1
جواب بازی مثل در حجر

جواب بازی مثل در حجر

جواب بازی مثل در حجر رو براتون آماده کردیم. این بازی موبایلی هم مانند سایر بازی های حدس کلمه دارای مراحل گاهاً پیچیده و سخت حدس کلمات می باشد. بنابراین در این مجموعه سعی بر آن شد تا برای کمک و راهنمایی به شما دوستان و مخاطبین این بازی دوست داشتنی جواب تمامی مراحل رو در یک پکیچ آماده استفاده و بهره برداری کنیم.

جواب بازی مثل در حجر مرحله 1 الی 100

۱: آش
۲: آش← دهن
۳: آب← نان
۴: حرف← تلخ
۵: چاک← بست
۶: دیر← زود
۷: آش← لواش
۸: آب← ماهی
۹: گل← بهار
۱۰: علف← سبز
۱۱: عوض← گله
۱۲: خاک← نان
۱۳: دست← صدا
۱۴: شتر← گم
۱۵: عقل← جان
۱۶: مزد← کار
۱۷: نعل← میخ
۱۸: دست← صدا
۱۹: اثر← زنده
۲۰: چاه← منار
۲۱: بار← منزل
۲۲: توبه← گرگ
۲۳: درخت← سنگ
۲۴: درخت← آتش
۲۵: کلاه← عصا
۲۶: عذر← گناه
۲۷: آش← کاسه
۲۸: آب← کره
۲۹: پول← بند
۳۰: دست← کچل
۳۱: دست← دل
۳۲: راه← کفش
۳۳: دیگ← آتش
۳۴: وسط← نصف
۳۵: پول← آش
۳۶: دست← جان← دل
۳۷: هلو← گلو
۳۸: بیکار← سر
۳۹: کاسه← آش
۴۰: شیر← جان
۴۱: کشمش← غوره
۴۲: دنبه← گریه
۴۳: بد← آخر
۴۴: آباد← خراب
۴۵: دیزی← گربه
۴۶: دم← گاو← بند
۴۷: دوغ← ترش
۴۸: شریک← رفیق
۴۹: کار← عیب
۵۰: گربه← حجله
۵۱: مرغ← پا
۵۲: دوست← دشمن
۵۳: آرزو← عیب
۵۴: مار← راست← سوراخ
۵۵: جاده← چهل
۵۶: راست← بچه
۵۷: آخور← گم
۵۸: خر← باقلا← بار
۵۹: دسته← گل← آب
۶۰: دهن← مردم
۶۱: دیده← دل
۶۲: عقل← مردم
۶۳: مرگ← مرده
۶۴: ماه← ابر← پنهان
۶۵: مرگ← شیون
۶۶: دندان← نان
۶۷: ماست← کره
۶۸: ناشی← سرنا
۶۹: مال← جان
۷۰: پا← گلیم← دراز
۷۱: پول← جان← آسان
۷۲: ابله← مفلس
۷۳: بام← برف
۷۴: خدا← عقل← پول
۷۵: دنیا← آب← خواب
۷۶: سر← پنبه
۷۷: نان← جان
۷۸: سر← کچل← یاد
۷۹: کنگر← لنگر
۸۰: آسیاب← سفید
۸۱: لگد← بخت
۸۲: پیش← خوش
۸۳: باد← باران
۸۴: آدم← چهل← وزیر
۸۵: گیر← دزد← رمال
۸۶: اندک← جمع← دریا
۸۷: ریش← بابا
۸۸: مرگ← راضی
۸۹: عالی← جیب← خالی
۹۰: جوجه← سبد
۹۱: چشم← ابرو
۹۲: آسمان← برف
۹۳: راست← اول← بعد
۹۴: راست← قسم
۹۵: دوغ← دوشاب
۹۶: ریش← قیچی← دست
۹۷: عجله← کار
۹۸: کلاغ← قهر← گردو
۹۹: دست← دندان
۱۰۰: مار← پونه← سبز

جواب بازی مثل در حجر مرحله 101 الی 200

۱۰۱: نخود← آش
۱۰۲: سخن← نکته
۱۰۳: هیچ← ماست
۱۰۴: پیاز← داخل
۱۰۵: چاقو← دسته
۱۰۶: کاکا← برادر
۱۰۷: دشمن← خالی
۱۰۸: گردو← شماره
۱۰۹: خربزه← لرزش
۱۱۰: خسته← مرده
۱۱۱: دانا← نادان
۱۱۲: کیسه← خلیفه
۱۱۳: شغال← انگور
۱۱۴: ظالم← دیوار
۱۱۵: صد← تنها← همراه
۱۱۶: ماهی← آب← تازه
۱۱۷: وعده← خرمن
۱۱۸: آواز← دهل← دور
۱۱۹: کیسه← خرج
۱۲۰: هول← حلیم← دیگ
۱۲۱: دهن← شیرین
۱۲۲: جنگ← باور
۱۲۳: جنگ← حلوا
۱۲۴: دست← راست← چپ
۱۲۵: سوزن← همه
۱۲۶: موش← گربه
۱۲۷: ضرر← منفعت
۱۲۸: کم← همیشه
۱۲۹: کوزه← خنک
۱۳۰: صبر← حلوا
۱۳۱: فقیر← غنی← نگاه
۱۳۲: نوشدارو← سهراب
۱۳۳: نان← گندم← مردم
۱۳۴: شنبه← نوروز
۱۳۵: غوره← کوره
۱۳۶: داماد← عروس
۱۳۷: زبان← امان
۱۳۸: دود← کنده← بلند
۱۳۹: سیلی← نقد← نسیه
۱۴۰: زرگر← آهنگر
۱۴۱: خانه← ظالم
۱۴۲: عروس← شلخته
۱۴۳: کباب← پخته
۱۴۴: گربه← تنبل← موش
۱۴۵: معما← آسان
۱۴۶: موش← گربه← خراب
۱۴۷: نیکی← پرسش
۱۴۸: خانه← جهان
۱۴۹: آب← گذشته
۱۵۰: خرس← کفتار
۱۵۱: بیل← باغچه
۱۵۲: بادمجان← آفت
۱۵۳: پیاده← راه
۱۵۴: همسایه← آش
۱۵۵: عفو← انتقام
۱۵۶: کور← چشم← بینا
۱۵۷: در← پاشنه
۱۵۸: عالم← آدم← مشکل
۱۵۹: بازار← آشفته
۱۶۰: آبکش← کفگیر
۱۶۱: سهره← بلبل
۱۶۲: گربه← گوشت← بو
۱۶۳: سنگ← گنجشک
۱۶۴: طمع← اشتباه
۱۶۵: گرگ← گوسفند
۱۶۶: دست← آستین
۱۶۷: جلو← جارو← همسایه
۱۶۸: زبون← مار← سوراخ
۱۶۹: شنونده← عاقل
۱۷۰: لنگه← کفش← نعمت
۱۷۱: چراغ← سوراخ← بیرون
۱۷۲: کوزه← برون
۱۷۳: آسمان← ستاره
۱۷۴: جوینده← یابنده
۱۷۵: دست← خالی← سر
۱۷۶: تخم← کاهدان
۱۷۷: آسیاب← نوبت
۱۷۸: آتش← خشک← تر
۱۷۹: خاله← ریش
۱۸۰: همسایه← برادر
۱۸۱: پیراهن← عروسی← منار
۱۸۲: دراز← قلندر← بیدار
۱۸۳: علف← دهان← شیرین
۱۸۴: انگشت← برابر
۱۸۵: سرکه← نقد← نسیه
۱۸۶: مشت← خروار
۱۸۷: علاج← واقعه← وقوع
۱۸۸: پاره← وصله
۱۸۹: دیوار← گوش
۱۹۰: لگد← ناراحت
۱۹۱: سنگ← در← بسته
۱۹۲: تار← عنکبوت
۱۹۳: مرگ← دریا← سراب
۱۹۴: حرکت← خدا← برکت
۱۹۵: انار← بیمار
۱۹۶: گوشت← چغندر
۱۹۷: کشتی← ناخدا
۱۹۸: کار← بالین
۱۹۹: کفش← پاره← کلاه
۲۰۰: سر← گاو← خمره← گیر

جواب بازی مثل در حجر مرحله 201 الی 300

۲۰۱: سگ← استخوان← خر
۲۰۲: جامه← دندان
۲۰۳: انگشت← برابر
۲۰۴: میوه← چغندر← سلطان
۲۰۵: زندان← دوست
۲۰۶: زنده← مرده
۲۰۷: استخوان← بار
۲۰۸: دود← روزنه← پیدا
۲۰۹: گاو← گوسفند
۲۱۰: سوراخ← سوزن← دروازه
۲۱۱: صواب← کباب
۲۱۲: مکتب← جمعه
۲۱۳: جوجه← آخر← پائیز
۲۱۴: دل← سفره← آدم← باز
۲۱۵: چوب← گربه← فرار
۲۱۶: دریغ← پارسال
۲۱۷: حسود← هرگز
۲۱۸: ثابت← ارث← میراث
۲۱۹: دست← بسیار← برکت← کم
۲۲۰: موش← سوراخ← جارو
۲۲۱: باریک← روشن← تاریک
۲۲۲: نردبان← آسمان
۲۲۳: پوست← گردو
۲۲۴: آدم← همیشه← سالم
۲۲۵: دشمن← حقیر← بیچاره
۲۲۶: چهل← تنبور← استاد
۲۲۷: کوزه← خالی← بام
۲۲۸: پریشان← سالم
۲۲۹: لنگه← بیابان
۲۳۰: افتاده← خرما
۲۳۱: سنگ← بزرگ← علامت
۲۳۲: دست← شکسته← وبال
۲۳۳: سرکه← مفت← عسل
۲۳۴: درد← دستمال
۲۳۵: دست← چوب← گربه← حساب← کار
۲۳۶: تنبل← کدبانو
۲۳۷: چاه← مقنی← نان
۲۳۸: گوسفند← قصاب
۲۳۹: هفت← کور← شوهر
۲۴۰: طعمه← انجیر
۲۴۱: گوشت← ناخن
۲۴۲: گرسنه← خواب← سنگک
۲۴۳: دعوا← حلوا← خیر
۲۴۴: خانه← مهمان
۲۴۵: کلاه← کچل← گشاد
۲۴۶: رسوا← جماعت
۲۴۷: قاضی← خوشحال
۲۴۸: گل← سبزه← آراسته
۲۴۹: زبان← شمشیر
۲۵۰: انگور← شغال
۲۵۱: آتش← معرکه
۲۵۲: سیلی← صورت← سرخ
۲۵۳: اسب← دونده← زیاد
۲۵۴: سر← گریه← مرده
۲۵۵: آدم← دانا← مشت
۲۵۶: استخوان← زخم
۲۵۷: بالا← پائین← هزار← چرخ
۲۵۸: گرسنه← نقره← شلغم
۲۵۹: پاسبان← چراغ
۲۶۰: روزگار← انسان
۲۶۱: پشت← ناخن← انگشت
۲۶۲: محکم← همسایه← دزد
۲۶۳: چغندر← دوست
۲۶۴: عقرب← مار← پناه
۲۶۵: زمستان← زغال
۲۶۶: نو← بازار← کهنه
۲۶۷: گوساله← گاو← آب
۲۶۸: همسایه← گرسنه
۲۶۹: طبیب← رنجور
۲۷۰: آلبالو← گیلاس
۲۷۱: پیاده← گرسنه
۲۷۲: فواره← بلند← سرنگون
۲۷۳: کاسه← پیشانی
۲۷۴: نون← آب← کجا
۲۷۵: مرد← تازه← اول
۲۷۶: دست← هندوانه
۲۷۷: شاگرد← سرد← گرم
۲۷۸: شتر← گم
۲۷۹: خدا← نر
۲۸۰: چاه← همیشه← ته
۲۸۱: شتر← گردن← دراز
۲۸۲: خوردن← لبسیدن
۲۸۳: شاه← ماه← درد
۲۸۴: خدا← چیز← بنده
۲۸۵: مردم← زمانه
۲۸۶: چیز← خوار← کار
۲۸۷: مهتاب← نرخ← ماست
۲۸۸: کار← خیر← حاجت← هیچ
۲۸۹: آب← سرچشمه
۲۹۰: عشق← هزار← فرسنگ
۲۹۱: بچه← زنگوله
۲۹۲: مفت← صرافی
۲۹۳: صد← کفن← دزد
۲۹۴: جواب← های
۲۹۵: عباسی← رقاصی
۲۹۶: آب← سربالا← ابوعطا
۲۹۷: رقاص← نقاره
۲۹۸: آفتاب← سیاه
۲۹۹: خواجه← چند← بچه
۳۰۰: آب← شناگر

جواب بازی مثل در حجر مرحله 301 الی 400

۳۰۱: زن← شوهر← جنگ← باور
۳۰۲: زبان← گوشت← طرف
۳۰۳: دزد← رمال
۳۰۴: خر← نقل← نبات
۳۰۵: همسایه← دزد
۳۰۶: خر← جو← کاه
۳۰۷: مهره← مار
۳۰۸: زکات← دانه← پنبه
۳۰۹: آستین← نو← پلو
۳۱۰: خر← علف← گردن
۳۱۱: خدا← نجار
۳۱۲: پشت← شیشه
۳۱۳: زیر← نیم
۳۱۴: مرده← شور← گریه
۳۱۵: قربون← بند← پول
۳۱۶: شغال← چنین← گیر
۳۱۷: کلاغ← شکم← سیر
۳۱۸: کاه← کالا← غاز← بالا
۳۱۹: عسل← باغ← غوره
۳۲۰: گدا← کاهل← تقصیر
۳۲۱: تخم← شتر
۳۲۲: چوب← خدا← صدا← دوا
۳۲۳: عجب← مرد
۳۲۴: کوچه← خانه
۳۲۵: دانه← گندم
۳۲۶: اطلس← کنگر
۳۲۷: دادن← گرفتن
۳۲۸: مرگ← اشتها
۳۲۹: گردی← گردو
۳۳۰: کدبانو← خاک← زانو
۳۳۱: دنیا← دار
۳۳۲: خانه← مسجد← حرام
۳۳۳: ماست← کاسه← زیر
۳۳۴: پول← کوزه← آب
۳۳۵: اجاره← خوش
۳۳۶: تعارف← مبلغ
۳۳۷: مال← هزار
۳۳۸: ارزان← انبان
۳۳۹: دزد← صاحب
۳۴۰: دیگ← آتش
۳۴۱: حموم← خرابه← چهل
۳۴۲: کسی← معجزه
۳۴۳: اسب← نسل
۳۴۴: خر← پیاده
۳۴۵: خروار← مثقال
۳۴۶: عاق← عوق
۳۴۷: صبر← کوتاه← خدا
۳۴۸: خانه← کس← حرف
۳۴۹: نان← حرف← چرا
۳۵۰: همان← کیلو
۳۵۱: نان← فرمان
۳۵۲: خیک← بزرگ← خوب
۳۵۳: مرگ← همسایه
۳۵۴: مرگ← بیمار
۳۵۵: غوره← مویز
۳۵۶: حکیم← ادب
۳۵۷: نسیم← دزد
۳۵۸: سیخ← کباب
۳۵۹: فکر← خر← ننه
۳۶۰: تنبان← زن← دوم
۳۶۱: عزیز← ذلیل
۳۶۲: چاقو← دسته
۳۶۳: کوزه← روز← سرد
۳۶۴: گاو← شیر
۳۶۵: دیوار← حاشا
۳۶۶: شتر← آشفته
۳۶۷: وسمه← وصله
۳۶۸: طبیب← دوا
۳۶۹: زمین← آسمان
۳۷۰: چهل← الاغ
۳۷۱: خوار← عزیز
۳۷۲: دعوا← نرخ
۳۷۳: عدو← سبب← خیر
۳۷۴: خاله← بچه← قربون
۳۷۵: روغن← خشک
۳۷۶: شعر← قافیه
۳۷۷: پوست← خربزه
۳۷۸: خراب← چوب← مو
۳۷۹: حلاجی← پنبه
۳۸۰: گوشت← طاقچه
۳۸۱: آفتابه← دست← شام
۳۸۲: طشت← طلا
۳۸۳: خرس← کفتار
۳۸۴: غنی← محتاج
۳۸۵: زن← اما← هیچ
۳۸۶: ده← کدخدا
۳۸۷: قاضی← بازی
۳۸۸: دنیا← پاشنه
۳۸۹: کوتاه← خرما
۳۹۰: عقد← آسمان
۳۹۱: علم← قلم
۳۹۲: چاق← هار
۳۹۳: سوراخ← دعا
۳۹۴: قسمت← خروس
۳۹۵: گوشت← منت← قصاب
۳۹۶: مادر← دایه← دامن
۳۹۷: گربه← حبس← پنجه
۳۹۸: کاشکی← سبز
۳۹۹: فقیر← جهنم
۴۰۰: خر← صاحب← زر

جواب بازی مثل در حجر مرحله 401 الی 500

۴۰۱: زعفران← زیاد← خر
۴۰۲: عالم← زنبور
۴۰۳: مور← طوفان
۴۰۴: آشپز← آش← نمک
۴۰۵: دعوا← لحاف← ملا
۴۰۶: بدهکار← طلبکار
۴۰۷: سوزن← مردم
۴۰۸: مشک← پرهیز
۴۰۹: خالی← پر
۴۱۰: سر← معرکه
۴۱۱: خدا← آدم← گدا← عزا
۴۱۲: مردم← نان
۴۱۳: معامله← مشک
۴۱۴: آرد← الک
۴۱۵: دزد← بز
۴۱۶: فکر← نان← خربزه
۴۱۷: همان← عوض
۴۱۸: خدا← خرما
۴۱۹: لیلی← کم← خیلی
۴۲۰: دست← پس← پا← پیش
۴۲۱: روده← راست
۴۲۲: مار← کجا← کج← لونه
۴۲۳: عزیز← دور← کور
۴۲۴: سگ← جارو
۴۲۵: گزیده← ریسمان← سیاه
۴۲۶: کاهل← آب← خمره
۴۲۷: گوشت← بالا
۴۲۸: تف← بالا← ریش
۴۲۹: دزد← مرد
۴۳۰: آدم← زنده← زندگی
۴۳۱: گاو← پیشانی
۴۳۲: شتر← سواری
۴۳۳: چوب← پیاز← پول
۴۳۴: عاقل← گوشت← بادمجان
۴۳۵: نون← شکم← مرد
۴۳۶: تنگی← دلتنگی
۴۳۷: عروس← زمین
۴۳۸: هنوز← باد
۴۳۹: سگ← پاچه
۴۴۰: بریده← سخن
۴۴۱: نون← پیاز
۴۴۲: لیلی← چشم← مجنون
۴۴۳: نون← زبون
۴۴۴: خر← چاله
۴۴۵: مهمون← روز
۴۴۶: آدم← گدا← ادا
۴۴۷: گوشت← بغل← گاو
۴۴۸: ناشی← کاهدون
۴۴۹: آخور← مرده← گور
۴۵۰: خاله← دیزی
۴۵۱: گنجشک← نیم
۴۵۲: ناز← عروس
۴۵۳: گفته← غلام
۴۵۴: مرده← زنده← ننگ
۴۵۵: دندان← اسب← پیشکشی
۴۵۶: خسته← صاحب
۴۵۷: خربزه← هندوانه
۴۵۸: قاشق← آش← بیل
۴۵۹: رخت← جاری← طشت
۴۶۰: سیب← سرخ
۴۶۱: گریه← آخر← خنده
۴۶۲: سیر← دنبال
۴۶۳: شغال← صبح← شب
۴۶۴: حاکم← خون← دیه
۴۶۵: گرسنه← ارزن← خواب
۴۶۶: گوساله← بسته
۴۶۷: نی← زن← حصبه
۴۶۸: شتر← خر← ایستاده
۴۶۹: شاخ← آسمان
۴۷۰: شاه← شیخ
۴۷۱: مهمان← یکی← گاو
۴۷۲: کلاغ← لونه← قارقار
۴۷۳: سگ← خانه
۴۷۴: خربزه← شیرین
۴۷۵: گریه← خوش← خنده← چشم
۴۷۶: سگ← نمک← شناس← آدم
۴۷۷: قدیم← اسب← زین
۴۷۸: آدم← بد← حساب
۴۷۹: پول← باد← چند← چون
۴۸۰: هنوز← شیر
۴۸۱: طمع← زیاد← مایه
۴۸۲: قاچ← زین← اسب
۴۸۳: پشت← مشت
۴۸۴: دست← تلخ
۴۸۵: خدا← بنده← بد← خوب
۴۸۶: تغییر← قضا
۴۸۷: آئینه← محتاج← خاکستر
۴۸۸: قسم← باور
۴۸۹: دولت← مست
۴۹۰: شنا← بلد← زیر
۴۹۱: مادر← مرده← شیون
۴۹۲: گفته← نیم← کردار
۴۹۳: قافله← حشر
۴۹۴: گذر← پوست
۴۹۵: کرم← درخت← خود
۴۹۶: هیچ← داماد← خوشگل
۴۹۷: راه← سراغ← کدخدا
۴۹۸: حق← انگشت← فاصله
۴۹۹: قرض← رسید← قیمه
۵۰۰: جهاز← ناز

جواب بازی مثل در حجر مرحله 501 الی 550

۵۰۱: عاشق← پول← شبدر
۵۰۲: تب← تند← زود
۵۰۳: شغال← ترسو← انگور
۵۰۴: گربه← خدا← موش

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید