1
جواب بازی خان باجیجواب بازی ها

جواب بازی خان باجی

پاسخ تمامی مراحل بازی خان باجی که یک بازی جذاب و جالب پیدا کردن کلمات هستش رو براتون آماده کردیم. شما میتونین با استفاده و بکارگیری این پاسخ ها مراحل بازی رو یکی پس از دیگری رد کنید.

 

جواب بازی خان باجی مرحله 1 الی 50

۱: گوسفند← چوپان
۲: صابون← کلاغ
۳: خورشید← خانه
۴: درخت← ابر← تاب
۵: سایه← دیوار← جارو
۶: عضا← پیرزن← عینک
۷: حوله← نوک← جوجه
۸: برجمیلاد← بادبادک← پسر← هواپیما
۹: کتابخانه← جعبه← تابلو← میخ
۱۰: نرده← پله← پنجره← در
۱۱: دود← کبریت← دست
۱۲: رعدوبرق← ابر← جزیره
۱۳: موبایل← جوب← عصبانی
۱۴: سفید← پارچه← گریه
۱۵: قایقموتوری← موج← دریا
۱۶: ردپا← ساحل← دریا
۱۷: زمینگلف← پرچم← چمن
۱۸: عصبانی← برگ← سبز← سیب
۱۹: کفشدوزک← قاصدک← سبز
۲۰: هواپیما← پنجره← بال
۲۱: بنفش← بادمجان← دندان← چشم
۲۲: حصار← اتوبان← ماشین
۲۳: پاییز← جاده← پیچ
۲۴: مردمک← چشم← مژه
۲۵: بز← گل← حلزون← زنگوله
۲۶: ربات← حشره← زنبور
۲۷: حصار← تنیسور← راکت← توپ
۲۸: برجایفل← پاریس← ابر
۲۹: گرمکن← ناف← پریدن← فنر
۳۰: خودکار← دفتر← نوشتن← کاغذ
۳۱: لاک← انگشتر← ناخن← پر
۳۲: حباب← ماهی← دم← باله
۳۳: قفل← صندوقچه← کلید← چوب
۳۴: درخت← زوزه← گرگ← ستاره
۳۵: شماره← مشکی← سیم← گوشی
۳۶: موجسوار← غروب← ساحل← دریا
۳۷: موجسواری← خورشید← کوسه← ابر
۳۸: ساعتشنی← دست← شن← خورشید
۳۹: ابر← ستاره← حصار← ماه
۴۰: جنگل← عاج← گوش← فیل
۴۱: جوشکاری← نور← جرقه← ماسک
۴۲: نقشه← قطبنما← عقربه← سایه
۴۳: نانتست← بشقاب← نیمرو← نعلبکی
۴۴: عکاس← دوچرخه← سبد← غروب
۴۵: رنگینکمان← دیوار← کیف
۴۶: لاکپشت← خرچنگ← لاک← ستاره
۴۷: کوهنورد← یخ← قندیل← برف
۴۸: بال← فرشته← ابر← پیراهن
۴۹: ماشه← اسلحه← ماسک← یقه
۵۰: موج← ستارهدریایی← ساحل← ماسه← دریا

جواب بازی خان باجی مرحله 51 الی 100

۵۱: گلبرگ← گل← شبنم← برگ
۵۲: چمدان← عکس← قهوهای← دسته← دوربین
۵۳: ابر← خورشید← تیربرق← ریل
۵۴: گلدان← کاکتوس← گلکاری← خاک← دست
۵۵: پنجره← قاصدک← تیربرق← ترک
۵۶: خیابان← موتور← دود← اگزوز
۵۷: طناب← خال← سطل← بیل
۵۸: بسکتبال← پرش← تور← حلقه
۵۹: عکس← ستونفقرات← رادیولوژی← دکتر
۶۰: کتونی← لنز← دوربین
۶۱: ریشه← سوراخ← مار← درخت
۶۲: شیشه← باران← قطره← ماشین
۶۳: ناراحت← دلقک← نیمکت← عروسک
۶۴: فیل← اسباببازی← خرطوم← دایناسور
۶۵: ناودان← گربه← برگ← کوچه
۶۶: دستکش← منگوله← شالگردن← چکمه
۶۷: روبان← شنل← قرمز← پاپیون
۶۸: سیبیل← برف← پوست← ببر
۶۹: مترسک← وصلهپینه← دکمه← کلاه
۷۰: سیاره← فضا← زمین← ماهواره
۷۱: نعلبکی← قند← قندان← لیمو← چای
۷۲: غروب← درخت← زرافه← کرگدن← پرنده
۷۳: حوض← نقاشی← ماهی← پرنده← دودکش
۷۴: شمع← کیکتولد← سه← ستاره← شعله
۷۵: آشپز← دکمه← دستمالگردن← پیشبند← کلاه← لبخند
۷۶: انگشتر← نی← ستاره← بستنی
۷۷: ستونفقرات← دندان← استخوان← مهره
۷۸: کاکتوس← تیغ← صحرا← ماه← ستاره
۷۹: اهرامثلاثه← شتر← زین← مصر
۸۰: فولکس← باربند← نارنجی← اسباببازی← چمدان
۸۱: قالب← وردنه← خمیر← ستاره
۸۲: شوفاژ← پنجره← نور← شیشه
۸۳: سیمخاردار← رنگینکمان← اشاره← پسر
۸۴: انگشت← چرخوفلک← موبایل← شهربازی← کج
۸۵: شکسته← خندان← زرده← تخممرغ← سفیده← نیمرو
۸۶: کیف← نرده← دوچرخهسوار← صحبتکردن← پرنده
۸۷: کتاب← پرنده← مسیر← درخت← ابر← نیمکت
۸۸: کاغذ← نشستن← کوزه← غمگین← چتر
۸۹: انعکاس← خانه← درخت← پنجره← قایق
۹۰: ماهیگیری← قلاب← اسکله← کلاه
۹۱: ضربدر← پلیاستیشن← دایره← دسته
۹۲: عینک← پدرژپتو← بغل← دماغ← پینوکیو
۹۳: عینکآفتابی← نی← لنز← کلاه← دوربین
۹۴: ساز← گیتار← نیمکت← دفترنت← سیم← کیف
۹۵: ماکارونی← گوجه← برگ← بادمجان← پیاز
۹۶: چمن← کیسه← توپگلف← بندکفش← سبد← سایه
۹۷: شطرنج← سرباز← شاه← انعکاس← اسب← وزیر
۹۸: سلفی← موبایل← پالتو← زمستان← برف
۹۹: کلاه← ذرهبین← علامتسوال← کارآگاه← دود← سیبیل
۱۰۰: کلاس← تختهپاککن← دو← جیب← مانتو← مسواک← مقنعه

جواب بازی خان باجی مرحله 101 الی 150

۱۰۱: ساعتمچی← لوتی← لنگ← پیراهن← دکمه← سیبیل
۱۰۲: کوله← بستنیقیفی← زبان← کمربند← جیب
۱۰۳: لیموترش← قیچی← فلفل← چاقو← قاشق← قارچ
۱۰۴: مداد← پاستل← قلمو← پالت← دستمال
۱۰۵: اینستاگرام← گوگل← فیسبوک← موبایل← جیمیل
۱۰۶: چاقو← بشقاب← دستمال← برگ← نانتست← چنگال
۱۰۷: فرودگاه← شیشه← چمدان← کوله← هواپیما
۱۰۸: مدادرنگی← پرچم← کاغذ← بالن← نقاشی
۱۰۹: رادیو← روسری← صندلی← چرت← جوراب← پیرزن← عینک
۱۱۰: چتر← بالن← خودنویس← کتاب← قلاده← مسیر
۱۱۱: جادوگر← ماه← شب← پنجره← جارو← گربه← حصار
۱۱۲: بال← تخممرغ← شیرپاکتی← گوشت← ران← استخوان← ماهی
۱۱۳: مطالعه← آجر← صندلی← مرد← گلدان← لامپ
۱۱۴: رگ← کت← ساعتهوشمند← کراوات← حلقه← میکیموس← دکمه
۱۱۵: کاغذ← مدادرنگی← بال← پروانه← گل← نقاشی
۱۱۶: عینک← ماشینتایپ← نعلبکی← کاکتوس← دوربین
۱۱۷: کوهنورد← سایه← عصا← ابر← کوله← کوهستان
۱۱۸: میز← گرامافون← پرده← گل← شیپور← صفحه
۱۱۹: ساعت← پروانه← عینک← اردک← گلدان← سایه
۱۲۰: دنبالکردن← دندان← بادکنک← آببازی← کفش← خنده
۱۲۱: موج← دریا← دختر← قایقسواری← جلیقهنجات← بادبان← پسر
۱۲۲: چشمبند← کلاه← دود← استخوان← ریش← عصا← ماهی← دزددریایی
۱۲۳: جاده← نارنجی← آسفالت← جنگل← پاییز
۱۲۴: کلاهایمنی← گرمکن← صعود← یخ← یخنوردی← طناب
۱۲۵: پریز← لیوان← کتاب← کشو← تختخواب← پنجره
۱۲۶: شیشهشکسته← صندلی← خرابه← پله← ترک← دستگیره
۱۲۷: دارت← صندلی← هالوژن← پرده← گلدان← میز
۱۲۸: چوب← ماهیتابه← املت← سبزی← ماکارونی← گوجه
۱۲۹: چمدان← هواپیما← پنجره← بال← مسافر← پله← موتور
۱۳۰: قطار← چراغمطالعه← ساعت← گلدان← کاکتوس← قابعکس
۱۳۱: جغد← طاقچه← کتاب← طناب← قاب← جمجمه
۱۳۲: ساربان← ردپا← شتر← سایه← کاروان← صحرا
۱۳۳: لوستر← شمع← کنسول← کوسن← نردبان← مبل
۱۳۴: کت← انگشتر← پیرمرد← بستنی← ساعتمچی← کراوات
۱۳۵: میله← وزنهبردار← وزنه← مچبند← جوراب← شلوارک
۱۳۶: دامن← انگشتر← کوزه← عینک← مطالعه← النگو← روسری
۱۳۷: بادام← کیک← توتفرنگی← شاهتوت← کاسه← انار← کیوی
۱۳۸: درخت← قایق← کوهستان← اسکله← پارو← دریاچه
۱۳۹: کمربند← کیسه← شال← کفش← سگک← موبایل← دوربین
۱۴۰: مرد← میکروسکوپ← نرده← خودکار← کلاه← روپوش
۱۴۱: عکاس← عینکدودی← کلاه← ساعت← ماشین← دست
۱۴۲: صخره← سهپایه← دوربین← سیاهسفید← عکاس← کوله
۱۴۳: خطعابر← خطکشی← موبایل← جنگل← ماشین← خیابان
۱۴۴: کابینت← گلدان← فر← کف← آشپزخانه← کاشی← اجاقگاز← کرکره
۱۴۵: تابلو← آباژور← کاناپه← پتو← خوابیدن← پا← در
۱۴۶: افسار← نیزه← کلاهخود← اسب← تیرکمان← جنگجو← زره
۱۴۷: میز← آفتابگردان← قلمو← سطل← تابلو← پیشبند← شاخه
۱۴۸: پرده← ابر← ناف← پنجره← خمیازه← مشت← دندان← پرنده
۱۴۹: گوش← دندانپزشک← ساعت← دندان← دستکش← صندلی← گوشواره← مو
۱۵۰: لبخند← سایهبان← سبزی← بیست← زنبیل← بربری

جواب بازی خان باجی مرحله 151 الی 200

۱۵۱: پرچم← جزیره← قایق← درختنخل← ماهیگیری← بادبان
۱۵۲: اسبسواری← اسب← مسابقه← افسار← کلاه← زین
۱۵۳: داشبورد← شیشه← ماشین← فرمان← برفپاککن← صندلی← دنده
۱۵۴: نمودار← انگشتر← تبلت← قهوه← چوب← کراوات← قاشق← شکر
۱۵۵: پیرمرد← کلاهنمدی← گل← شلنگ← پله← پیژامه← عینک
۱۵۶: قرمز← پاککن← دفتر← تلویزیون← مداد← پشتی← کفشدوزک← گلدان
۱۵۷: کلاه← انگشت← پیانیست← پرده← عکاس← چهارپایه← خمشدن
۱۵۸: دایناسور← جمجمه← موزه← ستون← فسیل← استخوان← پرچم
۱۵۹: روبان← پرگار← کرهزمین← قلمو← کتاب← خطکش← ککومک← دایره← گونیا
۱۶۰: کوهستان← فنجان← پرنده← شعله← میز← موبایل← قفس← چمنزار← صندلی
۱۶۱: هلدادن← شاخه← درخت← برگ← بازی← کلاه← دختر← تاب← گل
۱۶۲: جلیقه← خبرنگار← زیرانداز← خمیر← جین← گوش← میکروفون← عکاس
۱۶۳: ماشین← کتابخانه← کشو← ساعت← آباژور← تابلو← مجسمه← پریز
۱۶۴: کیف← مروارید← چمدان← ترمز← دوچرخه← عکس← دست← فرمان
۱۶۵: پاندا← کیبورد← چراغمطالعه← سفید← مانیتور← اپل← هدفون← ماوس
۱۶۶: روبان← تبلت← قیچی← نارنجی← هدیه← عینک← خودکار← تایپ← لیمو
۱۶۷: در← تخت← لوستر← میز← پنجره← لامپ← هتل← دستگیره
۱۶۸: صخره← درختکاج← جنگل← دوربین← کوه← چهارخانه← جین← ایستادن
۱۶۹: سوراخ← نت← انگشت← سیاره← دایره← قلب← سیدی← ستاره← خورشید← سیبیل
۱۷۰: چاقو← لیمو← تخممرغ← آرد← گوشت← خمیر← بادام← رنده
۱۷۱: پرچم← شوالیه← دیوار← سپر← شمشیر← کلاهخود← زره
۱۷۲: خیار← بادمجان← کاهو← فلفل← پیاز← کلم← تربچه← سیبزمینی
۱۷۳: تابلو← تماشاچی← چمن← سبز← فوتبال← استادیوم← دروازه← جرثقیل
۱۷۴: سیم← پروژکتور← پایه← پنجره← نور← عکاسی← سهراهی← لامپ
۱۷۵: ترمز← موز← هندوانه← سبد← سیب← هویج← زین← تابلو← انگور← هسته
۱۷۶: قیچی← مقوا← انبر← آفتابگردان← اسفنج← چسب← روبان← قرقره← پنبه
۱۷۷: ساعت← چرخ← بیمارستان← کشو← بالش← سیم← سطل← پریز← تختخواب
۱۷۸: دکتر← قیچی← گوشی← کپسول← قرص← عینک← دماسنج← سرنگ
۱۷۹: پارکت← تابلو← رادیاتور← پنجره← کاناپه← میز← پرده← هالوژن← پله
۱۸۰: پیازچه← سبزی← گوجه← نارگیل← بادمجان← خرچنگ← میگو← بلال← سیر
۱۸۱: پسر← ماشین← پیادهرو← کیف← سایه← سانروف← جیب
۱۸۲: فلز← هنرخیابانی← آجر← خزه← اسکلت← زباله← تیرآهن
۱۸۳: زنجیر← لامپ← نیروگاه← صنعت← جرثقیل← دودکش← پلکان
۱۸۴: قبرستان← سنگقبر← صلیب← مسیحی← آرامگاه← کاج← راه
۱۸۵: بارکد← قورباغه← لوزی← قلب← قرمز← کاردستی← اتد← شابلون
۱۸۶: مثلث← ترازو← انعکاس← کلیک← دلار← دوازده← ششضلعی← استیل
۱۸۷: کپسول← نیمرخ← آرنج← کفگیر← سیم← شعله
۱۸۸: جوراب← بخیه← راهراه← هالووین← خونآشام← روح← کمربند← شیطان
۱۸۹: ایتالیا← پرچم← گنبد← پارو← ساختمان← اسکله← ونیز
۱۹۰: ویترین← گلدان← پنجره← جدول← سنگفرش← مغازه
۱۹۱: جوان← تنها← افسردگی← شلوغ← کاپشن← مردم← ویترین
۱۹۲: میانسال← ساعت← نارنجی← جوراب← طاس← انتظار← سالن← پاکت
۱۹۳: کیمونو← دامن← آسیا← لامپ← برمودا← سنتی
۱۹۴: خانواده← لامپ← جین← رکابزدن← چرخکمکی← کابلبرق← سایه← دستبند
۱۹۵: شاگرد← فرمان← دست← دنده← عینک← رانندگی← جاده
۱۹۶: مرد← لوستر← نقشه← ستون← ایستگاه← مرمر
۱۹۷: دکمه← یواسبی← پارکت← اسپیکر← ماکت← بال← قلمنوری
۱۹۸: تبلیغات← لاستیک← دستکش← بیلبورد← تاکسی
۱۹۹: مکعب← دامن← طراحی← عکس← ضربدر← تختهشاسی
۲۰۰: جنگل← وارونه← قایق← فنجان← راهراه

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید