
۶۴۳: کلک← سکه← لکه← کاسه← کلاه← کلاس← هلاک← کلاهک← اسکله← کالسکه
۶۴۴: قوس← ساق← قوی← آسیا← ساقی← آسان← سویا← ناقوس← ایوان← اقیانوس
۶۴۵: مزه← بزم← زهرا← هزار← مزار← بارز← بهار← بهرام← مبارز← مبارزه
۶۴۶: بوس← ستون← نوبت← تونس← بانو← توان← نبات← وانت← ستوان← بوستان
۶۴۷: فوت← فوق← وقف← افق← قفا← وفا← تقوا← وفات← توقف← فتوا← توافق
۶۴۸: بلا← طلب← طلا← طبل← طبس← سطل← لباس← اطلس← باطل← طالب← اسطبل
۶۴۹: عرب← بستر← عباس← ربات← ساعت← سراب← سرعت← عابر← عبرت← عربستان
۶۵۰: لنج← جهل← جانی← جهان← اجیل← ناجی← جاهل← انجیل← هیجان← لاهیجان
۶۵۰: لنج← جهل← جانی← جهان← اجیل← ناجی← جاهل← انجیل← هیجان← لاهیجان
۶۵۱: کور← کولر← شکار← روکش← شورا← کشور← لواش← شلوار← لواشک← شلوارک
۶۵۲: عدس← داد← دعا← ساعد← ساعت← عادت← تعداد← سعادت← استاد← استعداد
۶۵۳: وبا← بور← بنر← انبر← ابرو← روبان← بوران← ویران← ناوبر← بورانی
۶۵۴: مبل← ریال← مربا← بالن← مربی← منبر← ملایر← برلین← بریان← بیمار
۶۵۵: زیپ← پرز← تیز← تراز← آزار← پیاز← پارتی← زیارت← پیتزا← پارازیت
۶۵۶: چاپ← چاه← چای← پیچ← هیچ← چاره← پارچ← آچار← پاچه← چهار← پارچه
۶۵۷: عمه← طعم← عمل← طمع← طلا← علم← طالع← طعام← طعمه← عالم← مطالعه
۶۵۸: متن← مترو← تورم← مروت← تمرد← تمدن← ثروت← تنور← تندرو← ثروتمند
۶۵۹: داس← دنج← جسم← جسد← سمج← جام← سجاد← جامد← سنجد← مسجد← دماسنج
۶۶۰: رخش← دوش← دیو← خیر← خوش← خرد← رشید← شوخی← خرید← درویش← خورشید
۶۶۱: دانا← دانه← زنده← آزاد← زاهد← دهان← آزاده← زاهدان← اندازه
۶۶۲: دزد← دید← یزد← داد← دبی← ایدز← بازی← زیاد← ایزد← زیبا← بازدید
۶۶۳: پلو← چال← پوچ← پول← سوپ← چاپ← لوس← سوال← چپاول← چالوس← چاپلوس
۶۶۴: دوا← دانه← نهاد← دهنه← نانو← دهان← نهان← اندوه← دهانه← هندوانه
۶۶۵: فضا← دفن← فرض← نوار← اردن← دوران← اروند← فروند← فوران← فضانورد
۶۶۶: جرم← جسم← سمج← جام← تاج← جرات← تجسم← رستم← سرما← تاجر← مستاجر
۶۶۷: هوش← بانو← آشوب← شانه← انبه← شنبه← انبوه← باهوش← شبانه← نوشابه
۶۶۸: فنچ← روح← حفر← وحی← حرف← چین← حروف← حوری← حریف← فرنی← حروفچین
۶۶۹: ترس← کاتر← تراس← ساکت← نکات← کاست← تانکر← کنسرت← کارتن← ترسناک
۶۷۰: سکو← سکه← کوه← کوسه← ساده← کاوه← واکس← سواد← کادو← کاهو← کاسه
۶۷۱: پسر← سپر← کیش← پیک← سیرک← پرسش← پیکر← ریسک← شریک← کرسی← شکسپیر
۶۷۲: رخت← سخن← نرخ← آخرت← ساخت← استخر← استان← خرناس← خراسان← ستارخان
۶۷۳: کلم← کرم← کمر← ملک← اراک← رمال← آرام← کامل← کلام← کالا← کارامل
۶۷۴: برگ← گاز← ریگ← گرز← زیبا← گاری← بازی← بارز← بزرگ← گراز← بازیگر
۶۷۵: ترد← ریل← ملت← تیم← دلیر← ملیت← مدیر← دیلم← رتیل← لیتر← تردمیل
۶۷۶: کاوش← ورزش← آرزو← کشور← شرور← ارزش← روکش← زرشک← کشاورز← ورزشکار
۶۷۷: شوم← میش← یون← مین← میهن← هومن← میوه← مینو← شیوه← منشی← شومینه
۶۷۸: صفر← صفا← صاف← صنف← فنر← نصف← صراف← انار← اصراف← انصاف← انصراف
۶۷۹: عوض← وضع← عرض← عضو← رضا← عوضی← راضی← ضایع← رضوی← عوارض← عوارضی
۶۸۰: داد← گدا← درد← مداد← آرام← داماد← مرداد← امداد← دامدار← امدادگر
۶۸۱: سحر← تست← ساحر← سارا← راحت← حسرت← اسارت← حراست← استتار← استراحت
۶۸۲: سوال← سالن← ویلا← سونا← سویا← وانیل← لیوان← یونان← وسایل← نایلون
۶۸۳: جیب← جوی← باج← برج← جاری← رویا← یاور← جواب← جارو← جوراب← جویبار
۶۸۴: اسکی← لیست← کاست← کلاس← ساکت← اسکلت← کلیسا← اسکیت← تاکسی← لاستیک
۶۸۵: دوا← خون← دانه← دانا← نخود← نواده← ناخدا← آخوند← خواهان← خانواده
۶۸۶: مری← مار← کمر← کرم← کریم← اکرم← ریکا← امیر← یاری← کیمیا← یاکریم
۶۸۷: بوس← سوپ← سبد← سود← دوست← بودا← دوات← سواد← پادو← پوست← بوداپست
۶۸۸: سفر← سود← دیس← سفیر← ردیف← فوری← سفید← سرود← یوسف← فرود← فردوسی
۶۸۹: ادا← دقت← صدق← قصد← صدا← اتاق← صادق← تقاص← صداقت← صدقات← اقتصاد
۶۹۰: نوید← دانه← دهان← دایه← دنیا← دیوان← آینده← ناهید← ادویه← دیوانه
۶۹۱: خرج← سرخ← خرس← خروس← رسوخ← خسرو← جوهر← جوخه← سوره← خروج← سرجوخه
۶۹۲: چوب← چلو← کچل← کوچ← کباب← بابل← کوبا← چابک← بلوچ← کابل← چلوکباب
۶۹۳: قبر← قبه← برق← عرق← قهر← رعب← عرب← ربع← بره← عقرب← قرعه← عقربه
۶۹۴: مشک← کمد← مزد← پشم← شکم← آشپز← پزشک← پشمک← پماد← آدمکش← دامپزشک
۶۹۵: برگه← بانگ← آگاه← گربه← انبه← آبان← باران← انبار← ارابه← گرانبها
۶۹۶: نخل← خال← گناه← لانه← نگاه← آهنگ← خاله← انگل← نهال← خانه← گلخانه
۶۹۷: بند← دبی← بدن← نوید← نیرو← درون← بندر← دبیر← نبرد← بیرون← دوربین
۶۹۸: سیر← مری← ریز← سری← زری← مرز← سیم← مسن← نرم← زرین← نسیم← سرزمین
۶۹۹: سنت← تاس← نشت← تنه← ساتن← تنها← نشست← تشنه← نشسته← شناسه← نشاسته
۷۰۰: دشت← آتش← شته← تباه← شاهد← تابه← دهات← بهشت← شتاب← شهادت← بهداشت
۷۰۱: دکان← اراک← دانا← کنیا← اندک← انکار← ایران← ایراد← دینار← کرادانی
۷۰۲: قهر← قیر← قطر← نطق← قرن← نقطه← نقره← قطره← قرنیه← قرینه← قرنطینه
۷۰۳: شمع← دعا← معنا← معاد← عمان← دانش← مانع← دشمن← معدن← دشنام← شمعدان
۷۰۴: نوک← تانک← تنبک← باکو← کوبا← بانو← بانک← نبات← کتان← کتاب← تنباکو
۷۰۵: آتش← هشت← آشتی← ایست← سایه← هیات← سیاه← شاسی← تیشه← ستایش← شایسته
۷۰۶: هنر← نهر← رهن← رنج← جیر← جین← نهی← ریه← هجری← نیره← جیره← نیجریه
۷۰۷: ملت← دست← تماس← سالم← ملات← املت← مدال← ماست← سلام← سلامت← دستمال
۷۰۸: کهن← فنا← کفا← فنس← کسف← کنه← ناف← کفن← ساکن← کافه← کاهن← نسکافه
۷۰۹: زین← گاز← زنگ← نیاز← آگهی← گیاه← گزنه← نیزه← یگانه← گزینه← انگیزه
۷۱۰: سرب← برس← سبد← دارت← ربات← درست← سراب← بستر← سرداب← دربست← داربست
۷۱۱: لوس← سیلو← سویا← ویلا← سلام← موسی← سوال← سالم← لیمو← مساوی← سومالی
۷۱۲: سنگ← سنگر← سرنگ← نگار← سوار← واگن← راسو← گران← نرگس← انگور← گارسون
۷۱۳: دکتر← آدرس← درست← دارت← تدارک← کنسرت← تانکر← کارتن← ترسناک← کردستان
۷۱۴: لگن← سگا← لنت← سنگ← لنگ← نسل← گسل← ساتن← انگل← گالن← سالن← گلستان
۷۱۵: کریم← کمین← نوکر← کویر← مانور← نیمرو← کارون← کامرون← رومانی← کامیون
۷۱۶: دوش← دود← بشر← درود← آشوب← ارشد← بودا← شبدر← بدرود← دشوار← داشبورد
۷۱۷: باز← فاز← زبل← لیف← فلز← لیز← زلف← بازی← زیبا← آبزی← فایل← فلزیاب
۷۱۸: چرم← چاه← بچه← چوب← چهار← چاره← روباه← بهرام← مورچه← ماهور← مارچوبه
۷۱۹: ران← رضا← قرن← آقا← قضا← نقض← قرض← انار← قران← ناقض← انقضا← انقراض
۷۲۰: رویا← نیرو← یاور← مانور← روانی← نیمرو← ویران← رومانی← مریوان← ورامین
۷۲۱: سنگ← کتان← ساکت← تانک← سرنگ← سنگک← نرگس← سنگر← کنسرت← تانکر← ترسناک
۷۲۲: زین← لنج← لجن← لنز← جیب← لیز← زبل← زینب← نجیب← بنجل← زنبیل← زنجبیل
۷۲۳: ریش← آتش← شیر← آرش← آتی← تراش← شیار← ارتش← ترشی← آشتی← تایر← اتریش
۷۲۴: سفر← تار← راس← ترس← سفت← افسر← ستار← فارس← تاسف← راست← تراس← سفارت
۷۲۵: کتف← فاش← کاش← شفا← کفش← کشف← افشا← کاشف← کاشت← کفاش← شکاف← اکتشاف
۷۲۶: ریگ← ریل← ریال← نگار← گاری← لنگر← گران← گلنار← گالری← گیلان← نارگیل
۷۲۷: امت← عمل← علم← ملت← علت← عام← تامل← عالم← املت← عامل← تعامل← علامت
۷۲۸: رخش← مربا← خشاب← خراش← آمار← خرما← بخار← خراب← آبشار← آرامش← آرامبخش
۷۲۹: باج← جام← دنج← دانا← آباد← آبان← جامد← اندام← بادام← انجماد← بادمجان
۷۳۰: پلو← پول← لپه← پله← هلو← لانه← نهال← پونه← پناه← هالو← پهلو← پهلوان
۷۳۱: متن← ملت← لیتر← رتیل← رمال← ملیت← املت← امنیت← تمرین← میترا← ترمینال
۷۳۲: صدا← صدر← صرع← رعد← عمر← رصد← اعظم← صادر← معاد← مصدر← مصرع← صدراعظم
۷۳۳: شاخ← خشک← شیخ← خیر← کیش← شیار← شاکی← کاشی← خیار← شریک← شکار← خاکشیر
۷۳۴: دبی← هادی← دبیر← برده← باده← دایه← بدهی← دایره← ردیاب← بیدار← بهداری
۷۳۵: تمر← ترم← رحم← تیر← حرم← رحمت← حریم← حرمت← ترحم← ریتم← متحیر← تحریم
۷۳۶: پسر← سپر← پرس← کیش← پیس← شریک← سرکش← سپری← پرسش← پسرک← سرکشی← شکسپیر
۷۳۷: رهن← نهر← راه← اره← پاره← پریا← پینه← پنیر← آینه← پناه← پایه← پیراهن
۷۳۸: کاخ← کدو← کود← خدا← خاک← دکور← کارد← خاور← کادو← اردک← خوراک← خودکار
۷۳۹: چاه← ابر← بها← وبا← چوب← بچه← بهار← ابرو← چهار← چاره← روباه← چهارچوب
۷۴۰: بار← آرد← دار← رام← مراد← مربا← مدار← درام← مادر← مبدا← رامبد← مرداب
۷۴۱: ملک← مهم← کلم← لکه← ملکه← مکمل← کلاه← کلمه← هلاک← کامل← کلام← مکالمه
۷۴۲: کبری← کبیر← رکیب← مرکب← بومی← مربی← کویر← میکرو← مکروب← روبیک← میکروب
۷۴۳: کاه← آهک← زیپ← کپی← پیک← پایه← کاهی← پیاز← هاکی← اکیپ← کازیه← پاکیزه
۷۴۴: ریگ← دیگ← گرد← دبی← برگ← گدا← دبیر← گاری← دریا← گرداب← بیدار← بادگیر
۷۴۵: زاغ← غزل← باغ← غاز← بغل← زابل← ابله← بالغ← غزال← زغال← زباله← بزغاله
۷۴۶: شکر← سران← سارا← نارس← ساکن← شانس← شناس← اشکان← آشکار← کاشان← کارشناس
۷۴۷: وات← رنو← تار← اتو← ران← ترور← تنور← وانت← توان← نروژ← ژانر← ژنراتور
۷۴۸: موش← شوره← شورا← رشوه← ماشه← شوهر← شماره← مشهور← هاشور← هموار← مشاوره
۷۴۹: بها← ماه← بام← مسح← حبه← سهام← مهسا← ماسه← حسام← مباح← حماسه← محاسبه
۷۵۰: صدا← خدا← هند← خاص← رصد← نهاد← دهان← خنده← ناصر← صادر← صخره← رصدخانه

جواب بازی پشمک مرحله 751 الی 950

 

۷۵۱: ترش← شتر← تبر← برش← رشت← شهر← ترب← شرب← بشر← شربت← رتبه← بهشت← برشته
۷۵۲: عار← نصر← صرع← عصر← عصا← رعنا← عنصر← نعره← عرصه← عناصر← عصاره← عصرانه
۷۵۳: درک← کدو← خدا← کود← وارد← راکد← کادو← رکود← آخور← دکور← خوراک← خودکار
۷۵۴: غار← باغ← غرب← مرغ← غایب← غریب← غبار← مربی← امیر← مربا← بیمار← مرغابی
۷۵۵: اسیر← نسیم← مرسی← امیر← سرما← ساری← مسیر← سینما← سیمان← ریسمان← سمینار
۷۵۶: سفر← تماس← ماست← فارس← رستم← افسر← سفارت← مسافر← مسافت← اتمسفر← مسافرت
۷۵۷: مربی← بیمه← ماهی← مربا← آرام← آمار← بهار← بامیه← ارابه← بیمار← ابراهیم
۷۵۸: پسر← سپر← سوپ← پارو← پوست← پرستو← روستا← پوستر← اورست← پاستور← پاسپورت
۷۵۹: شهر← ریه← شمر← میش← شرم← مری← هرم← مهره← مهریه← همیشه← همشیره← همشهری
۷۶۰: منش← موش← ورم← نوش← روش← نرمش← روشن← نمره← منور← منشور← مشهور← مهرنوش
۷۶۱: سنگ← پارو← پارس← سرنگ← نرگس← واگن← سنگر← انگور← سروان← گارسون← سنگاپور
۷۶۲: اهل← سکه← کله← کلک← لکه← کلاه← هلاک← کاسه← کاکل← اسکله← کلاهک← کالسکه
۷۶۳: دوش← شهر← شوهر← دوره← رنده← نرده← شوره← رشوه← دشنه← روشن← روده← شهروند
۷۶۴: علم← عمل← علی← عمه← عیال← مایع← میله← املا← عالم← عالی← علامه← اعلامیه
۷۶۵: ناس← بست← بند← بدن← تند← نبات← نسبت← باند← تناسب← آبستن← سنباد← دبستان
۷۶۶: رنگ← تنگ← انگ← گاری← رینگ← تایر← انتر← گیرا← یگان← تینر← گیتار← گرانیت
۷۶۷: ریگ← ارگ← گیر← گام← گریم← گرما← شمار← گیشا← گرایش← گرامی← گرمایش
۷۶۸: صفا← صاف← صفر← صرف← نصف← ناصر← صفرا← صراف← انصار← انصاف← اصراف← انصراف
۷۶۹: پهن← نان← ننه← پند← دهه← دهان← نهان← دهنه← پناه← دهانه← پنهان← پناهنده
۷۷۰: ختم← پشم← میخ← دشت← مشت← شیخ← پخش← خشت← خشم← شخم← خدمت← پشتی← پیشخدمت
۷۷۱: میز← زین← یزد← مزد← امید← ایزد← زیاد← نیاز← زمین← یزدان← میدان← نامزدی
۷۷۲: سیم← سیر← سهم← ساری← سیما← اسیر← سهام← سهیم← همسر← سرمه← سیاره← سرمایه
۷۷۳: پاک← کاپ← پتک← نکات← تکان← کتان← تانک← سکان← پاتک← ساکن← پستان← پستانک
۷۷۴: پلو← پدر← پول← لودر← دلار← رودل← پودر← پدال← پادو← پارو← دلاور← پولدار
۷۷۵: مرگ← گام← گره← گرم← گیاه← گریه← گرما← گیره← گاری← ماهی← گمراه← ماهیگیر
۷۷۶: پرز← زیپ← روز← پیش← زور← ورزش← پوزش← وزیر← پیروز← شیپور← پرویز← زیرپوش
۷۷۷: شام← چای← میت← چشم← شیما← آیات← اشیا← آشتی← ایام← مشتی← تماشا← تماشاچی
۷۷۸: آقا← قاب← لقب← قلب← نقل← القا← بالا← بالن← باقلا← ناقلا← اقبال← انقلاب
۷۷۹: پره← هوش← پشه← گور← گرو← شوره← گوهر← پوشه← گوشه← پژوهش← پروژه← پژوهشگر
۷۸۰: فنر← دیو← دفن← فوری← درون← فرود← نیرو← فرنی← ردیف← نوید← فردین← فریدون
۷۸۱: گیس← لگن← لیس← نسل← لیگ← گسل← یگان← سالن← گیلان← گیلاس← سیگنال← انگلیس
۷۸۲: تمر← ترک← کور← تور← کوه← کته← تکه← مکه← کمتر← موکت← کوره← توهم← متروکه
۷۸۳: رشت← ترش← شتر← نشر← رانش← نگرش← ناشر← انتر← گرانش← نگارش← شناگر← انگشتر
۷۸۴: وبا← لبو← بلوا← آویز← بلوز← لوزی← زیلو← ویزا← بازو← زالو← لوبیا← زلوبیا
۷۸۵: نمک← نرم← ناز← رمان← مکان← زمان← نماز← مرکز← نازک← کرمان← مراکز← نمکزار
۷۸۶: ریگ← گاز← گرز← گاری← گریز← گراز← زاری← رازی← بزرگ← ایربگ← آبگیر← بازیگر
۷۸۷: لکه← سکه← کاسه← کلاس← کلاه← هلاک← ساکن← سالن← نهال← لانه← اسکله← کهنسال
۷۸۸: رنج← جشن← نجف← سفر← نجار← فشار← شانس← آرنج← ناشر← اسفنج← سفارش← فشارسنج
۷۸۹: لیز← لبو← ویلا← زیبا← بازو← ویزا← لوزی← زالو← بازی← زابل← لوبیا← زولبیا
۷۹۰: درد← دید← داد← مداد← مرید← مدار← مادر← مدیر← امید← مرداد← دیدار← مادرید
۷۹۱: رام← مار← کار← مکار← ریکا← اکرم← کریم← آرام← مارک← آمار← کامیار← آمریکا
۷۹۲: دنج← جان← جشن← جواد← جوشن← جادو← دانش← شنوا← جوان← جوشان← وجدان← دانشجو
۷۹۳: قاب← تاس← قسم← آقا← ماست← قسمت← سماق← قاسم← قامت← اقسام← اقامت← مسابقات
۷۹۴: اسب← بست← سرب← سبد← ستار← دارت← ربات← بستر← دستار← دربست← سرداب← داربست
۷۹۵: آخر← برگ← خنگ← نرخ← خبر← انبر← بخار← خراب← آبرنگ← رگبار← خبرگان← خبرنگار
۷۹۶: دانه← نهاد← دهان← بنده← انبه← ابله← بلند← هلند← هندل← لانه← نهال← هندبال
۷۹۷: لیز← میز← لرز← مزار← آزار← رمال← لازم← آرام← لیزر← مالزی← میرزا← آلزایمر
۷۹۸: اوت← بوت← اتو← وانت← توان← نوبت← بتون← اتان← بوتان← توانا← تاوان← اتوبان
۷۹۹: دیه← هیچ← چاره← ایده← دایه← هادی← چیده← چادر← دچار← دریچه← دایره← دریاچه
۸۰۰: هوس← سطر← وسط← اطهر← ساوه← واسط← سوره← طاهر← واسطه← ارسطو← ساطور← اسطوره
۸۰۱: توپ← سخت← سوپ← پخت← پوست← سوخت← ساخت← پاسخ← استوا← خواست← سخاوت← اختاپوس
۸۰۲: سرور← رانت← تنور← ترور← ستوان← اورست← روستا← سنتور← توران← سروان← رستوران
۸۰۳: پتو← سخت← سوپ← توپ← ساخت← سوخت← پاسخ← پوست← سخاوت← استوا← اوستا← اختاپوس
۸۰۴: بانو← نیرو← انبر← ویران← روبان← بینوا← بیرون← روانی← بوران← بریان← بورانی
۸۰۵: وات← کور← ترک← توت← کاور← کاتر← ترور← تکاور← کروات← تکرار← تورات← تراکتور
۸۰۶: کرم← کمد← نمک← کند← کبد← کمر← مرکب← مدرک← منبر← کربن← بندر← نبرد← کمربند
۸۰۷: گیس← گاری← ساری← اسیر← سیاه← سایه← گریه← گیره← گیاه← سیگار← سیاره← سیاهرگ
۸۰۸: ساوه← آسان← تنها← توانا← سوهان← تاوان← ستوان← استوا← استان← اوستا← استوانه
۸۰۹: قبر← غار← غرق← ورق← بوق← باغ← غرب← برق← غوره← غبار← غروب← روباه← قورباغه
۸۱۰: شوک← وزش← کشور← کاوش← ورزش← کاور← شرور← رزرو← ارزش← زرشک← کشاورز← ورزشکار
۸۱۱: جرم← جام← تاج← هجرت← هرات← تاجر← جامه← مهارت← تهاجم← ترجمه← مهاجر← مهاجرت
۸۱۲: چدن← چین← دنیا← دینی← چیدن← آیین← اینچ← چینی← چایی← دنیوی← دیوان← داوینچی
۸۱۳: مرسی← سیاه← سایه← ماهی← سهام← اسیر← همسر← ماسه← مسیر← سرما← سیاره← سرمایه
۸۱۴: سنا← کنس← ساس← سانس← اسکن← آسان← اساس← سکانس← ساسان← اسکان← اسانس← اسکناس
۸۱۵: سفر← دروس← سفید← یوسف← فرید← ردیف← سفیر← فرود← رسید← ویفر← روسفید← فردوسی
۸۱۶: خون← ساز← سخن← سوزن← ساخت← خزان← زانو← سوخت← سخاوت← خاتون← ستوان← خوزستان
۸۱۷: شوکر← شکار← کوشا← کشور← آوار← روکش← کاوش← شورا← کاور← واشر← آشکار← کارواش
۸۱۸: شیک← رای← پرش← آرش← شکار← اکیپ← پارک← شریک← کیارش← شاپرک← پیرایش← پیراشکی
۸۱۹: رویا← آخور← آریا← یاور← خاور← راوی← خوار← خیار← اخوی← اخروی← اواخر← خاویار
۸۲۰: شکر← آجر← کشو← اوج← جوک← جوش← کاج← کرج← شکور← شرکا← کارجو← جاروکش← جوشکار
۸۲۱: مور← موز← مرزه← روزه← مرور← زیره← رموز← هیزم← مویز← رزومه← روزمره← مهرورزی
۸۲۲: دشت← دارت← تراش← ارشد← ربات← ارتش← شتاب← شربت← شبدر← رشادت← برداشت← ارتشبد
۸۲۳: سوار← راسو← سران← روان← سارس← نارس← نارو← سانس← سوسن← سروان← سنسور← سانسور
۸۲۴: اره← مهر← آیه← نهی← نیمه← امریه← آرمین← رامین← ارمنی← مهران← مهیار← اهریمن
۸۲۵: علم← عهد← عمل← عمه← دلمه← عالم← عادل← معاد← معده← معدل← ماده← مدال← معادله
۸۲۶: نعل← نسل← علی← قتل← عقل← نقل← عسل← تعلق← تنیس← لیست← تعلیق← تلقین← نستعلیق
۸۲۷: تهی← نفت← هتل← تله← نفرت← تلفن← لیتر← رتیل← تیله← فرنی← تیره← هیتلر← فیلتر
۸۲۸: دبیر← نبرد← برند← نیرو← درون← روند← نوید← دربی← بندری← بیرون← روبند← دوربین
۸۲۹: داد← درد← مدار← مادر← آرام← مداد← امداد← درآمد← داماد← مرداد← مدارا← دامدار
۸۳۰: دیر← دوا← اود← دیو← یاور← دریا← رویا← داور← دارو← راوی← اردو← دیوار← رادیو
۸۳۱: غنا← متن← ملت← لغت← غلام← املت← نهال← غلات← تنها← نغمه← لانه← ناله← لغتنامه
۸۳۲: قتل← تلخ← خلق← خال← خالی← تخیل← قاتل← خالق← قالی← خیال← خلاق← لیاقت← خلاقیت
۸۳۳: سرخ← ترس← خرس← نرخ← آسان← سرنخ← خسارت← خرناس← استخر← خراسان← ساختار← ستارخان
۸۳۴: جام← تیم← عام← آیات← تجمع← مایع← جامع← جمعیت← جماعت← اجتماع← مایعات← اجتماعی
۸۳۵: بچه← چاه← چهار← چاره← آزار← بارز← آچار← ارابه← ابزار← بازار← چابهار← بازارچه
۸۳۶: ریل← بدل← دبی← بیل← ریال← یلدا← دلار← دلیر← دبیر← دلبر← دلربا← بیدار← اردبیل
۸۳۷: گوی← یزد← گود← دیگ← گلو← دوز← زود← لگد← لیز← زگیل← دیزل← لوزی← زیلو← گلدوزی
۸۳۸: روشن← ناشی← رویش← شناور← نیایش← شیرین← آویشن← شنوایی← ویرایش← شیروانی← روشنایی
۸۳۹: دست← زود← سود← یزد← دیو← تیز← دیس← سید← سوز← دوست← سوتی← زیست← دویست← دوزیست
۸۴۰: مدت← یلدا← پیام← امید← پیدا← پماد← لامپ← مدال← املت← پلید← پدال← دیپلم← میلاد
۸۴۱: توپ← پول← پلو← پتو← پلک← سوپ← پوک← پتک← لوس← توکل← پوست← سکوت← کپسول← تلسکوپ
۸۴۲: زشت← تشک← ارتش← شکار← کاشت← تراز← تراش← تشکر← ترکش← زرشک← شرکت← شراکت← کشتزار
۸۴۳: خار← آخر← خدا← نرخ← خان← شاخ← خشن← خراش← ارشد← نادر← درنا← اندر← خارش← درخشان
۸۴۴: خار← آخر← خرم← مهر← پره← اخم← خام← خمار← پاره← خرما← خمره← پخمه← خامه← خمپاره
۸۴۵: ملی← ملس← لمس← ملت← تیم← سیل← میت← سطل← لیست← مسلط← طلسم← تسلط← تسلیم← مستطیل
۸۴۶: جور← روس← سرخ← هرج← سهو← سرو← خرج← خسرو← خروس← سوره← جوخه← خروج← جسور← سرجوخه
۸۴۷: سوپ← سپر← پسر← سست← سوخت← خروس← رسوخ← خسرو← پوست← پوستر← پرستو← سرسخت← سرخپوست
۸۴۸: رقم← دقت← درد← قرن← مدت← متن← قند← قدم← تند← قدرت← مرقد← تمدن← مقتدر← قدرتمند
۸۴۹: پلو← پول← هلو← پهن← پله← لپه← آهن← پناه← پهلو← پلان← ناله← پونه← لانه← پهلوان
۸۵۰: خوب← خوک← کابل← خالی← خواب← باکو← الکی← کوبا← وکیل← خیال← کیلو← لوبیا← خالکوبی
۸۵۱: کاخ← کره← هنر← خنک← نکره← رخنه← خانه← کنار← اراک← انکار← ارکان← کرانه← کارخانه
۸۵۲: زبل← بغل← لبه← غزل← غاز← زاغ← باغ← اغلب← آبله← بالغ← زغال← غزال← زباله← بزغاله
۸۵۳: رهن← دین← دور← دیو← نود← نوه← رژه← نیرو← نوید← نرده← درون← نروژ← ویژه← هیدروژن
۸۵۴: خبر← قبر← برق← قرن← خراب← قرآن← بخار← نقاب← قربان← اخبار← انبار← باران← باقرخان
۸۵۵: دسر← مرد← دمر← گرد← مرگ← گرم← مگس← سدر← سردر← مدرس← مسگر← سرگرم← سرگرد← سردرگم
۸۵۶: مشت← شخص← ختم← اتم← تخم← خشت← شصت← خاتم← مشخص← شاخص← صامت← مختص← متشخص← مشخصات
۸۵۷: کره← ترکه← برکه← بهتر← تابه← برکت← رکاب← کتاب← رتبه← ربات← کهربا← هکتار← تبهکار
۸۵۸: هوش← بدن← نوه← نود← نبش← دبه← شنبه← شنود← بنده← شهود← بدنه← دنبه← بهنوش← دوشنبه
۸۵۹: لگد← شنل← گردن← ناشر← دانش← انگل← شلنگ← لنگر← دلار← گلدان← شاگرد← شناگر← شالگردن
۸۶۰: مست← متر← سمت← ستم← جسم← سمج← جرم← تجسم← تاجر← رستم← اجرت← سماجت← جسارت← مستاجر
۸۶۱: نفس← سفر← رنج← نجف← نجار← افسر← آرنج← فارس← نارنج← فنجان← اسفنج← فسنجان← رفسنجان
۸۶۲: نشر← پرش← ران← ریش← شیر← نیش← ناشر← ناشی← شیار← پریا← پنیر← رانش← پرشیا← پریشان
۸۶۳: غار← دوغ← دور← داغ← غده← دارو← داور← ارده← دوره← روده← دروغ← آروغ← غوره← داروغه
۸۶۴: کرد← بور← باک← کدو← کبد← باکو← ابرو← رکود← کادو← کبود← دکور← بودا← بارکد← دارکوب
۸۶۵: شتر← رشت← نشت← گشت← تنگ← ترش← تراش← ناشر← ارتش← نگار← گران← انگشت← شناگر← انگشتر
۸۶۶: آوا← آرا← شعر← عشا← شرع← عرش← شعرا← شعار← شعور← شروع← شاعر← اشعار← اعشار← عاشورا
۸۶۷: کرم← کمر← رسم← سمی← کسر← مسری← مرسی← کسری← سیرک← کرسی← ریسک← میکس← کمیسر← کریسمس
۸۶۸: بور← خبر← بره← خوب← خزه← خزر← خوره← روزه← خبره← بروز← برزخ← روزبه← بهروز← خربوزه
۸۶۹: لیر← شال← آریا← ارزش← شیار← ریزش← لرزش← شیلا← ارشیا← شیراز← آرایش← آلایش← شالیزار
۸۷۰: ولی← بام← بیل← بال← آبی← مبل← مولا← لیمو← لابی← یابو← ویلا← آلبوم← لوبیا← موبایل
۸۷۱: نشت← تنش← نشات← آیین← نشان← آنتن← ناشی← آشتی← آتشین← نیایش← نشانی← ناتنی← انیشتین
۸۷۲: مهم← حرم← رحم← حرام← حمام← مرام← مرهم← محرم← رحمان← مراحم← مهمان← نامحرم← محرمانه
۸۷۳: اتو← کند← کود← تند← ونک← کدو← تانک← دکان← اندک← کتان← کودن← کندو← کودتا← تکواندو
۸۷۴: درز← روز← دره← هدر← وزرا← داور← دراز← زهرا← دوره← روده← زرده← آرزو← آزرده← دروازه
۸۷۵: تشک← دکل← کاشت← دلار← شکار← دکتر← شرکت← ترکش← تراش← ارتش← تشکر← درشت← تلاش← شکلات
۸۷۶: سود← سنا← نوا← اود← سونا← سواد← سینا← نوید← سودا← سویا← یونس← اسید← سودان← ادیسون
۸۷۷: روی← زیر← پری← روز← پیر← زور← پیرو← روزی← وزیر← پریز← پرویز← پیروی← پیروز← پیروزی
۸۷۸: کبد← باک← کود← دکور← کارد← ابرو← باکو← کوبا← رکاب← اردک← بودا← کادو← کبود← دارکوب
۸۷۹: نوید← امید← ویلا← مواد← یلدا← لیمو← مدال← میدان← وانیل← دیوان← ملوان← میلاد← لیوان
۸۸۰: بنا← تاب← نیت← آنی← نیک← تانک← یکتا← یکان← کیان← کتان← نکبت← تبانی← نیابت← کابینت
۸۸۱: تخم← خدا← رخت← مدت← مدرک← مخدر← خرما← دارت← خدمت← خادم← دکتر← درخت← دختر← خدمتکار
۸۸۲: مور← آرم← یار← امر← مهو← مهیا← مهار← ماهر← اهرم← امور← هموار← مهیار← امریه← ارومیه
۸۸۳: شاد← شهد← رشد← زهر← زرده← زهرا← شهدا← ارشد← شاهد← هزار← ارشه← آزرده← هشدار← شهرزاد
۸۸۴: یاد← آتش← آتی← شاد← داد← شیدا← آیات← اشیا← شیاد← آشتی← شدید← تشدید← داداش← یادداشت
۸۸۵: ساک← سیم← وام← سکو← کما← کام← واکس← ماسک← اسکی← مسواک← مساوی← مایوس← سیامک← اسکیمو
۸۸۶: پری← پیر← پره← پشه← نیش← شیره← شهین← شهره← پینه← نهره← نیره← نشریه← شهریه← هنرپیشه
۸۸۷: قوا← وقت← موم← قوم← موقت← قامت← ماتم← تمام← مقام← مقوا← تقوا← ماموت← مقاوم← مقاومت
۸۸۸: خار← شیر← آرش← رخش← خیار← اشیا← اخیر← شیار← آریا← خارش← خراش← ارشیا← آرایش← خشایار
۸۸۹: گوش← شکر← اشک← گور← شوش← کشش← کاور← شوکر← کاوش← شورش← کوشش← گوارش← کاوشگر← کشورگشا
۸۹۰: گرز← گاز← برگ← برگه← هزار← بارز← زهرا← هرگز← گربه← بزرگ← گراز← رهبر← رگبار← بزرگراه
۸۹۱: دام← نام← داغ← نما← دامن← نماد← نادم← دماغ← اغما← دانا← داغان← ادغام← اندام← دامغان
۸۹۲: پیل← چدن← چین← بدل← دلبر← دلیر← دریل← برند← چرند← بلند← چنبر← چریدن← دریبل← بلدرچین
۸۹۳: دین← مدت← یمن← منت← متن← دینی← دایی← یتیم← آیین← تمدن← تامین← امنیت← تایید← دینامیت
۸۹۴: اشک← آرش← ترک← ارتش← تراش← اراک← کارت← راکت← ترکش← تشکر← ترشک← شراکت← کشتار← اشتراک
۸۹۵: دکه← کره← کوه← کوره← ورود← کندو← دوره← نوکر← دکور← روده← نرده← رنده← وردنه← کوهنورد
۸۹۶: فال← ولت← آفت← وال← وات← الف← آلو← اول← لبو← فلوت← بلوا← بلوف← بافت← تابلو← فوتبال
۸۹۷: کتب← باک← ناب← نوک← کوبا← باکو← بانک← کاتب← کتاب← تنبک← بوتان← تناوب← باتون← تنباکو
۸۹۸: آتی← بیت← ادب← باد← ابد← آباد← آداب← باید← آیات← آبادی← ابیات← ابتدا← دیابت← ادبیات
۸۹۹: رهن← بار← بها← اره← نهم← امر← انبر← مهار← بهمن← بهنام← مهران← بهرام← مهربان← برنامه
۹۰۰: نیک← پاک← پیت← تیپ← یکان← اکیپ← تیپا← کیان← یکتا← کتان← تکان← پیکان← کاینات← کاپیتان
۹۰۱: نیم← یمن← مین← مسن← ایمن← مایو← سیما← نیما← مونس← ناموس← سینما← یاسمن← سیمان← سونامی
۹۰۲: کفا← کمر← مکار← مکرر← کفور← کافر← امور← فورا← کاور← اکرم← مارک← مرور← کافور← ماکروفر

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید