1
جواب بازی حرف تو حرفجواب بازی ها

جواب بازی حرف حرف تو

برای پیدا کردن جواب های بازی واژگان حرف حرف تو رو کافیه این پست رو مطالعه و از کمک و راهنمایی ما استفاده لازم رو ببرید. ما حل و پاسخ تمامی 90 مرحله این بازی رو بصورت مجزا براتون گذاشتیم.

جواب بازی حرف حرف تو مرحله 1 الی 30

۱: حیوان
۱: پلنگ← جوجه← عنکبوت← میمون← گوساله
۲: سمور← خفاش← سنجاب← سوسمار← اردک← دلفین
۳: کفشدوزک← شغال← گربه← خرچنگ← خرخاکی← میگو
۴: بوفالو← کروکودیل← بوقلمون← راسو← رتیل← موشکور← شتر
۵: شاهین← کانگورو← سنجاقک← گورکن← کبوتر← اسبابی
۶: کرمشبتاب← فلامینگو← جیرجیرک← خرسقطبی← لاکپشت← مارمولک
۷: کرکس← بابون← گاومیش← هدهد← پشه← قناری← گوزن← کرهاسب← پلیکان
۸: گوریل← شترمرغ← گوسفند← بلدرچین← گراز← دایناسور← کفتار
۹: اخوندک← سگابی← خرس← گوریل← ارهماهی← لاکپشت← شترمرغ
۱۰: قورباغه← فاخته← روباه← پاندا← الاغ← لکلک← شامپانزه← دارکوب
۱۱: فنچ← یوزپلنگ← بزغاله← سمور← مرغابی← جوجهاردک← راکون
۱۲: خوکابی← سنجاقک← شیرکوهی← غاز← فیل← خروس← حواصیل← کرگدن← زنبور
۱۳: هزارپا← خرگوش← کبک← ببر← طاووس← شاپرک← نهنگ← وال← کلاغ← راکون← موریانه
۱۴: سوسمار← میمون← قرقاول← اختاپوس← هامستر← لاکپشت← کوالا← گوریل
۱۵: بزغاله← خروس← گوسفند← کانگورو← گنجشک← سنجاقک← بوقلمون← بلدرچین
۱۶: شترمرغ← گوساله← جغد← کرگدن← بابون← گاومیش← پلیکان← قناری← خرگوش
۱۷: زرافه← مرغ← بزکوهی← هامستر← باقرقره← گربه← حلزون← اهو← هشتپا← مورچه
۱۸: لاشخور← سوسک← گورکن← پاندا← جیرجیرک← راسو← مارموست← سینهسرخ← خرچنگ← مگس← گاومیش
۱۹: بره← کوالا← گورخر← قاطر← بوزینه← تمساح← بلبل← جوجهتیغی← پنگوین← گنجشک← مار
۲۰: بوتیمار← هزارپا← سوسمار← چینچیلا← کبوتر← کوالا← ابدزدک← طاووس← اختاپوس← باقرقره

۲: شغل
۱: بدلکار← قاضی← سمسار← پلیس← تاجر← رفتگر
۲: مترجم← مشاور← چوپان← اهنگر← ارایشگر← برقکار
۳: نانوا← عکاس← خلبان← پیک← اجرپز← نگهبان← شیشهبر
۴: مشاور← کارگردان← نگهبان← مکانیک← لولهکش← سمسار
۵: دامپزشک← راننده← طلاساز← مددکار← باغبان← اهنگساز
۶: پرستار← معمار← نانوا← قهوهچی← فروشنده← نقشهکش← فضانورد
۷: دامپزشک← مشاور← معمار← خدمات← منجم← پادو← ویراستار← جوشکار
۸: بهیار← چاهکن← روانشناس← کتابفروش← تراشکار← پستچی← جهانگرد
۹: استاد← اجرپز← پیشخدمت← خواننده← گزارشگر← روانپزشک← کارگردان
۱۰: تایپیست← گلفروش← اموزگار← سفالگر← کشاورز← گارسون← ناشر← خلبان
۱۱: انباردار← جوشکار← حسابرس← رفتگر← فیلسوف← رنگرز← گرافیست← تکنسین
۱۲: بازیگر← گوینده← تعمیرکار← بهیار← ورزشکار← چوپان← کشاورز← نویسنده
۱۳: غواص← سردبیر← وکیل← پزشک← نقاش← اشپز← بنا← سرپرست← بزاز← کارمند← اهنگر
۱۴: ارزیاب← مکانیک← مهندس← معدنچی← بازرس← ملوان← باربر← بافنده← نجاتغریق
۱۵: ویراستار← نگهبان← کارمند← فرشباف← پستچی← جهانگرد← بازپرس← لولهکش← سرباز
۱۶: تعمیرکار← اتشنشان← خیاط← جنگلبان← شکارچی← گزارشگر← فرشباف← مهندس← صدابردار
۱۷: چرخکار← مهندس← چاهکن← بازیگر← گچکار← امارگر← طراحوب← مترجم← معمار← پاسبان← دامدار
۱۸: دامدار← انتظامات← خدمات← سرایدار← سفالگر← شهردار← چاهکن← خبرنگار← بازرگان← طلاکوب
۱۹: گوینده← فیزیکدان← اجرپز← ماساژور← دانشجو← سخنران← بازجو← ورزشکار← کاپیتان← شیشهبر
۲۰: خواننده← کتابفروش← نقشهکش← دوزنده← رفوگر← روانشناس← سمپاش← صافکار← عکاس← سرایدار← سوزنبان

۳: میوه
۱: فندق← گیلاس← هلو← الوچه← زغالاخته← انبه← انجیر← گواوا
۲: گیلاس← تمرهندی← بالنگ← شاهتوت← قیسی← سیب← دارابی
۳: البالو← اناناس← گلابی← هندوانه← گیلاس← طالبی← سیب
۴: دستنبو← الوچه← گیلاس← الو← گوجهسبز← البالو← شفتالو
۵: بادام← بالنگ← خربزه← نارنگی← شلیل← زرگیل← انبه← مژکی
۶: سنجد← موز← خربزه← زالزالک← طالبی← بالنگ← تمشک← پاپایا
۷: نارنج← زالزالک← گوجهسبز← انگور← پرتقال← گلابی← چشالو
۸: خرمالو← زیتون← ترگیل← نارنج← بادام← کمبزه← خیار← انجیر
۹: گلابی← تمشک← انگور← توت← زردالو← دارابی← گیلاس← نارگیل← فیسالیس
۱۰: ازگیل← اواکادو← لیموترش← انار← شفتالو← نارنج← گیلاس← طالبی← شبرنگ
۱۱: هندوانه← سرخالو← پرتقال← کمبزه← شبرنگ← خرما← خیار← انگور← پشنفروت
۱۲: پسته← خرمالو← طالبی← گریپفروت← انار← زالزالک← بادام← ترنج← کامکوات
۱۳: گلابی← نارگیل← ازگیل← نارنج← توت← دارابی← توتفرنگی← تمرهندی← گواوا
۱۴: عناب← طالبی← انجیر← انگور← شلیل← شفتالو← الوچه← اواکادو← الوبخارا← خارگیل← ترگیل
۱۵: زردالو← فیسالیس← زرشک← شبرنگ← ترگیل← زیتون← پسته← پیتایا← گواوا← گردو
۱۶: ازگیل← گواوا← هندوانه← چشالو← زردالو← کیوی← بالنگ← اناناس← کمبزه← شاهتوت
۱۷: زرشک← سپستان← فندق← اواکادو← اژدها← گلابی← هلو← الوکک← انگور← گواوا← چشالو
۱۸: بلوبری← خربزه← بلوط← پسته← توتفرنگی← ازگیل← شاهتوت← شبرنگ← اواکادو← البالو
۱۹: خربزه← چشالو← توتفرنگی← بلوبری← انجیر← گوجهسبز← گردو← کیوی← گرمک← پاپایا← اناناس
۲۰: کرانبری← خارگیل← ترنج← خرما← گریپفروت← الوکک← سنجد← پرتقال← کمبزه← لیموترش← اژدها

۴: وسایل خانه
۱: رنده← شوفاژ← مخلوطکن← قهوهجوش← لگن← گلدان← جاکفشی
۲: قابلمه← دیویدی← کابینت← قاشق← اجاقگاز← ناخنگیر← قوری
۳: فندک← ایفون← شلنگ← سرخکن← کابینت← شیشه← سینک← میزتحریر
۴: جارو← جاکفشی← اباژور← تشک← مبلمان← نعلبکی← سماور← لحاف
۵: همزن← اباژور← اسپیکر← زودپز← کبابپز← شیرجوش← خاکانداز
۶: زنبیل← سیخ← مبلمان← پنکه← اباژور← یخچال← سشوار← قابلمه← کمد
۷: چرخگوشت← بخاری← پیشبند← پادری← مایکروفر← قهوهساز← جانماز
۸: قهوهجوش← حوله← پارچ← دمپایی← کاسه← پاشنهکش← شمعدان← شیرجوش
۹: ضبطصوت← هودکن← فرش← قندشکن← پریز← شمعدان← یخچال← افتابه← قالیچه
۱۰: جاروبرقی← پلوپز← اسنکساز← کبابپز← چنگال← گلیم← فلاسک← قیچی← هواساز
۱۱: تلویزیون← ارامپز← استکان← سینی← گوشتکوب← شومینه← ضبطصوت← چمدان← ابپاش
۱۲: اجاقگاز← مبلمان← جاکفشی← استکان← ساعت← کتابخانه← لامپ← گوشتکوب← کبابپز
۱۳: تستر← جاسیگاری← پیاله← نعلبکی← قابلمه← کرکره← فلاسک← پارو← چهارپایه← صندلی
۱۴: ترازو← چایساز← تختخواب← چاقو← میکسر← شیشهشوی← قندان← بالش← دستمال← بخارشوی
۱۵: پاتختی← دمپایی← چراغ← ملحفه← روتختی← قالی← کفگیر← فرگاز← کولر← دمکنی← تختخواب
۱۶: میزعسلی← کابینت← منقل← گوشتکوب← لیوان← تختخواب← فریزر← رومیزی← ابگرمکن← پاتختی
۱۷: بابیلیس← روتختی← موکت← ریشتراش← دستکش← گردوشکن← ویدیو← روفرشی← چراغقوه← بخارپز
۱۸: اتوبخار← سفره← کلمن← شکرپاش← چوبرختی← نمکدان← اجاقگاز← اسپیکر← کبریت← تلفن← تابلو
۱۹: قالیچه← میزاتو← ابگرمکن← بشقاب← چرخگوشت← هاونگ← لوستر← نمکدان← ماهیتابه← افتابه← میزتوالت
۲۰: قندشکن← چایساز← چرخگوشت← دراور← چوبپرده← یخچال← رادیو← رایانه← چرخخیاطی← دیویدی← لباسشویی

۵: اسم دختر
۱: چکاوک← ارمیتا← شهرزاد← مروارید← ساغر← روحانگیز← مانلی
۲: پریچهر← یاسمن← نازلی← معصومه← ماریانا← فرزانه← ماندانا
۳: فرانگیز← سمیرا← رونیکا← غزاله← نوشافرین← امکلثوم← مستانه
۴: انجلینا← مونا← محیا← تهمینه← مینو← اناهیتا← پرنیان← پریدخت
۵: مریم← مینا← هانیه← ریحانه← پارمیدا← ارمیتا← ماندانا← بارانا
۶: ارغوان← ملیسا← لادن← افسانه← روژین← درسا← ساینا← فریبا← ماریانا
۷: افسانه← فرحناز← عسل← هانیه← مهشید← سودابه← کتایون← باران← اتوسا
۸: کیانا← روحانگیز← سارینا← یاسمینا← فاطمه← اتنا← مروارید← شورانگیز
۹: نوشافرین← فریده← نیروانا← سودابه← حنانه← اشرف← فهیمه← الهه← شاهدخت
۱۰: غنچه← ریحانه← سمانه← پارمیدا← ماهمنیر← پارمیس← سوسن← فیروزه← گلشیفته
۱۱: دنیا← فرزانه← ترلان← روشنک← دیبا← کتایون← نازبانو← نازنین← هنگامه← رامش
۱۲: بهار← اذرافروز← بهرخ← پروین← ترانه← رودابه← زیبارخ← ویکتوریا← پگاه← لاله
۱۳: پریچهر← روناک← بهناز← پوپک← ماندانا← سحر← خورشید← لادن← پوراندخت← دلاویز
۱۴: پارمیس← پروانه← گلشیفته← فرانگیز← چکامه← مروارید← نوشافرین← شیما← شقایق
۱۵: اناهیتا← سروناز← طیبه← زریندخت← رزیتا← ماهفروغ← بلقیس← امیتیس← شهربانو← اذرنوش
۱۶: مهیندخت← سالومه← ترنم← ماریانا← فوژان← رومینا← شکیلا← نرگس← یاسمینا← هدیه← فیروزه
۱۷: رامسینا← فرخنده← یلدا← نازیلا← ماریانا← گلرخ← ماهسیما← گیسو← گیتی← گلچهره← مهرنگار
۱۸: ترمه← ماهرخ← سولماز← پانتها← موژان← مهناز← فرحناز← مهرفروز← حمیرا← فروزنده← شهرزاد
۱۹: شهین← سمیرا← مهرنوش← ماهمنیر← ایراندخت← رکسانا← روژینا← شراره← فاطیما← شکوفه← گلاره
۲۰: رضوانه← فرانک← اذر← سپیده← رخساره← احترام← فروزان← نیروانا← نازافرین← ساغر← رامسینا

۶: ورزش
۱: تنیس← کشتی← اسکیت← پارکور← ووشو← راگبی
۲: نینجا← فوتسال← کشتیکچ← طنابکشی← دارت← سوارکاری← کریکت
۳: سپکتاکرا← پیادهروی← تکواندو← بسکتبال← ایکیدو← واترپلو
۴: تکواندو← چوگان← سامبو← درساژ← هاکی← جودو← کوهنوردی← کاراته
۵: واترپلو← بسکتبال← شطرنج← شیرجه← کریکت← تکواندو← فوتبال← بوکس
۶: هندبال← بولینگ← تکواندو← پرش← گلف← کبدی← رویینگ← بانجی← بزکشی
۷: راگبی← کبدی← هاکی← اسکواش← چوگان← بوکس← اسکواش← شطرنج← واترپولو
۸: بزکشی← بانجی← اسنوبرد← ووشو← اسکی← کریکت← درساژ← راگبی← غواصی← شیرجه
۹: دارت← باگوا← ووشو← کبدی← نتبال← اسکواش← بولینگ← قایقرانی← شطرنج← هندبال
۱۰: رویینگ← بولینگ← بیسبال← کونگفو← اسکیت← سامبو← اسکواش← پاتیناژ← فوتبال← ووشو
۱۱: راگبی← بولینگ← شنا← بدنسازی← اسکواش← هندبال← رویینگ← بدمینتون← باگوا← کریکت
۱۲: بوکس← اسکی← پاتیناژ← رویینگ← کندو← غواصی← کاراته← اسکواش← فوتبال← راگبی← نینجا
۱۳: فوتبال← جودو← یوگا← پاتیناژ← نتبال← غواصی← درساژ← ایروبیک← شطرنج← تکواندو← هاکی
۱۴: شطرنج← واترپلو← کشتی← گلف← بیسبال← اسنوبرد← بابسلد← بدمینتون← شیرجه← بانجی← هاکی
۱۵: تنیس← اسکواش← بسکتبال← شیرجه← فوتبال← بیسبال← راگبی← واترپلو← ایروبیک← اسکیت← کاراته

۷: شهر و استان
۱: دزفول← اسفراین← بجنورد← زنجان← سمنان← مرودشت
۲: کرمان← سراب← سنندج← سقز← جیرفت← اصفهان← سراوان
۳: عسلویه← ملارد← خوی← ملایر← نجفاباد← بروجرد← بجنورد
۴: زابل← ارومیه← مرند← خوزستان← میبد← مهاباد← اردبیل← برازجان
۵: یاسوج← رشت← نهاوند← سیرجان← رفسنجان← بابل← سمنان← شوش← گرگان← قزوین
۶: رودبار← کردستان← فارس← اندیمشک← ابوموسی← خرماباد← مشهد← اراک← ساوه
۷: جهرم← چابهار← مراغه← کردستان← سلفچگان← اصفهان← جلفا← بیرجند← لاهیجان
۸: دماوند← گیلان← فسا← طبس← بروجن← همدان← دیلم← امل← بانه← شیراز← سوسنگرد
۹: لرستان← لاهیجان← هرمزگان← چالدران← خرماباد← گلستان← نیشابور← شهرکرد
۱۰: ساری← بوشهر← عسلویه← دماوند← اهواز← تفرش← خمین← جاسک← استارا← کرج← شهریار
۱۱: جاسک← گچساران← دامغان← بناب← رشت← تاکستان← زرند← شاهرود← مشهد← بانه← ماکو
۱۲: نطنز← ابرکوه← تالش← نجفاباد← ساوه← ماهشهر← تربتجام← خوانسار← ماسوله← بهبهان
۱۳: هرمزگان← سلفچگان← لارستان← قایمشهر← اسفراین← سراب← زاهدان← نیشابور← اراک← سهند
۱۴: رفسنجان← ابادان← ماکو← سوسنگرد← تهران← شیروان← بوشهر← گنبد← تاکستان← بابل← گرمسار
۱۵: اندیمشک← تنکابن← سهند← مریوان← تربتجام← ابهر← ابوموسی← ساری← جلفا← سبزوار← خوانسار

۸: اسم پسر
۱: محسن← ماهان← سیروان← مانی← کامران← عماد← پارسا← بهزاد
۲: داریوش← کیان← عرفان← یوسف← نادر← علی← جمشید← نریمان← بیژن
۳: ابراهیم← کاوه← هوتن← بختیار← نادر← اسماعیل← شهریار← زامیاد
۴: بنیامین← حبیب← جلیل← کامبیز← حیدر← اسماعیل← رامتین← سامیار
۵: کامیار← باقر← پرهام← سام← حامد← اراز← فریبرز← کورش← برزو← شایان
۶: باربد← فرزاد← فرشید← سامان← سینا← حسین← متین← رادین← خلیل← سمیر
۷: رضا← یاسر← سروش← هیراد← عیسی← روزبه← خشایار← سجاد← کیانوش← ژوپین
۸: فربد← بردیا← ارشک← افشین← ایرج← علی← فراز← سام← هومن← نوید← هوشیار
۹: حسام← بابک← فرخ← عرشیا← سجاد← بهمن← یاشار← هژیر← سیروس← وحید← سپنتا
۱۰: علی← نوح← تورج← فریدون← مهدی← سعید← حبیب← پرویز← سهراب← شاپور← سامی
۱۱: کیخسرو← کیومرث← اردلان← سپهر← میلاد← ابتین← شهاب← عارف← پدرام← کسرا
۱۲: پوریا← موسی← اریا← حمید← عباس← منوچهر← بهروز← حمزه← حجت← روهام← محمد
۱۳: خسرو← فرامرز← هرمز← امید← مزدک← محسن← فرخ← مهرداد← امیر← خداداد← مهران
۱۴: گرشاسب← هوشنگ← برمک← کوشا← ابوالفضل← مجتبی← اردلان← بهرام← جهانگیر← کیقباد
۱۵: شهروز← مازیار← بنیامین← سعید← فرشاد← ابوطالب← سالار← امید← فریبرز← ابراهیم

۹: غذا
۱: سوشی← نیمرو← کته← کلوچه← باقلاپلو← کوکو← پاستا← بامیه
۲: کوفته← ناگتمرغ← چیزبرگر← بامیه← یتیمچه← استیک← تهچین
۳: سمبوسه← زرشکپلو← کوکو← بیفتک← دلمه← ابگوشت← کلمپلو← کلهجوش
۴: قیمه← فلافل← کوفته← شامی← اسفناج← سوسیس← کبه← کتلت← میگو← شویدپلو
۵: اسپاگتی← ماشپلو← فسنجون← پیتزا← فلافل← جوجه← حلیم← شنیسل← پیراشکی
۶: شیشلیک← ساندویچ← دیزی← اشکنه← نیمرو← نرگسی← املت← ابگوشت← تهچین← سمنو
۷: اشکنه← کوفته← پاستا← یتیمچه← همبرگر← بیفتک← حلیم← کلمپلو← ژامبون← شلهزرد
۸: نیمرو← لازانیا← نرگسی← پلو← عدسپلو← حلوا← چیزبرگر← بریانی← سوپ← پوره← کوکو
۹: سوشی← املت← دیزی← ماکارونی← اشکنه← اسپاگتی← هاتداگ← کالباس← دمپختک← لوبیا
۱۰: فسنجون← رنگینک← باقلاپلو← کبابترکی← دالعدس← کلهجوش← پیتزا← فلافل← نخودپلو
۱۱: کته← تهچین← بورانی← نودل← نیمرو← سوپ← تاسکباب← جوجه← استیک← خاگینه← هویجپلو
۱۲: قلیهماهی← شیشلیک← کلهپاچه← فرنی← ماهیچه← عدسی← اشدوغ← اسنک← استیک← سمبوسه← کلمپلو
۱۳: دمپختک← ماکارونی← فلافل← کلهپاچه← سمبوسه← کالباس← تهچین← زرشکپلو← لازانیا← ژامبون
۱۴: ابگوشت← عدسپلو← بورانی← سبزیپلو← رشتهپلو← کبه← پاستا← ناگتمرغ← یتیمچه← سوسیس← کتلت
۱۵: فسنجون← ژامبون← پیتزا← پلو← شیربرنج← قرمهسبزی← شنیسل← پیراشکی← خاگینه← ساندویچ← خوراک

۱۰

۱۰: رنگ
۱: عنابی← زرد← کرم← حنایی← صورتی← نارنجی← مخملی← اجری
۲: زرشکی← فسفری← گلبهی← خردلی← قهوهای← سرمهای← خاکستری← شرابی← گندمی
۳: طلایی← نخودی← خزهای← بادمجانی← زغالی← زرشکی← نیلی← شکلاتی← فسفری← خرمایی
۴: خردلی← زرشکی← ارغوانی← گلبهی← سفید← شکلاتی← نیلی← مشکی← سرمهای← فیروزهای
۵: فیروزهای← برنزه← سرخ← مسی← کاهگلی← بنفش← خزهای← طوسی← کتانی← بادامی← اخرایی
۶: ارکیده← برنزه← کاهگلی← نارنجی← زرد← عنابی← کتانی← یاقوتی← گندمی← شویدی← جگری
۷: پرکلاغی← نخودی← سفید← مخملی← صورتی← هلویی← نقرهای← گلبهی← جگری← خرمایی← فندقی
۸: شرابی← یاقوتی← قهوهای← لیمویی← بنفش← حنایی← یشمی← هلویی← سبز← خاکستری← گردویی
۹: سرمهای← عنابی← فیلی← لیمویی← یشمی← حنایی← قرمز← نقرهای← فسفری← سرخابی← قهوهای
۱۰: زغالی← نارنجی← گردویی← خزهای← صورتی← سرخابی← ارکیده← برنجی← لاجوردی← ابی← طلایی

۱۱: کشور
۱: البانی← اتریش← ارژانتین← انگولا← توگو← اسپانیا← بحرین← بولیوی
۲: ژاپن← امریکا← اسلوونی← ایرلند← بلاروس← کرواسی← تایلند← برزیل← البانی
۳: فلسطین← بلژیک← اکوادور← لهستان← نیجریه← ارمنستان← الجزایر← کلمبیا← قبرس← سورینام
۴: فرانسه← کنگو← پرو← اندونزی← سومالی← اوکراین← اوگاندا← زامبیا← ایرلند← پاراگویه
۵: ایتالیا← بنگلادش← فنلاند← کوبا← کامرون← کامبوج← کانادا← کنیا← اردن← فلسطین
۶: پاکستان← مقدونیه← گامبیا← انگلیس← گرجستان← بوتان← ترکیه← ویتنام← زامبیا← نیجریه
۷: رومانی← هندوراس← گینه← جیبوتی← زیمباوه← استرالیا← روسیه← مراکش← اندورا← فنلاند← عراق
۸: پرتغال← پاناما← ایسلند← مکزیک← باهاما← برونیی← یونان← استونی← سنگاپور← صربستان← تووالو
۹: سنگال← فیجی← اتیوپی← دومنیکن← سودان← فیلیپین← اریتره← انگولا← لهستان← واتیکان← رواندا
۱۰: ساحلعاج← بولیوی← سوریه← لیبریا← انگلستان← بلاروس← نروژ← ونزویلا← ویلز← تونس← تایلند

۱۲: آلات و سبک موسیقی
۱: ترومپت← تومبا← تنبک← ارگبرقی← نوحه← بالابان← مینور← ساکسیفون
۲: قیچک← ماژور← سازدهنی← تمپو← فلوت← ارگ← ترومبون← ارکستر← نیانبان
۳: ویولون← کمانچه← دایره← سنج← سمفونیک← دمام← بیاتترک← سنتور← پانک← طبلا
۴: گیتاربیس← ترومبون← تنبک← دشتی← اکوردیون← متال← طبل← سنتی← اکورد← نوا
۵: تنبک← عود← اکوردیون← ریتم← اکوستیک← مقام← مضراب← باغلاما← اکسان← چنگ
۶: ویولونسل← اپرا← سمفونیک← ترومپت← فالش← گیتاربیس← ملودی← هارمونی← دهل← تواشیح
۷: توبا← ساکسیفون← ریتم← ویولون← سرنا← زنبورک← جاز← اکوستیک← گیتار← ماهور← شورانگیز
۸: استودیو← فلوت← فالش← استاکاتو← تمپو← کمانچه← فلامنکو← دانگ← کیبورد← اپرا← ارگبرقی
۹: تمپو← بالابان← ویولونسل← پاپ← کلاسیک← همایون← نیانبان← پیانو← هیپهاپ← سنتی← سهتار
۱۰: زنبورک← شور← تنبور← شیپور← رباب← دمام← راک← سازدهنی← قانون← سمفونی← دشتی

۱۳: مشاهیر جهان
۱: طوسی← رازی← بتهوون← گالیله← حسابی← ارسطو← چامسکی← شریعتی
۲: ژول← گیتس← داروین← پاستور← اقلیدس← پاسکال← نیوتن← ادیسون← کپرنیک
۳: شکسپیر← بور← مولانا← بقراط← رودکی← فردوسی← ابنسینا← زاکربرگ← نظامی← ناپلیون
۴: گاندی← غزالی← مندلیف← سقراط← کوری← بور← تسلا← گوس← داوینچی← دالتون
۵: پیکاسو← چاپلین← سنایی← ارسطو← خیام← افلاطون← گوته← فارابی← مندلیف← تولستوی
۶: ارشمیدس← خوارزمی← هوگو← شکسپیر← مولانا← دکارت← فروید← حافظ← دهخدا← کانت
۷: ماندلا← عطار← شریعتی← هیتلر← اویلر← پیکاسو← گاندی← نیوتن← کپلر← اینشتین← فروید
۸: چرچیل← جالینوس← فارابی← مارکس← فردوسی← ارشمیدس← گالیله← ژول← سمیعی← چخوف← پاسکال
۹: خمینی← حافظ← بور← وات← ناپلیون← پاستور← اقلیدس← سعدی← داوینچی← ملاصدرا← طوسی
۱۰: کوروش← ادیسون← حسابی← تسلا← ابنسینا← جابز← داروین← سمیعی← بتهوون← چاپلین← سقراط

۱۴: فیلم و سریال
۱: مارمولک← بزنگاه← رسوایی← کما← پاورچین← بایکوت← شهرزاد← بیست
۲: دالاهو← اغما← رعنا← گیلانه← سرنخ← ادمباش← شمعدونی← لانتوری← زیرزمین
۳: گینس← شوکران← مسافران← بایکوت← دهرقمی← دلشدگان← مینا← مکس← حکم← درحاشیه
۴: اسوپاس← شاهگوش← زیرتیغ← زمانه← گوزنها← لاکقرمز← پدر← طلاومس← قرمز← مرگماهی
۵: پایتخت← قیصر← گیلانه← پاورچین← نزدیکتر← پلچوبی← دویل← سهزن← اسپرین← امامعلی
۶: رنگخدا← عقابها← زنبابا← سکه← گاوخونی← دراکولا← اینه← دهرقمی← دختر← شبیلدا
۷: فروشنده← زیرتیغ← شبیلدا← قرمز← عروس← گوزنها← ادمباش← شهریار← زاپاس← اتشبس← زیرهشت
۸: دویل← شهریار← شهرزاد← زیرهشت← قیصر← مرگماهی← بوتیک← بیست← اسپرین← عقابها← مونس
۹: عروس← رسوایی← طلاومس← طوقی← ساعتخوش← شوکران← سگکشی← مادر← مسافرری← شاهگوش← زنبابا
۱۰: سناتور← خانهسبز← بزنگاه← اینه← یوسف← اغما← مردعوضی← ادمبرفی← پایتخت← وفا← پلچوبی

۱۵: ادبیات
۱: شکسپیر← حافظ← قصیده← مارکز← رودکی← مثنوی← داستان← عطار
۲: شاملو← سعدی← شهریار← کتاب← فرخزاد← دوبیتی← جامی← کافکا← مخمصه
۳: منظومه← کویر← مکبث← تخلص← دنکیشوت← سراب← کلیدر← گاوخونی← رمان← کریستی
۴: هبوط← هملت← ابله← تشبیه← حماسی← رباعی← اولیس← کوری← قطعه← هوگو
۵: شهریار← هومر← کویلیو← اغراق← بوفکور← اتللو← کنایه← زورو← سایه← سعدی
۶: قصیده← سووشون← خیام← غزل← دیکنز← تمثیل← عطار← مصراع← رولینگ← جناس← نمایشی
۷: ادبیات← سپهری← سگولگرد← گوته← شاعر← هابیت← شریعتی← یوشیج← هملت← کویر← اتوبوس
۸: اولیس← بیدل← پنجره← مولانا← شکسپیر← هدایت← شاملو← بوستان← تنگسیر← لغتنامه← مصراع
۹: دهخدا← رمان← گلستان← فردوسی← اعتصامی← فرخزاد← شهریار← شاهنامه← مصرع← ابتهاج← بافقی
۱۰: بوستان← مکبث← سراب← تخلص← استعاره← حافظ← عریان← شاعر← سنایی← دوبیتی← داستان

۱۶: سبزی و صیفی
۱: هندوانه← بامیه← جعفری← ترخون← پونه← شنبلیله← ترب← گلکلم
۲: سیبزمینی← مارچوبه← ریحان← گشنیز← پیاز← تره← چغندر← اسفناج← شاهتره
۳: شلغم← نخودسبز← ترخون← نعناع← پیازچه← کلمقمری← فلفلقرمز← خیار← تربچه← لوبیاسبز
۴: کاسنی← کدو← خربزه← موسیر← اویشن← تربچه← شاهی← شوید← کاهو← کانتالوپ
۵: لوبیا← ریواس← بادمجان← ریحان← کدوسبز← موسیر← باقالا← کلم← شقاقل← خارشتر
۶: بروکلی← طالبی← کدوتنبل← گلکلم← مارچوبه← کرفس← خارشتر← ارتیشو← کلمپیچ← کاسنی
۷: ریحان← خیارچنبر← لوبیاسبز← لیموترش← دستنبو← شنبلیله← ذرت← طالبی← تربسیاه← بروکسل← اویشن
۸: سیر← گشنیز← بیدمشک← شاهتره← کنگر← فلفلدلمه← مرزه← سیبزمینی← شقاقل← خیارچنبر← پیازچه
۹: دستنبو← بروکلی← خربزه← تربچه← هویج← فلفل← گوجه← ترهفرنگی← اسفناج← بادمجان← مرزنگوش
۱۰: ترخون← ریواس← چغندر← جعفری← نعناع← بلال← قارچ← لوبیا← ترب← بامیه← کلم

۱۷: گل و گیاه
۱: بونسای← بگونیا← نسترن← شاهپسند← کاغذی← یاسمن← ناز
۲: الاله← حسنیوسف← بنجامین← شمشاد← کاکتوس← بنفشه← سیکاس
۳: شقایق← ساعتی← بامبو← پامچال← اهار← محمدی← ختمی← لادن
۴: لیلیوم← اطلسی← میمون← گلایل← مرجان← نسرین← سوسن← رززرد
۵: رزابی← مگنولیا← تاجخروس← زنبق← ازالیا← سیکاس← بامبو← شمشاد← ساعتی
۶: شقایق← کوکب← کاغذی← یاس← کاملیا← شیپوری← نسرین← داوودی← شمعدانی
۷: مرجان← یاسمن← کاجمطبق← رازقی← ارکیده← پیچک← الاله← اقاقیا← برگبو← ارغوان
۸: نیلوفر← اطلسی← شببو← سنبل← نخلمرداب← محمدی← خرزهره← سیکاس← باباادم← لیلیوم
۹: خورشیدی← ازالیا← میخک← نرگس← کالادیوم← ساعتی← سوسن← پامچال← میمون← مروارید← بامبو
۱۰: شبنم← کاکتوس← مریم← عنکبوتی← رززرد← بنفشه← سمن← گلایل← سیکاس← شمشاد← شقایق

۱۸: بدن انسان
۱: بازو← سبابه← پیشانی← گردن← ماهیچه← ناخن← جمجمه← سینوس
۲: ارواره← ارنج← گلبول← مچپا← کلیه← مغز← مردمک← سیاتیک← نخاع
۳: سیاهرگ← ابرو← انگشت← مژه← ساعد← بینی← پلکچشم← پنجه← مخچه← سرخرگ
۴: ساقپا← ترقوه← قرنیه← مثانه← صورت← سلول← معده← نورون← سینه← طحال
۵: کبد← دنده← شانه← عنبیه← دهان← مچدست← مفصلپا← رباط← پیشانی← پاشنه
۶: سیاتیک← ماهیچه← شستدست← زبان← دندان← عنبیه← مفصل← زانو← مثانه← روده
۷: پاشنه← گونه← چانه← دماغ← روده← رباطپا← جمجمه← کشکک← لگن← گلبول← ناخن
۸: نخاع← زانو← چشم← ترقوه← دنده← سلول← سبابه← پنجه← ساقپا← مخچه← سرخرگ
۹: گوش← قلب← گردن← ارواره← مچپا← طحال← کلیه← انگشت← مردمک← نورون← ساعد
۱۰: صورت← پاشنه← رباط← دندان← ابرو← کتف← مفصل← مری← بینی← کشکک← سیاهرگ

۱۹: بازی
۱: گلیاپوچ← تختهنرد← خاکبازی← الاکلنگ← دبرنا← بیلیارد← هفتسنگ← ماروپله
۲: شطرنج← دوچرخه← منچ← اسمبازی← الکدولک← اتاری← رازجنگل← گلکوچیک← چرخوفلک
۳: لیزبازی← مافیا← دارت← دوز← پینگپنگ← برفبازی← تاب← میکرو← پانتومیم← جورچین
۴: سگا← پرش← ایکساو← وسطی← استنداپ← دزدپلیس← لیلی← سرسره← پازل← اسکیت
۵: اتلومتل← گلیاپوچ← الکدولک← نقطهخط← چشمک← الاکلنگ← هپهپ← سونیک← قایمباشک← بیلیارد
۶: دوز← ماریو← یهقلدوقل← رازجنگل← تختهنرد← گلکوچیک← پینگپنگ← کمبات← چرخوفلک← کشتی
۷: تاب← اسمبازی← خاکبازی← دومینو← دبرنا← ماریو← کبدی← تیله← طنابکشی← استنداپ← سرسره
۸: لیلی← اتاری← کمبات← منچ← ماروپله← وسطی← هپهپ← سگا← گرگمبهوا← مشاعره← حدسبزن
۹: لیزبازی← اسکیت← شطرنج← الاکلنگ← پرش← پاسور← چشمک← برفبازی← طنابکشی← مافیا← کارت
۱۰: میکرو← اسمبازی← بولینگ← کارت← تاب← دبرنا← اسمفامیل← اتلومتل← پازل← تنیس← سونیک

۲۰: بازیگر
۱: پیروزفر← جعفری← گلزار← حیایی← همتی← گلستانی← راد← افشار
۲: امینتارخ← پرستویی← فروتن← بازغی← جوان← ابر← حاتمی← عربنیا← ارجمند
۳: صمدی← شکیبایی← رادان← رهنما← بایگان← فرخنژاد← اکبرعبدی← صدیق← معادی← امکانیان
۴: شنگله← راد← کوثری← مهیمن← افشار← فرجاد← شیخی← فتحی← مصفا← شریفینیا
۵: عبیسی← دهقان← کیانیان← گلدره← پورعرب← هاشمی← پورسرخ← ابر← رشیدی← دهکردی
۶: جوهرچی← قادری← علیمصفا← نعمتی← زندگانی← فرهی← طهماسب← پسیانی← مشایخی← صالحی
۷: کریمی← خیرابادی← امیرفضلی← انتظامی← کشاورز← نصیریان← راد← محمدی← کیمیایی← اشتیاق← زارعی
۸: بیک← حمیدی← رایگان← خردمند← مفید← طباطبایی← نجفی← حسینیاری← رستمی← شاکردوست← بیچاره
۹: حسینی← دودکار← توسلی← بقایی← یاری← فرهی← مفید← شجاعکاوه← چمنماه← فراهانی← خداویسی
۱۰: فرجاد← فروتن← گلزار← دهقان← رادان← جوان← صدیق← شنگله← ابر← صادقی← راد

۲۱: زمستان
۱: شومینه← کاپشن← سرما← اسنوبرد← چکمه← رعدوبرق← رگبار← بابانوئل
۲: کلاه← شوفاژ← چوباسکی← ژاکت← زکام← برف← پاتیناژ← تبولرز← شالگردن
۳: کریسمس← سورتمه← پلیور← شنل← برفروبی← کرسی← سوییشرت← صاعقه← هیتر← هاکی
۴: ابگرفتگی← ولنتاین← بهمن← بافت← شالوکلاه← تگرگ← اتش← اسکی← کولاک← پتو
۵: پارو← بوت← چراغنفتی← چکمه← یخبندان← بافت← جوراب← ادمبرفی← دستکش← سیل
۶: برفبازی← کرسی← لیزبازی← درزگیر← ژاکت← زنجیرچرخ← قندیل← درختکاج← ابر← بارانی
۷: کلاه← سرمازدگی← بهمن← تبولرز← زکام← سورتمه← شنل← اسنوبرد← پانچو← پوتین← پیستاسکی
۸: ولنتاین← هاکی← تگرگ← ابگرفتگی← پارو← شومینه← سوییشرت← اسکی← کریسمس← سرما← برفبازی
۹: چکمه← چوباسکی← چراغنفتی← برف← درزگیر← بارانی← پاتیناژ← سیلاب← سورتمه← هیتر← پالتو
۱۰: کریسمس← بوت← بوران← باران← کرسی← بافت← پتو← ادمبرفی← بخاری← شومینه← بهمن

۲۲: آموزش
۱: خودکار← کتاب← ازمون← ریاضی← رفوزه← تحقیق← ادبیات← خطکش
۲: نیمکت← معلم← امتحان← تقلب← مشاوره← حسابان← بوفه← اخراج← شهریه
۳: دفترچه← دبیر← نمره← ناظم← جامدادی← کلاس← استاد← کارنامه← تراش← امتحان
۴: اردو← مربی← مدیر← تغذیه← فیزیک← پاککن← مشروط← پرسش← ورزش← شیمی
۵: ادبیات← املا← حسابان← کنکور← پرورشی← پرگار← مردود← دفتر← تخته← علوم
۶: نقاله← خودکار← مداد← درس← تجدید← گونیا← بوفه← ازمون← دفترچه← برپا← امتحان
۷: دانشجو← فارسی← انگلیسی← انشا← دبیر← دیکته← مدیریت← مراقب← حیاط← بازی← مثلثات
۸: رفوزه← اردو← نیمکت← بیکاری← امتحان← دیکته← پاککن← دفترچه← مشاوره← وایتبرد← هندسه
۹: تاریخ← زیست← مثلثات← همکلاس← جغرافیا← خودکار← پرورشی← میانترم← بوفه← دانشجو← مشروط
۱۰: دفترچه← تقلب← غایب← حاضر← سرایدار← معلم← تفریح← کلاس← کنکور← حسابان← همکلاس

۲۳: خواننده
۱: چاوشی← تاجیک← عصار← علمشاهی← بنان← علیزاده← جهانبخش← اصفهانی
۲: نامجو← اعتمادی← جهان← سرلک← فلاحی← فرزین← افتخاری← عبدالهی← کامکارها
۳: رستاک← کاوهافاق← لهراسبی← چارتار← مختاباد← اسرایی← یگانه← خراطها← یاس← عقیلی
۴: عسکری← اخشابی← اریان← بنیامین← سون← پاشایی← دنگشو← کاکوبند← اشوان← بسطامی
۵: شکوهی← بخارایی← شجریان← زانیار← مهدیمقدم← اصفهانی← صفوی← یزدانی← احمدوند← سامییوسف
۶: یراحی← سیروان← علمشاهی← رهنما← پهلوان← مسیحا← حجازی← اصحابی← افتخاری← ناظری
۷: افشار← پالت← قربانی← یغمایی← حاجیلی← شهروز← رضاصادقی← بخارایی← رویگری← هدایتی← زمانی
۸: کاکوبند← جلیلی← زندوکیلی← یاس← شجریان← چارتار← رستاک← بنیامین← عباسی← جهانبخش← لهراسبی
۹: مختاباد← سیناسرلک← سون← اسرایی← علیزاده← دنگشو← عبدالهی← اعتمادی← حاجیلی← جهان← طالبزاده
۱۰: فرزین← پالت← سعیدمدرس← یزدانی← زانیار← اشوان← پاشایی← بدیعزاده← شکوهی← صفوی← یاس

۲۴: نوشت افزار
۱: اتود← مقوا← کلاسور← دفترچه← البوم← تقویم← خودکار← شیرازه
۲: چسب← پالت← دفترنت← سررسید← شابلون← قلمدان← کازیو← ذرهبین← قابعکس
۳: دفترخط← بوم← شیرازه← میخکش← استمپ← خودکار← خودنویس← پایهچسب← ابرنگ← نوکمداد
۴: زونکن← قلممو← سررسید← پاستل← گواش← طلق← پانچ← کیف← جامدادی← غلطگیر
۵: دفترچه← شابلون← منگنه← کاربن← پونز← چسبمایع← دوات← سهپایه← کلاسور← رنگروغن
۶: غلطگیر← جلدکتاب← کاتر← قلمدان← ذرهبین← ماژیک← برچسب← مرکب← قلمنی← قیچی
۷: کلاسور← کاغذ← سهپایه← نقاله← پرگار← شیرازه← گونیا← کازیو← پاکت← وایتبرد← کاربن
۸: تقویم← خودنویس← قابعکس← زونکن← دفترخط← پایهچسب← شابلون← چسب← استمپ← تراش← سررسید
۹: پاککن← خطکش← بوم← طلق← رنگروغن← دفترنت← غلطگیر← مداد← چسبمایع← جلدکتاب← جوهر
۱۰: کاربن← ذرهبین← ابرنگ← دفتر← جامدادی← پوشه← شیرازه← پاستل← شابلون← قابعکس← منگنه

۲۵: عطاری
۱: زردچوبه← ترخون← دارچین← کاسنی← تخمشربتی← شاهدانه← بابونه
۲: بادیان← شاهتره← زنجبیل← زیره← جوزهندی← جینسینگ← گلاب
۳: گلمحمدی← چایسبز← کنجد← پودرسیر← ریحان← زردچوبه← برگبو← شاهتره← پاپریکا← ابغوره
۴: کاری← بیدمشک← رزماری← سدر← خارشتر← سپستان← اویشن← گزنه
۵: عرقنعناع← موسیر← سکنجبین← زعفران← وانیل← خردل← برگبو← مرزه← ابغوره
۶: سیاهدانه← ابلیمو← خاکشیر← ختمی← مریمگلی← دارچین← زنجبیل← نعناع← گلسرخ
۷: خشخاش← بادیان← رازیانه← میخک← پنیرک← مرزنجوش← کاسنی← عناب← زعفران← سرکهسیب
۸: گلمحمدی← چایسبز← کنجد← پودرسیر← ریحان← زردچوبه← برگبو← شاهتره← پاپریکا← ابغوره
۹: مریمگلی← زرشک← کندر← خارشتر← بذرکتان← بهلیمو← جینسینگ← زنجبیل← ابلیمو← خرفه← موسیر
۱۰: رزماری← سپستان← جوزهندی← اویشن← مرزنجوش← نعناع← وانیل← بابونه← بومادران← دارچین← فلفلسیاه

۲۶: فوتبال
۱: کارتزرد← سرمربی← دروازه← گلر← ورزشگاه← پیروزی← راهاهن← داور
۲: بازیکن← دربی← کرنر← سپاهان← مربی← افساید← پیشکسوت← استقلال← تراکتور
۳: باخت← باشگاه← زمینچمن← سرمربی← بازیکن← تماشاگر← تیرک← فول← توپ← برانکار
۴: سپاهان← دروازه← ذوباهن← هافبک← لژیونر← صنعتنفت← تور← افساید← لیدر← کاپیتان
۵: فوتبال← داور← باشگاه← مسکرمان← گزارشگر← پنالتی← دربی← تیرک← سرمربی← ابومسلم
۶: بازیکن← راهاهن← افساید← اوت← تماشاچی← بدنسازی← باخت← دروازه← اردو← سپاهان
۷: نورافکن← کاتدار← باشگاه← لیدر← فیفا← پیروزی← سرمربی← سرپرست← ملوان← ششقدم← مادرید
۸: زمین← تیمبرق← فوتبال← افساید← مربی← شهرداری← دریبل← چلسی← بازیکن← لژیونر← دربی
۹: باخت← پنالتی← سپاهان← لایی← نیمهدوم← پیروزی← تمارض← کارت← پیشکسوت← سرمربی← بازیکن
۱۰: ضدحمله← استقلال← ارسنال← فیفا← لیدر← داور← تراکتور← ابومسلم← همتیمی← سوت← دروازه

۲۷: رود و دریا
۱: ارس← قزلاوزن← کارون← امازون← بالتیک← الاسکا← اروند← بنگال
۲: کارائیب← هند← هامون← اورال← مرمره← بایکال← کرخه← خلیجعدن← عمان
۳: امودریا← ارام← دانوب← اترک← زریوار← هیرمند← اطلس← اژه← چالوس← سفیدرود
۴: ارال← خزر← بهمنشیر← راین← جیحون← سیروان← تجن← دجله← سرخ← مارون
۵: ارومیه← ینیسئی← جراحی← سیاه← مانش← یانگتسه← زندهرود← فرات← تلخهرود← ولگا
۶: کارون← هامون← بنگال← امازون← حبلهرود← کارائیب← جاجرود← بالتیک← سیروان← زهره
۷: ینیسئی← الاسکا← اورال← خلیجعدن← نیل← زریوار← ارومیه← جیحون← بهمنشیر← وان← قزلاوزن
۸: بنگال← بایکال← هیرمند← مرمره← سولقان← شاهرود← دانوب← مانش← چالوس← امودریا← سفیدرود
۹: زندهرود← گنگ← شمال← جراحی← مارون← اطلس← سند← هراز← بالتیک← شاهرود← اروند
۱۰: هرمز← حبلهرود← جاجرود← یانگتسه← امازون← اورال← قزلاوزن← چالوس← دانوب← بنگال← زریوار

۲۸: برند
۱: اسنوا← اسنیکرز← روزانه← نوتلا← جنرال← اناتا← گوچی← نوکیا
۲: بلکبری← توییکس← مایبیبی← ببک← اچتیسی← شیرینعسل← فرمند← ورساچه← دایتی
۳: سافتلن← تفال← کیتکت← لیوایز← کاسیو← ریبوک← باراکا← دومینو← عالیس← یکویک
۴: ادیداس← چیچک← رولکس← بلکبری← توییکس← هواوی← نایک← پپسی← هاکوپیان← تیمبرلند
۵: گلرنگ← بلکبری← گاسونیک← سامسونگ← پوما← کوکاکولا← چیتوز← ورساچه← روزانه← ایدین
۶: نیوا← لیوایز← سونی← سافتلن← بوتان← شانل← بولگاری← گرجی← میهن← ناسیونال
۷: مینو← اچتیسی← سیکو← موتورولا← باراکا← مکدونالد← الجی← پرینگلز← ویولت← نستله← اسنیکرز
۸: دومینو← سواچ← دامداران← ادیداس← رولکس← لنوو← کاسیو← هواوی← نوتلا← نوکیا← دیور
۹: روزانه← هرمس← پگاه← بلکبری← شیرینعسل← پرینگلز← توییکس← لیوایز← ریبوک← سافتلن← اناتا
۱۰: دایتی← سامسونگ← تبرک← مکدونالد← ورساچه← گلرنگ← اسنوا← گاسونیک← محسن← دومینو← کوکاکولا

۲۹: دسر و شیرینی
۱: نارگیلی← شکرپنیر← بهشتی← کلوچه← دونات← شوکرول← باسلوق← فرنی
۲: سوفله← قهوه← فطیر← کاکایو← مسقطی← کاچی← گوشفیل← مافین← بیسکوییت
۳: شیرمال← میکادو← پایسیب← برشتوک← سوهان← قاووت← شارلوت← پیراشکی← رنگینک← قطاب
۴: بامیه← بستنی← کاستارد← ویفر← وافل← ژلاتو← کمپوت← پنکیک← پولکی← بهشتی
۵: مسقطی← براونی← کرپ← شکرپاره← فالوده← کارامل← کاپکیک← یخدربهشت← مافین← قاووت
۶: کوکی← دونات← رولت← نوقا← ژلاتو← پودینگ← چیزکیک← تیرامیسو← سوهان← باقلوا
۷: شکلات← کیکیزدی← کماج← کاک← شلهزرد← حلوالوز← پاستیل← انگشتپیچ← کمپوت← بستنی← پشمک
۸: زولبیا← زبان← سمنو← شوکورول← دونات← کلوچه← پولکی← پیراشکی← بهشتی← نانقندی← حلوا
۹: وافل← کاچی← کیکیزدی← شارلوت← تارت← مافین← برشتوک← گوشفیل← کاپکیک← پنکیک← بامیه
۱۰: تارت← کارامل← شکرپنیر← سوفله← فالوده← شیرمال← ترافل← کیکیزدی← حلوالوز← سوهان← پودینگ

۳۰: اجزای ماشین
۱: دنده← باربند← کلاچ← نوربالا← رینگ← پروانه← دزدگیر← کیسههوا
۲: میللنگ← داشبورد← کیلومتر← چراغسقف← شخصثالث← کمربند← دستگیره← گیربکس
۳: کمکفنر← یاتاقان← ضدیخ← بلبرینگ← سرعتسنج← چراغخطر← ترمز← تسمه← بیمه
۴: باند← قالپاق← گلگیر← اینهبغل← قفلکودک← سیلندر← پدال← پیستون← داشبورد
۵: اینهوسط← یاتاقان← برفپاکن← کیسههوا← کیلومتر← کولر← لاستیک← نوربالا← چراغ← کلاچ
۶: ترمز← بالابر← دنده← بلبرینگ← تسمه← راننده← جلوبندی← اینهبغل← سپرجلو← لاستیک
۷: باند← کاپوت← پیستون← قالپاق← اگزوز← ضدیخ← رینگ← کولر← دزدگیر← بوق← کمکفنر
۸: دستگیره← سیلندر← بیمه← باربند← شخصثالث← چراغ← سرعتسنج← فلشر← کلاچ← راننده← چراغخطر
۹: شیشه← قفلکودک← کمربند← شاسی← باک← داشبورد← دنده← سیانجی← پدال← فلشر← ترمز
۱۰: چراغسقف← الپیجی← کولر← کیسههوا← مهشکن← میللنگ← سوئیچ← کورس← اینهوسط← سرعت← سپرعقب

جواب بازی حرف حرف تو مرحله 31 الی 60

۳۱: دریا
۱: کشتی← جاشو← فانوس← جتاسکی← ماهیگیر← لاکپشت← غریقنجات← خاویار
۲: هشتپا← ماهیمرکب← اسبابی← تیلاپیا← ناخدا← قلاب← مروارید← اردکماهی
۳: موجشکن← اسکله← میگو← ساردین← غواصی← نهنگ← جزیره← تالاب← اقیانوس
۴: قزلالا← جزرومد← گربهماهی← موجسوار← مرجان← اختاپوس← پلانتکتون← ساحل← ملوان
۵: لاکپشت← دلفین← گرداب← کوسه← سفرهماهی← لنج← بادبان← جلبک← نیزهماهی← سالمون
۶: ماسه← اوزنبرون← قایق← خرچنگ← شناور← خاویار← ساردین← غریقنجات← خلیج← مایو
۷: تنگه← قزلالا← کایاک← ناخدا← بندر← بادبان← مارماهی← اسبابی← جتاسکی← لنگر
۸: پارو← دلفین← جزرومد← ارهماهی← ماهیمرکب← لاکپشت← ساردین← هشتپا← سالمون← فانوس← اسکله
۹: خاویار← جزیره← صدف← دلفین← اسبابی← جزرومد← بادبان← ماهیگیر← اوزنبرون← سکان← مروارید
۱۰: عرشه← ملوان← موجشکن← ساردین← مرجان← تالاب← لاکپشت← تیلاپیا← سنگسر← موجسوار← جتاسکی

۳۲: جنگ
۱: خمپاره← نفربر← عقبنشینی← عملیات← تانک← کلاهخود← گلوله← جانباز
۲: منور← رزمایش← هواپیما← دوربین← نارنجک← فانتوم← انفجار← شمشیر← خطمقدم
۳: تیربار← سرباز← کاتیوشا← ارپیجی← شبیخون← کولهپشتی← چترنجات← مینیاب← تفنگ← گازخردل
۴: هفتتیر← اسیر← بمب← پناهگاه← پیروزی← فرمانده← اژیرخطر← عملیات← تیمسار← تیرباران
۵: ضدهوایی← دیدهبان← شبیخون← سنگر← تیربار← جانباز← فانتوم← شهید← فشنگ← نارنجک
۶: بمبافکن← فانوسقه← هفتتیر← انفجار← شیمیایی← اذوقه← مجروح← رزمایش← مینیاب← پیروزی
۷: ارتشبد← اطلاعات← یوزی← گروهان← بیسیمچی← امادهباش← گردان← خطشکن← دوربین← اشکاور← لشکر
۸: فانتوم← خمپاره← خطمقدم← اتشبس← تیمسار← ارپیجی← نفوذی← جانباز← گروهبان← ضدهوایی← هفتتیر
۹: امداد← پاتک← شبیخون← پانسمان← رگبار← گازخردل← ارتشبد← انفجار← تیربار← فرمانده← عملیات
۱۰: دیدهبان← سرلشکر← بیسیم← گروهان← لشکرزرهی← پاسدار← شهدا← کلاهخود← پوکه← سپاه← فانتوم

۳۳: برند ماشین
۱: فوتون← پژو← جیپ← لکسوس← لینکلن← امویام← پورشه← مزدا
۲: نیسان← ائودی← بنتلی← سایپا← تویوتا← پروتون← برلیانس← لوتوس← لیفان
۳: هوندا← جگوار← بیامو← رولزرویس← فولکس← فراری← فیات← مکلارن← فوتون← بوگاتی
۴: لکسوس← جگوار← کادیلاک← بنتلی← اوپل← سوزوکی← جیلی← بیوک← ایسوزو← الفارمئو
۵: شورولت← مرسدس← فورد← لانچیا← امجی← پورشه← مینی← امگرند← لیفان← هیوندا← زامیاد
۶: مازراتی← هوندا← ولوو← بیامو← سایپا← لوتوس← شورولت← فولکس← بیوک← لینکلن← مرسدس
۷: فراری← تویوتا← پروتون← سوزوکی← اوپل← ائودی← فورد← فوتون← چری← دانگفنگ← امویام
۸: جگوار← بوگاتی← مکلارن← بنتلی← نیسان← هیوندا← لندرور← لکسوس← کرایسلر← دوو← لوتوس
۹: زامیاد← فولکس← امگرند← ایسوزو← دوج← سایپا← لیفان← لندرور← پورشه← ائودی← فاوو
۱۰: مرسدسبنز← هوندا← رنو← کیا← شورولت← فیات← فوتون← مزدا← جگوار← سوزوکی← لینکلن

۳۴: زیبایی آرایشی
۱: بیگودی← ریشتراش← شانه← سنگپا← حوله← دستمال← پدیکور← گیرهمو
۲: کرمروز← رژگونه← گوشپاککن← دهانشویه← واکسمو← کامپکت← سشوار← صابون← ارایشگر
۳: شامپو← رنگمو← اسپری← پدیکور← دستمال← موچین← سرمه← سفیداب← بیگودی← افشانه
۴: قیچی← مسواک← ادکلن← موبر← رژگونه← فرمژه← برس← کشمو← ژلمو← ضدافتاب
۵: پنبه← موکن← سایه← ماسکصورت← کلیپس← اپیلیدی← گیرهمو← لوسیون← بیگودی← پنکیک
۶: ارایشگاه← دستمال← مانیکور← الکل← واکسمو← حوله← خطچشم← شانه← ماتیک← کرمروز← رژگونه
۷: بابلیس← افشانه← سفیداب← مدادچشم← اکسیدان← لاک← سوهان← ناخنگیر← انگشتر← سرممو← تافت
۸: گیرهسر← دستبند← چسبمو← مام← برقناخن← شیرپاککن← اصلاح← تیغابرو← رژگونه← کرمپودر← دستکش
۹: عطر← شامپو← پدیکور← ماسک← ادکلن← تیغ← نخدندان← تافت← کلیپس← لوسیون← افترشیو
۱۰: سرخاب← خمیرریش← استون← موس← تامپون← ژلمو← ضدافتاب← کرمروز← تاج← ریمل← موکن

۳۵: کارتون
۱: بنتن← جیمبو← پسرشجاع← مهاجران← حنا← گلنار← انشرلی
۲: اسکیپی← زبلخان← اشیمشی← نیلز← پینوکیو← تاموجری← ممول
۳: بلفی← چوبین← مگمگ← پینگو← رامکال← الفی← زورو← باخانمان
۴: زنانکوچک← گالیور← گربهسگ← بنتن← مستربین← سندباد← سمندون← بامزی← سیلاس
۵: سیبخنده← میگمیگ← بلفی← شکرستان← پیمپا← سباستین← گامبا← انگوری← میکروبی← توییتی
۶: پتومت← گجت← گالیور← گوفی← منشرور← بوژان← چوبین← انشرلی← بنر
۷: لیلیبیت← گلنار← انگوری← اسکار← بالتازار← خاکستری← شیرشاه
۸: مگمگ← رابینهود← دامبو← اسکیپی← زبلخان← وروجک← جیمبو← نیلز← بینوایان← پینگو
۹: خالهریزه← گامبا← توشیشان← شیرشاه← پتومت← الفی← بوژان← گوفی← رامکال
۱۰: زورو← ایکیوسان← دامبو← اشیمشی← سندباد← بامزی← سیلاس← بلفی← جودیابوت← پیمپا

۳۶: خوردنی ها
۱: پیراشکی← بستنی← فالوده← پیتزا← ماکارانی← بیسکویت← ابمیوه
۲: چایسبز← کالباس← نسکافه← چیپس← لازانیا← هندوانه← پسته
۳: پاپکورن← همبرگر← قهوه← چلوکباب← شکلات← شیربرنج← کلوچه← سمبوسه← کلهپاچه← موهیتو
۴: کاچی← رنگینک← باقلوا← پفک← پرتقال← ابگوشت← لواشک← دلمه
۵: قرمهسبزی← کوفته← خیارشور← زولبیا← اشکنه← فرنی← بامیه← عدسی← ابغوره
۶: جوجهکباب← ابلیمو← هاتداگ← حلوا← اسپاگتی← نوشابه← تافتون← نیمرو← خربزه
۷: پاستا← شیشلیک← ساندویچ← حلیم← سالاد← زرشکپلو← فلافل← املت← بریانی← تاسکباب
۸: کلهپاچه← چایسبز← پشمک← بیسکویت← دونات← بادمجان← استیک← شلهزرد← سبزیپلو← نارنگی
۹: پیراشکی← ماست← کوکو← سمبوسه← پاپکورن← بهلیمو← اسپاگتی← برشتوک← ابنبات← شربت← سوسیس
۱۰: کارامل← پودینگ← شیربرنج← مسقطی← لازانیا← بادام← سوهان← ژامبون← هاتچاکلت← باقالی← شیرینپلو

۳۷: پرنده
۱: پرستو← چکاوک← چلچله← شاهین← شبگرد← بلبل← کرکس← طاووس← غاز← فاخته← کبک
۲: ابچیلک← پنگوین← کبوتر← پشهخوار← گنجشک← قناری← فنچ
۳: کاسکو← بوتیمار← چرخریسک← شبگرد← مرغابی← چلچله← پرستو
۴: سارگپه← دارکوب← مرغمینا← باز← جغد← جوجه← حواصیل← کاسکو← چکاوک
۵: قرقاول← طوطی← عندلیب← جغدسفید← گنجشک← شترمرغ← بلدرچین← بوتیمار
۶: پشهخوار← ابچیلک← پلیکان← مرغمینا← پرستو← طاووس← حواصیل← چکاوک← سینهسرخ← باقرقره
۷: فنچ← بوتیمار← سارگپه← قمری← شاهبوف← فلامینگو← گنجشک
۸: دارکوب← قرقاول← بلدرچین← بوف← کبک← جوجه← حواصیل← چلچله← کبوتر
۹: شترمرغ← شبگرد← عقاب← درنا← جوجهاردک← قناری← مرغعشق← کاسکو← باقرقره← شاهبوف
۱۰: مرغمینا← پلیکان← کلاغ← خروس← الباتروس← شاهین← اردک← پنگوین← فاخته← بوقلمون← چکاوک

۳۸: سوغاتی
۱: عسل← قرهقروت← سوهان← ابلیمو← باقلوا← باسلوق← دوشاب← مسگری
۲: نانقندی← حنا← سرشیر← کلوچه← جاجیم← ابغوره← ارده← کیکیزدی← یوخه
۳: نانشکری← ماهی← کتیرا← خرما← شیرمال← جانماز← گلیم← گبه← پولکی← شاهبلوط
۴: چاقو← کشک← سیرترشی← زیره← مسقطی← قرابیه← نقل← نوقا← فرش← کلمپه
۵: عرقیات← فالوده← قاووت← عناب← گیوه← شکرپنیر← مغزگردو← قالی← ناناردی← معرق
۶: تسبیح← ملیله← زیتون← لیقوان← لیفخرما← لاتیقوم← ربانار← زعفران← نانچای← اجیل
۷: زولبیا← قالیچه← سجاده← نانشکری← نمد← ترخینه← نانبژی← بادام← قرهقروت← سقز← کیکیزدی
۸: پولکی← ابریشم← عطریات← سوهان← فیروزه← بادرنگ← زیتون← قالی← کلوچه← نانخرما← قلمکاری
۹: کدومربا← کاک← قطاب← انگور← چاروق← پشمک← مهر← کماج← بادرنگ← ساردین← هامور
۱۰: فطیر← ترشیجات← مرکبات← جوزقندی← باقلوا← ادویه← برنجرشت← قاووت← لواشک← جاجیم← کشکینه

۳۹: ریاضی
۱: مشتق← دایره← ذوزنقه← حساب← مثلثات← منها← بردار← سینوس
۲: نمودار← لوزی← هندسه← گراف← محیط← جبر← زاویه← کسینوس← مربع
۳: انتگرال← تقسیم← احتمال← ترکیب← توپولوژی← رادیکال← عدداول
۴: معکوس← تفریق← اتحاد← مخروط← گروه← مثلث← تابع← اعشار← بیضی← مکعب
۵: لگاریتم← حسابان← توان← عددگویا← تساوی← معادلات← بردار← رادیان← بینهایت← اقلیدس
۶: کتانژانت← هذلولی← مستطیل← امار← هوپیتال← جبرخطی← عددنپر← سینوس← میدان
۷: فیثاغورس← رابطه← گرادیان← معادله← عددپی← منها← تقارن← درجه← ماتریس
۸: حسابان← مشتق← جذر← قدرمطلق← نیمساز← تانژانت← میانگین← مثلثات← کسینوس← اعدادگنگ
۹: جمع← ضرب← حلقه← ماتریس← گراف← تابع← توان← نگاشت← زاویه← مساحت← لوزی
۱۰: امار← فیبوناچی← هندسه← اقلیدس← جبرخطی← تساوی← مخروط← محیط← توپولوژی← تفریق

۴۰: دفاع مقدس
۱: شیرودی← شمخانی← چمران← فکه← دستواره← جبهه← بروجردی← باکری← کاوه← تفنگ
۲: دفاعمقدس← جهانارا← خیبر← سنگر← ذوالفقار← اسیر← بدر← محرم← خرازی← توپ
۳: بابایی← اتشبس← قادر← اندیمشک← موشک← بمباران← رگبار← زینالدین
۴: توکل← اوینی← ثارالله← موشک← تانک← همت← سلیمانی← رزمنده← سوسنگرد
۵: بانه← مین← متوسلیان← صدام← دهلاویه← سپاه← رضایی← توپخانه← باقری← نصر
۶: اهنگران← عراق← خوزستان← والفجر← ارتش← ذوالفقار← سردشت← قالیباف← فاو← خمپاره
۷: توکل← دفاعمقدس← شهید← عاشورا← اسیر← خرمشهر← فکه← بمبافکن← لشکری← نفربر← متوسلیان
۸: اندیمشک← بانه← محرم← حاجیبابا← پاوه← عملیات← فرمانده← سنگر← ابادان← بصره← شیمیایی
۹: بسیج← توپخانه← هلیکوپتر← قدس← شوشتری← تجلایی← دهلاویه← گمنام← طلاییه← جبهه← رضایی
۱۰: مقاومت← ناو← سرباز← اهواز← سپاه← خیبر← فتح← قطعنامه← باقری← والفجر← صفوی

۴۱: مکان دیدنی
۱: سیوسهپل← چهلستون← برجایفل← هشتبهشت← سعدیه← شاهچراغ← باغفین← کاخمرمر
۲: طرقبه← حافظیه← نیل← سعداباد← نیاگارا← چالوس← برجپیزا← چهارباغ← پلخواجو
۳: عالیقاپو← ماسوله← باغارم← ونیز← کاخسفید← دماوند← امازون← ارگبم← توچال
۴: کرملین← بالی← هند← تخترستم← غارحرا← جواهرده← حمامفین← کالپوش← اتشکده← نمکابرود
۵: برجدختر← قطبمنار← شاهچراغ← هاوایی← ونیز← طاقنصرت← لوور← ابپری← تختجمشید← نقشرستم
۶: شهرشنی← طرقبه← اروندرود← حافظیه← ایفل← مسجدشاه← اهرام← برجبلم
۷: باغدلگشا← کویرنمک← طارم← بالی← تنگهواشی← لوور← رشت← دشتک← ابپری← یزد
۸: دیوارچین← چالوس← پلاژدها← کرملین← متلقو← نظنز← سدلار← قمصر← ماسوله
۹: میسیسیپی← الاسکا← کالپوش← پیزا← هزارپله← هاوایی← حافظیه← سرعین← ارگبم
۱۰: نیاگارا← کارون← باغفین← توچال← شهرسوخته← چهارباغ← دماوند

۴۲: رشته دانشگاه
۱: ادبیات← تاریخ← حسابداری← الهیات← حقوق← جغرافیا← پزشکی← بهداشت
۲: امار← خلبانی← شهرسازی← رباتیک← مامایی← مشاوره← معماری← نساجی← ادبیات
۳: هوافضا← پلیمر← مخابرات← مدیریت← مکانیک← داروسازی← پرستاری← هوشبری← شیمی← مددکاری
۴: گرافیک← زیست← برق← کشاورزی← الهیات← هتلداری← ریاضیات← معماری← مشاوره← دامپزشکی
۵: بازیگری← شیمیمحض← مکانیک← معدن← خلبانی← ابیاری← مدیریت← مواد← امار← تکنسین
۶: شیلات← فلسفه← صنایع← عکاسی← فیزیک← معدن← حقوق← نقاشی← نفت← وکالت← چاپ
۷: بهداشت← مددکاری← مواد← تکنسین← شهرسازی← کامپیوتر← سینما← ریاضی← هوافضا← فلاسفه← معدن
۸: بازرگانی← نساجی← کشاورزی← هوشبری← صنایع← امار← فیزیک← شیمی← رباتیک
۹: پلیمر← زیست← ابیاری← شیمیمحض← عمران← هتلداری← گرافیک← مشاوره← مددکار← بازیگری← فرانسه
۱۰: جغرافی← پتروشیمی← بیوشیمی← اماد← گمرک← علوماب← فقه

۴۳: تاریخ اسلام
۱: خندق← مدینه← ابوطالب← بنیهاشم← مکه← خوارج← نهروان
۲: مروانیان← ابوبکر← نهاوند← صفین← عربستان← ابوجهل← جاهلیت← عثمان← اعراب
۳: قریش← قبیله← تبوک← ابوذر← حدیبیه← خیبر← عمار← ابوسفیان
۴: حجاز← پیامبر← نهروان← احد← مسلمان← عاشورا← کربلا← طایف
۵: حنین← امویان← معاویه← رسالت← بنیاسد← تاسوعا← مروانیان
۶: حدیبیه← احزاب← جمل← بدر← ابوذر← مختار← حبشه← احد← قریش← خدیجه← بنیامیه
۷: بتپرستی← خوارج← ابوجهل← مامون← ابوسفیان← ابوطالب← نهاوند
۸: نهروان← تبوک← ابوبکر← یمامه← اسلام← قادسیه← عشیره← خلافت← بعثت← جنگموته← نجاشی
۹: پیامبر← مدینه← عمر← حدیبیه← بلال← معاویه← احزاب← عاشورا← جنگبدر
۱۰: بنیقریظه← عثمان← عربستان← نهروان← خوارج← یاسر← یمامه← صفین← قادسیه

۴۴: فیلم خارجی
۱: بتمن← بدنام← دلیجان← رینگ← اواتار← تروی← گمشده← مزاحم
۲: کازینو← راکی← اپولو← سرعت← باند← ارث← سیزده← مکافات← طناب
۳: حلقه← تایتانیک← رسالت← شاهلیر← تارزان← روانی← منهتن← جنون← اپارتمان← فراری
۴: دراکولا← جاده← هملت← پاپیون← کینه← پرندگان← ملاقات← باغبان
۵: شورزندگی← گذرگاه← راننده← شعله← ماتریکس← توریست← سینوهه← معجزه← اسکوپ
۶: هریپاتر← سرگیجه← عقاب← پناهگاه← ولگرد← باراباس← ادمکش← تارزان← مرداهنی← پاپیون
۷: باغبان← دیگران← شامپاین← خرابکار← ربهکا← مردعوضی← سامورایی← عقرب← نفوذی
۸: تولد← مترجم← رینگ← نابغه← کولی← شیر← مصلح← قتل← جنون← پلنگ← دلیجان
۹: افسونگر← پرندگان← باجگیری← کازینو← حلقه← ماتریکس← تروی← بدنام← خشماژدها← دراکولا
۱۰: نابغه← مرداهنی← دیگران← بتمن← ارث← تهاجم← تایتانیک← هریپاتر← راکی← کینه← منهتن

۴۵: کوه و قله
۱: هیمالیا← البرز← تفتان← زاگرس← سهند← ازادکوه← دنا← مانشت
۲: شاهالبرز← بینالود← الوند← سبلان← هزار← الپ← اورست← علمکوه← دماوند
۳: بیستون← علمکوه← توچال← سفیدکوه← سردشت← دربند← دری
۴: دالاهو← زردکوه← کلکچال← تفتان← کوهشاه← اسفراین← دنا← شاهوار← کرکس← هیمالیا
۵: سبلان← البرز← سیاهکوه← بلقیس← شیرباد← زاگرس← اتشگاه← الپ← مانشت← مهرچال
۶: شیرکوه← سهند← راکی← خلنو← بینالود← هزار← تفتان← ازادکوه← کرکس← ارارات
۷: تبت← سهسنگ← پهنهحصار← شیربرفی← قالیکوه← سفیدکوه← هیمالیا← اورین← کودالان← بیرک
۸: کلکچال← دالاهو← شاهوار← الوند← شیرکوه← بینالود← دنا← ارارات← سهند← سیاهکوه
۹: توچال← کودالان← شیربرفی← ایلوک← بیستون← سبلان← تفتان
۱۰: دالانکوه← اورست← بینالود← اتشگاه← البرز← خلنو← فردان← فوجی← کوهشاه

۴۶: حیوانات ۲
۱: سمور← خروس← پلیکان← کوالا← گوساله
۲: مار← کوالا← گورخر← قاطر← بزغاله← تمساح← بلبل← جوجهتیغی← پنگوین← طاووس← مگس
۳: گوسفند← شامپانزه← بوقلمون← راسو← رتیل← موشکور← شتر
۴: الاغ← خفاش← قناری← سوسمار← هدهد← گوریل
۵: دلفین← شترمرغ← گوسفند← بلدرچین← گراز← دایناسور← کفتار
۶: هدهد← میمون← گاومیش← کرکس← مگس← سنجاب← گوزن← کرهاسب← عنکبوت
۷: خرچنگ← کانگورو← سنجاقک← گورکن← کبوتر← اسبابی
۸: بوزینه← طوطی← بوفالو← بوتیمار← گنجشک← شترمرغ← بلدرچین← مارموست
۹: فاخته← مرغ← بزکوهی← هامستر← باقرقره← گربه← حلزون← اهو← هشتپا← مورچه
۱۰: فنچ← قورباغه← بزغاله← پلنگ← مرغابی← جوجهاردک← راکون
۱۱: سنجاقک← گوساله← جغد← کرگدن← بابون← گاومیش← پلیکان← قناری← خرگوش
۱۲: سوسمار← بابون← قرقاول← کفشدوزک← هامستر← لاکپشت← میمون← گوریل
۱۳: هزارپا← سوسک← گورکن← پاندا← جیرجیرک← راسو← بوقلمون← سینهسرخ← خرچنگ← پشه← گاومیش
۱۴: اختاپوس← شغال← قرقی← شاهین← خرخاکی← میگو
۱۵: لاشخور← خرچنگ← جغد← ببر← خرگوش← شاپرک← نهنگ← وال← کلاغ← راکون← موریانه
۱۶: کانگورو← هزارپا← سوسمار← چینچیلا← پرستو← گنجشک← ابدزدک← چکاوک← اختاپوس← باقرقره
۱۷: اسبابی← سنجاقک← شیرکوهی← غاز← خرس← جوجه← حواصیل← کرگدن← زنبور
۱۸: یوزپلنگ← زرافه← روباه← پاندا← کلاغ← لکلک← کروکودیل← دارکوب
۱۹: کرمشبتاب← فلامینگو← جیرجیرک← خرسقطبی← لاکپشت← مارمولک
۲۰: لاکپشت← سگابی← فیل← گوریل← ارهماهی← اخوندک← شترمرغ

۴۷: شغل ۲
۱: جهانگرد← ارزیاب← دانشجو← راننده← شیشهبر← جنگلبان
۲: گوینده← تعمیرکار← پستچی← سوزنبان← لولهکش← تکنسین← بهیار← خواننده← ورزشکار← بازپرس
۳: گارسون← مهندس← سمسار← نگهبان← سرباز← شهردار← فرشباف← مشاور
۴: نویسنده← سفالگر← گزارشگر← برقکار← جوشکار← باغبان← خیاط← سمپاش
۵: تایپیست← چاهکن← چوپان← نانوا← پادو← ناشر← روانپزشک← مکانیک
۶: لولهکش← سردبیر← نجاتغریق← اهنگر← فروشنده← بهیار← طلاکوب← جهانگرد
۷: چوپان← صدابردار← فرشباف← قهوهچی← فیلسوف← اجرپز
۸: کارگردان← گرافیست← غواص← اهنگساز← چرخکار← خواننده← کارمند← معمار← روانشناس
۹: بازجو← اهنگر← خواننده← تراشکار← سرایدار← انباردار← روانشناس
۱۰: بازرس← خلبان← کارگردان← تعمیرکار← دامپزشک← استاد← گزارشگر
۱۱: معمار← وکیل← پستچی← پیک← باربر← سرپرست← صافکار
۱۲: پرستار← ویراستار← چاهکن← پیشخدمت← مکانیک← سفالگر← رفتگر← بازرگان← ارایشگر← معدنچی
۱۳: قاضی← شکارچی← منجم← پزشک← عکاس← پلیس← بنا← بازیگر← اشپز← امارگیر← نانوا
۱۴: بازیگر← دامدار← رنگرز← چرخکار← سمسار← اجرپز← مترجم← گلفروش← کتابفروش
۱۵: ویراستار← کارمند← نگهبان← نقشهکش← مشاور← دامپزشک← طراحوب← مددکار← خدمات
۱۶: فیزیکدان← بافنده← مددکار← خلبان← نقشهکش← چاهکن← فضانورد← کشاورز
۱۷: دوزنده← اجرپز← رفتگر← شیشهبر← اموزگار← پاسبان← ماساژور
۱۸: اتشنشان← کتابفروش← بدلکار← طلاساز← گچکار← انتظامات← مهندس← کشاورز← تاجر← کاپیتان← سرایدار
۱۹: حسابرس← عکاس← معمار← نقاش← بزاز← خدمات
۲۰: مهندس← رفوگر← ملوان← مشاور← خبرنگار← گوینده

۴۸: میوه ۲
۱: فندق← خرمالو← طالبی← توتفرنگی← قیسی← کامکوات← الوکک← شلیل← زالزالک
۲: سنجد← انجیر← سیب← الوچه← گریپفروت← گردو← گیلاس← گواوا
۳: کرانبری← پرتقال← مژکی← زرشک← الوبخارا← چشالو← تمشک← نارگیل← زرگیل← اواکادو← بالنگ
۴: الوچه← تمشک← زیتون← توت← خارگیل← شاهتوت← ترگیل← دارابی← گوجهسبز
۵: چشالو← بلوبری← خربزه← انگور← هلو← نارگیل← توتفرنگی← گوجهسبز← گیلاس
۶: دستنبو← گلابی← بادام← انگور← گیلاس← کمبزه← کیوی← شبرنگ
۷: شفتالو← ازگیل← شبرنگ← سیب← فیسالیس← خارگیل← پاپایا
۸: فندق← خربزه← گلابی← انجیر← پسته← پیتایا← طالبی← زالزالک← زغالاخته← پرتقال← الوچه
۹: نارگیل← اناناس← الوچه← تمرهندی← نارنج← ازگیل← موز
۱۰: شاهتوت← انگور← انبه← خرما← گریپفروت← نارنج← اناناس← ترگیل← هندوانه← البالو
۱۱: انجیر← گوجهسبز← کمبزه← البالو← سنجد← توت← پرتقال
۱۲: نارنج← هندوانه← فیسالیس← عناب← دارابی← گیلاس← بالنگ← گلابی← گواوا
۱۳: پسته← الو← بادام← زالزالک← کمبزه← طالبی← زرشک← اناناس
۱۴: گلابی← طالبی← گواوا← خرمالو← ترنج← شبرنگ← خرما← عناب
۱۵: نارنج← چشالو← توتفرنگی← زردالو← بادام← اواکادو← خیار← شلیل← انبه← سپستان← دارابی
۱۶: شفتالو← اواکادو← بلوط← انجیر← طالبی← ترگیل← گرمک← البالو← بالنگ← خیار
۱۷: انار← سرخالو← پسته← لیموترش← زیتون← شبرنگ← هلو← گیلاس← طالبی← ازگیل← کمبزه
۱۸: ازگیل← گیلاس← پسنفروت← انگور← شفتالو← گردو← الوکک← شاهتوت← گواوا← پاپایا
۱۹: تمرهندی← زردالو← شفتالو← اژدها← گیلاس← کیوی← انار← بالنگ← اواکادو
۲۰: انگور← لیموترش← هندوانه← اژدها← نارنگی← گواوا← گلابی

۴۹: وسایل خانه ۲
۱: دمپایی← نعلبکی← کلمن← کرکره← اباژور← لحاف← فرگاز← کبریت← رنده← تابلو← گوشتکوب
۲: ماهیتابه← قابلمه← جاکفشی← حوله← پاشنهکش← جانماز← رایانه← چمدان← دراور
۳: موکت← بخاری← گلیم← هودکن← چایساز← پارو← سینک← چهارپایه
۴: تستر← شیرجوش← روتختی← سیخ← افتابه← نمکدان← ملحفه← قالی
۵: گردوشکن← قابلمه← کولر← شیشهشوی← شوفاژ← ابگرمکن← صندلی← اباژور← تختخواب← کابینت
۶: قهوهجوش← زنبیل← اباژور← ترازو← کتابخانه← چراغقوه← بخارپز
۷: یخچال← کابینت← اجاقگاز← منقل← چنگال← بخارشوی← ویدیو← بالش← پاتختی← چوبپرده
۸: ضبطصوت← رومیزی← قالیچه← چراغ← ناخنگیر← اجاقگاز← تلفن
۹: قاشق← گلدان← چرخگوشت← اتوبخار← تشک← پلوپز← نعلبکی
۱۰: هاونگ← کمد← جاکفشی← سینی← دستمال← کفگیر← زودپز← نمکدان← فرش
۱۱: مخلوطکن← شومینه← پریز← چوبرختی← یخچال← گوشتکوب← سشوار← شمعدان← چرخگوشت← قندشکن
۱۲: فندک← تلویزیون← رادیو← دمپایی← پیشبند← میکسر← سرخکن← لامپ← جاروبرقی← قندان
۱۳: چایساز← شکرپاش← اسنکساز← دمکنی← ابگرمکن← فلاسک← یخچال← شمعدان← جاسیگاری← اسپیکر← میزتوالت
۱۴: بابیلیس← کبابپز← پاتختی← دیویدی← همزن← خاکانداز← پارچ← قهوهساز← هواساز
۱۵: تختخواب← جارو← چاقو← ارامپز← چرخگوشت← میزاتو← اجاقگاز← افتابه← سماور← کاسه← لوستر
۱۶: کبابپز← دیویدی← قهوهجوش← پیاله← گوشتکوب← پادری← فریزر← ضبطصوت← لباسشویی← مبلمان← چرخخیاطی
۱۷: مایکروفر← لیوان← میزعسلی← روفرشی← فلاسک← سفره← بشقاب← ساعت← کابینت
۱۸: قوری← جاکفشی← قابلمه← دستکش← استکان← اسپیکر← میزتحریر
۱۹: قالیچه← ایفون← لگن← قندشکن← شلنگ← مبلمان← ابپاش← شیرجوش← روتختی
۲۰: تختخواب← قیچی← شیشه← کبابپز← پنکه← ریشتراش← استکان← مبلمان۵۰

۵۰: اسم دختر ۲
۱: یلدا← فرخنده← گلاره← مروارید← گلشیفته← سودابه← طیبه← رخساره← ماندانا
۲: سروناز← سولماز← اناهیتا← مروارید← سمیرا← نیروانا← نوشافرین← بهرخ← چکامه
۳: شراره← زیبارخ← پریدخت← فروزنده← دیبا← نوشافرین← هانیه
۴: درسا← کیانا← فاطیما← مهرنگار← ایراندخت← پارمیس← رضوانه← هانیه← رومینا← اتوسا← فهیمه
۵: پوپک← ارمیتا← ساینا← ماهرخ← شهین← فیروزه← فرانگیز← پریچهر← پارمیس← لادن
۶: شهرزاد← پروین← نازلی← نرگس← فرانگیز← عسل← تهمینه← بهار← شورانگیز← فرحناز
۷: پارمیدا← مهناز← پانتها← شکوفه← اذرافروز← ماریانا← ارمیتا
۸: ماریانا← گیسو← اتنا← کتایون← الهه← اناهیتا← فیروزه← معصومه
۹: زریندخت← ریحانه← پگاه← رامسینا← ملیسا← سودابه← روژین← مونا← مروارید← لادن← رودابه
۱۰: فروزان← پروانه← سحر← فاطمه← رزیتا← امیتیس← رکسانا← روشنک← بلقیس
۱۱: محیا← گیتی← فرانک← رونیکا← نازبانو← پریچهر← مهیندخت← ارغوان
۱۲: سارینا← یاسمن← سمانه← شهرزاد← ماهمنیر← افسانه← ماهفروغ
۱۳: فریده← نازافرین← گلچهره← ماهسیما← موژان← گلرخ← شهربانو← نوشافرین
۱۴: روحانگیز← بهناز← ماندانا← فرحناز← مانلی← غنچه← سپیده← مریم← فرزانه
۱۵: رامش← پوراندخت← مینا← سمیرا← فوژان← پرنیان← سالومه← ویکتوریا← لاله← ترمه
۱۶: نازیلا← ترلان← شیما← شاهدخت← حمیرا← ساغر← شقایق← روناک← امکلثوم
۱۷: ماهمنیر← احترام← ترنم← نازنین← گلشیفته← دنیا← یاسمینا← هدیه← سوسن← روژینا← پارمیدا
۱۸: یاسمینا← هنگامه← مینو← رامسینا← باران← ماندانا← حنانه← خورشید← انجلینا← ریحانه
۱۹: اشرف← فریبا← کتایون← بارانا← چکاوک← شکیلا← اذرنوش← مهرفروز← مهشید← نیروانا← مستانه
۲۰: دلاویز← ترانه← اذر← غزاله← افسانه← مهرنوش← فرزانه← ماندانا← روحانگیز← ساغر← ماریانا

۵۱: ورزش ۲
۱: شیرجه← هندبال← گلف← ایروبیک← بولینگ← رویینگ← کاراته← واترپولو← راگبی← درساژ
۲: سپکتاکرا← سوارکاری← اسنوبرد← تکواندو← بولینگ← واترپلو
۳: کندو← اسکی← شطرنج← کاراته← ووشو← بانجی
۴: چوگان← بانجی← بدنسازی← هاکی← دارت← کریکت← بزکشی← اسکیت← غواصی← شطرنج
۵: ووشو← کریکت← دارت← کبدی← بزکشی← بیسبال← فوتبال← قایقرانی← غواصی← فوتسال
۶: شطرنج← کاراته← اسکواش← بسکتبال← بوکس← بدمینتون← راگبی
۷: تنیس← اسکواش← بسکتبال← شیرجه← هندبال← رویینگ← بزکشی← تکواندو← واترپلو← درساژ← کشتیکچ
۸: پاتیناژ← شطرنج← راگبی← درساژ← بوکس← جودو← کوهنوردی← رویینگ
۹: اسکواش← ایکیدو← پاتیناژ← پرش← گلف← کبدی← بولینگ← اسکیت← سامبو
۱۰: پاتیناژ← بسکتبال← سامبو← راگبی← نینجا← اسنوبرد← اسکواش← بوکس
۱۱: کشتی← ووشو← واترپلو← فوتبال← جودو← راگبی← پارکور← اسکواش← بولینگ← شیرجه← شطرنج
۱۲: شیرجه← جودو← دارت← فوتبال← کریکت← هاکی← بولینگ← غواصی← پیادهروی
۱۳: هندبال← تنیس← یوگا← تکواندو← اسکیت← راگبی← بانجی← واترپلو← نتبال← طنابکشی← ووشو
۱۴: کونگفو← بیسبال← بولینگ← اسکواش← باگوا← راگبی← رویینگ← واترپلو← بابسلد← کبدی
۱۵: نینجا← تکواندو← هاکی← شنا← فوتبال← ایروبیک← پارکور← بدمینتون← چوگان← نتبال← اسکی

۵۲: شهر و استان ۲
۱: جلفا← هرمزگان← مریوان← میبد← امل← تاکستان← سراب← زاهدان← مشهد← ساوه← تفرش
۲: اصفهان← جیرفت← خوی← اهواز← رفسنجان← شهرکرد← چابهار
۳: عسلویه← بوشهر← شوش← کرج← کرمان← زنجان← ماکو← فسا← دیلم← دزفول← قایمشهر
۴: سمنان← رشت← شهریار← دماوند← خرماباد← بناب← یاسوج← امل← همدان← مراغه
۵: سلفچگان← بروجرد← جاسک← اسفراین← سنندج← گلستان← گیلان← مشهد← اندیمشک← خمین← ابادان
۶: برازجان← سیرجان← تالش← ماسوله← گچساران← بابل← چالدران← زابل← نطنز← بیرجند← اسفراین
۷: بوشهر← اراک← گرگان← طبس← ملارد← گرمسار← بجنورد
۸: شاهرود← نجفاباد← اندیمشک← سلفچگان← خرماباد← لرستان← هرمزگان← بهبهان
۹: ارومیه← ابوموسی← بانه← تربتجام← سوسنگرد← رفسنجان← ساوه← ساری← زرند
۱۰: جهرم← اردبیل← بابل← کردستان← مرند← عسلویه← دماوند← ابوموسی
۱۱: سهند← بروجن← نهاوند← بجنورد← سمنان← ساری← ابهر← فارس← ابرکوه← سقز← استارا
۱۲: تهران← نجفاباد← رودبار← شیراز← قزوین← دامغان
۱۳: بانه← سراوان← ملایر← سوسنگرد← خوزستان← شیروان← سهند← ماهشهر← لاهیجان
۱۴: ماکو← اصفهان← جلفا← خوانسار← سراب← مرودشت← اندیمشک← تاکستان← مهاباد← تنکابن
۱۵: تربتجام← لارستان← لاهیجان← سوسنگرد← نیشابور← اراک← سبزوار← کردستان← جاسک← گنبد

۵۳: اسم پسر ۲
۱: فریبرز← عماد← مجتبی← علی← حبیب← مزدک← بختیار← ارشک← سروش← بهرام
۲: بنیامین← بیژن← یاسر← منوچهر← عیسی← ابراهیم← خشایار← فریبرز
۳: جهانگیر← موسی← برزو← گشتاسب← کاوه← ابراهیم← کامران← کیانوش
۴: فرامرز← مهرداد← کیومرث← هوتن← جمشید← رادین← یوسف← حمزه← پرهام← مهدی
۵: فراز← مهران← شهریار← خلیل← اردلان← حامد← شایان← بردیا
۶: پارسا← حبیب← هژیر← حسام← محسن← زامیاد← ماهان← سامی← نوح← فرشاد← هرمز
۷: شاپور← کیقباد← اسماعیل← بابک← فرشید← بنیامین← افشین← کوشا← مازیار← ابوطالب
۸: فرخ← مانی← متین← ابتین← برمک← پدرام← سیروان← هومن← سامیار← عرفان
۹: اریا← هیراد← سجاد← باربد← محمد← علی← امید← فرخ← سعید← محسن← داریوش
۱۰: فرزاد← سیروس← بهزاد← سالار← شهاب← سجاد← تورج← روزبه← امید← سعید
۱۱: فریدون← بهمن← هوشنگ← سمیر← نادر← سام← مهروز← رامتین← سپهر
۱۲: امیر← کیخسرو← حسین← کیان← ایرج← حمید← حجت← کامبیز← خسرو← کامیار← سهراب
۱۳: سام← علی← وحید← هوشیار← حیدر← باقر← نادر← عرشیا← روهام← سامان← جلیل
۱۴: فربد← عارف← رضا← ژوپین← سینا← کورش← میلاد← اراز← پرویز← نوید← بهروز
۱۵: نریمان← پوریا← کسرا← عباس← ابوالفضل← سپنتا← اردلان← یاشار← اسماعیل← خداداد

۵۴: غذا ۲
۱: سوشی← پاستا← استیک← کوکو← شیشلیک← شنیسل← سوپ← حلیم← دلمه← کلهپاچه
۲: بامیه← رشتهپلو← پیتزا← کبه← دمپختک← عدسی← تاسکباب← عدسپلو← سوپ← کوکو← حلوا
۳: ژامبون← شلهزرد← باقلاپلو← قرمهسبزی← بورانی← همبرگر← خوراک← بامیه← شیربرنج
۴: کلمپلو← چیزبرگر← دیزی← کوفته← شنیسل← نیمرو← سمنو← اسفناج← تهچین← میگو
۵: سوپ← پاستا← سمبوسه← حلیم← بیفتک← کته← سبزیپلو← شامی← نیمرو← عدسپلو← ناگتمرغ
۶: دیزی← سوسیس← پلو← بیفتک← قلیهماهی← پوره← اشکنه← تهچین
۷: تهچین← کوفته← اشکنه← خاگینه← بورانی← استیک← کوکو← کلمپلو← همبرگر← فسنجون
۸: فسنجون← ماشپلو← استیک← پلو← چیزبرگر← ماکارونی← کوفته← ناگتمرغ← کلمپلو← زرشکپلو← لوبیا
۹: کلهپاچه← فسنجون← شیشلیک← نیمرو← نرگسی← سوشی← املت← فلافل← ناگتمرغ
۱۰: کبابترکی← سمبوسه← هویجپلو← قیمه← شیشلیک← جوجه← فلافل← کتلت← تهچین← دمپختک← کالباس
۱۱: ژامبون← همبرگر← رنگینک← لازانیا← ساندویچ← کته← پیتزا← پیراشکی← دالعدس← اشدوغ← نودل
۱۲: کالباس← ماکارونی← استیک← نخودپلو← ماهیچه← یتیمچه← سوسیس← ساندویچ← لازانیا← ابگوشت
۱۳: هداتداگ← شویدپلو← جوجه← پاستا← کتلت← ابگوشت← کلهجوش← بریانی
۱۴: فلافل← اسپاگتی← کلهپاچه← کلوچه← ابگوشت← استیک← پیتزا
۱۵: اسنک← املت← فرنی← باقلاپلو← نیمرو← پیراشکی← ابگوشت← یتیمچه← کلهجوش← نرگسی

۵۵: رنگ ۲
۱: گندمی← مخملی← فسفری← فیروزهای← عنابی← زرشکی← یشمی← نقرهای← حنایی← اخرایی
۲: قهوهای← نخودی← بنفش← سرخابی← جگری← شرابی← اجری← ارکیده← طلایی← نقرهای← یاقوتی
۳: بادمجانی← گلبهی← سرخ← مسی← سرمهای← قرمز← زغالی← جگری← صورتی← شکلاتی← لیمویی
۴: برنجی← زرد← سبز← صورتی← گندمی← ارکیده← خردلی← نیلی
۵: گلبهی← خزهای← نخودی← زرشکی← شکلاتی← کاهگلی← لاجوردی← خردلی← عنابی
۶: برنزه← نارنجی← سرمهای← زرشکی← عنابی← کاهگلی← قهوهای← فسفری← خاکستری← زرد← حنایی
۷: ارغوانی← طلایی← نیلی← صورتی← زغالی← فندقی← قهوهای← شرابی← فیلی← سرخابی← کتانی
۸: خزهای← خرمایی← نارنجی← گردویی← مشکی← شرابی← سفید← هلویی← کرم← پرکلاغی← یاقوتی
۹: شکلاتی← خزهای← خرمایی← لیمویی← ابی← شویدی← خردلی← نارنجی← برنزه← مخملی← توسی
۱۰: فسفری← حنایی← خاکستری← هلویی← یشمی← بادامی← سفید← بنفش← گردویی← فیروزهای

۵۶: کشور ۲
۱: کنگو← فنلاند← گرجستان← زامبیا← جیبوتی← برونیی← کامبوج← بوتان← انگولا
۲: بلاروس← مکزیک← ارژانتین← لهستان← تونس← سورینام← یونان← پاناما
۳: بنگلادش← زیمباوه← لهستان← کلمبیا← واتیکان← سوریه← سودان← کانادا← کرواسی← زامبیا
۴: اکوادور← اسپانیا← البانی← قبرس← تووالو← ایرلند← بولیوی← ویلز← ژاپن← اندورا
۵: تایلند← بلاروس← گامبیا← مراکش← ایسلند← رومانی← بلژیک← البانی← اوگاندا← الجزایر← باهاما
۶: اریتره← کوبا← پرو← اوکراین← استونی← هندوراس← دومنیکن← فلسطین← رواندا← استرالیا
۷: تایلند← بحرین← اسلوونی← کامرون← پرتغال← پاراگویه← صربستان← نیجریه← عراق← فیلیپین
۸: بولیوی← ایتالیا← اردن← ایرلند← ونزویلا← انگلستان← روسیه← ترکیه← لیبریا← انگلیس← نروژ
۹: مقدونیه← اتیوپی← برزیل← انگولا← ارمنستان← سومالی← کنیا← ساحلعاج← گینه← توگو← امریکا
۱۰: سنگال← فیجی← فرانسه← پاکستان← اتریش← اندونزی← فلسطین← نیجریه← فنلاند← سنگاپور← ویتنام

۵۷: آلات و سبک موسیقی ۲
۱: ساکسیفون← ریتم← نیانبان← هیپهاپ← متال← گیتاربیس← تومبا← سمفونیک← چنگ← همایون
۲: سمفونی← نوا← اکورد← مضراب← تمپو← توبا← راک← بالابان← قانون← ویولون← اپرا
۳: ویولونسل← اکوستیک← تمپو← فالش← اکوردیون← دشتی← ارگ← سنتی← دایره← جاز
۴: تمپو← ملودی← ارگبرقی← تنبک← دانگ← پاپ← سازدهنی← ترومپت← استودیو
۵: زنبورک← ماژور← مقام← بالابان← فالش← ترومبون← شیپور← اکوردیون
۶: فلوت← سمفونیک← ساکسیفون← عود← ارکستر← کیبورد← نیانبان← پیانو← کمانچه← سرنا← ماهور
۷: دمام← طبل← ویولونسل← تنبک← فلامنکو← ریتم← اکسان← اکوستیک← مینور← دهل
۸: باغلاما← نوحه← رباب← استاکاتو← دمام← ترومپت← بیاتترک← سنتی← زنبورک← طبلا← ترومبون
۹: قیچک← شورانگیز← پانک← کلاسیک← ریتم← کمانچه← شور← هارمونی← سنتور← تنبور← گیتاربیس
۱۰: ویولون← تواشیح← سهتار← سنج← سازدهنی← اپرا← ارگبرقی← گیتار← فلوت← دشتی

۵۸: مشاهیر جهان ۲
۱: اویلر← گاندی← داروین← نیوتن← تسلا← ژول← جابز← بور← داوینچی← شریعتی
۲: ارشمیدس← تولستوی← کوری← فردوسی← اقلیدس← نیوتن← سمیعی← حافظ← نظامی← هوگو
۳: مارکس← سعدی← بور← ژول← جالینوس← شکسپیر← ادیسون← عطار← ارشمیدس← ابنسینا← تسلا
۴: ارسطو← شکسپیر← رودکی← خیام← انیشتین← گوته← ادیسون← غزالی← مندلیف← چامسکی← سقراط
۵: پاستور← وات← کپرنیک← سمیعی← حسابی← گالیله← افلاطون← خوارزمی← گاندی← ملاصدرا
۶: پیکاسو← چاپلین← ارسطو← بقراط← رازی← ابنسینا← گیتس← اقلیدس← فارابی← زاکربرگ
۷: پاسکال← کپلر← فارابی← سنایی← فروید← بتهوون← نیوتن← خمینی← طوسی← داوینچی← سقراط
۸: گوس← کانت← پاسکال← پاستور← مندلیف← ماندلا← هیتلر← دالتون← بتهوون
۹: چخوف← حافظ← مولانا← شریعتی← کوروش← دکارت← اقلیدس← پیکاسو
۱۰: چرچیل← ناپلیون← فردوسی← فروید← گالیله← تولستوی← داروین← بور← دهخدا← طوسی← چاپلین

۵۹: فیلم و سریال ۲
۱: اینه← بزنگاه← شبیلدا← گوزنها← مینا← فروشنده← سگکشی← گینس← گیلانه← شوکران← دویل
۲: زیرهشت← عروس← سهزن← پایتخت← سرنخ← ادمباش← دلشدگان← ادمبرفی← لاکقرمز
۳: شهرزاد← گوزنها← عقابها← حکم← نزدیکتر← مرگماهی← عروس← رسوایی← یوسف← اسپرین
۴: طلاومس← مونس← زیرتیغ← خانهسبز← دراکولا← شاهگوش← قرمز← قیصر← دالاهو← امامعلی
۵: اغما← بایکوت← مردعوضی← زیرتیغ← شاهگوش← مسافرری← قرمز← کما← وفا← مرگماهی
۶: ادمباش← لانتوری← عقابها← اغما← طوقی← قیصر← ساعتخوش← پاورچین← شوکران← مکس← شهرزاد
۷: دویل← گیلانه← سناتور← مادر← پاورچین← دهرقمی← اتشبس← بیست← گاوخونی← رسوایی← پلچوبی
۸: زیرزمین← بزنگاه← بایکوت← سکه← مسافران← زیرهشت← زنبابا← اینه
۹: زنبابا← طلاومس← پایتخت← زمانه← رسوایی← درحاشیه← پدر← رنگخدا← دختر← شمعدونی
۱۰: مارمولک← شبیلدا← شهریار← رعنا← بیست← اسوپاس← دهرقمی← پلچوبی← زاپاس← بوتیک← اسپرین

۶۰: ادبیات ۲
۱: سپهری← هوگو← شکسپیر← تخلص← دوبیتی← بوستان← کوری← رودکی← حماسی
۲: قطعه← خیام← هبوط← مثنوی← کلیدر← اتللو← دیکنز← مکبث← کتاب← کویر
۳: شاملو← رمان← هدایت← نمایشی← شریعتی← تمثیل← یوشیج← شهریار← بوستان← دنکیشوت← دهخدا
۴: فرخزاد← حافظ← داستان← کافکا← فردوسی← اولیس← مارکز← جناس← تخلص← عطار
۵: رباعی← سعدی← ابتهاج← گلستان← گاوخونی← منظومه← دوبیتی← استعاره← سراب← فرخزاد← قصیده
۶: شکسپیر← بافقی← اعتصامی← سعدی← حافظ← کنایه← مولانا← اولیس← شاعر← عطار← داستان
۷: سووشون← هومر← زورو← مصرع← لغتنامه← هملت← اغراق← سگولگرد← کویر← ادبیات
۸: قصیده← کویلیو← سراب← غزل← مصراع← عریان← بیدل← پنجره← تنگسیر← شاعر← اتوبوس
۹: بوفکور← مکبث← رمان← گوته← شاهنامه← سایه← مصراع← جامی← هابیت← رولینگ← بوستان
۱۰: کریستی← ابله← مخمصه← شاملو← تشبیه← سنایی← شهریار← هملت

جواب بازی حرف حرف تو مرحله 61 الی 90

۶۱: سبزی و صیفی ۲
۱: تره← ریواس← کلمپیچ← شاهتره← مرزه← فلفلقرمز← شلغم← لوبیاسبز← گشنیز← ترهفرنگی← دستنبو
۲: بروکسل← لوبیا← شنبلیله← کاسنی← مرزنگوش← پونه← خارشتر← دستنبو← پیازچه← موسیر
۳: لیموترش← تربچه← ریواس← جعفری← شاهی← بادمجان← سیر← ریحان
۴: بامیه← فلفلدلمه← کانتالوپ← مارچوبه← خارشتر← کدوتنبل← کدو← گلکلم← هندوانه← اسفناج← اویشن
۵: گلکلم← نعناع← ریحان← چغندر← گشنیز← کرفس← بلال← جعفری← کلم← اویشن← ذرت
۶: ترخون← ترب← طالبی← لوبیا← بامیه← موسیر← پیاز← گوجه← قارچ← سیبزمینی
۷: خیارچنبر← تربسیاه← خربزه← ریحان← فلفل← کلم← شقاقل← شاهتره← اسفناج
۸: نعناع← شقاقل← بادمجان← تربچه← کدوسبز← کاسنی← باقالا← ترب← ترخون← ارتیشو
۹: خیار← مارچوبه← چغندر← خربزه← بیدمشک← نخودسبز← خیارچنبر← شوید← تربچه← سیبزمینی
۱۰: بروکلی← پیازچه← ترخون← موسیر← کاهو← هویج← کنگر← لوبیاسبز← کلمپیچ← شنبلیله← کلمقمری

۶۲: گل و گیاه ۲
۱: سیکاس← خورشیدی← شمعدانی← میخک← ازالیا← الاله← یاسمن← ساعتی← گلایل
۲: شببو← شیپوری← سوسن← کاجمطبق← میمون← بامبو← ناز← شمشاد← سیکاس← یاسمن← اطلسی
۳: سیکاس← بنفشه← برگبو← لیلیوم← پیچک← رازقی← سنبل← نرگس
۴: میمون← الاله← حسنیوسف← کاغذی← خرزهره← کوکب← بامبو← کاکتوس← محمدی← نیلوفر
۵: کاملیا← ازالیا← یاسمن← مروارید← بامبو← اطلسی← یاس
۶: کاکتوس← محمدی← زنبق← اهار← کالادیوم← کاغذی← بگونیا← مرجان← باباادم← اقاقیا
۷: بنفشه← سوسن← شمشاد← سمن← ارغوان← پامچال← ساعتی← ارکیده← بنجامین
۸: عنکبوتی← پامچال← لادن← مریم← نخلمرداب← شقایق← ختمی← بونسای← نسرین← شاهپسند← رازقی
۹: داوودی← شقایق← رزابی← گلایل← نسترن← نسرین← شبنم← ساعتی
۱۰: بامبو← تاجخروس← مگنولیا← شقایق← لیلیوم← مرجان← رززرد

۶۳: بدن انسان ۲
۱: چشم← دماغ← کلیه← نورون← پنجه← عنبیه← پیشانی← دنده← مفصلپا← سبابه
۲: ابرو← سلول← کتف← مردمک← شانه← گردن← پاشنه← گونه← مثانه← بینی← سینوس
۳: سیاتیک← مخچه← عنبیه← مری← کلیه← مفصل← ماهیچه← رباط← دنده← پاشنه
۴: گوش← مغز← مفصل← سیاهرگ← زانو← ساعد← طحال← جمجمه← سبابه← انگشت← مچپا
۵: شستدست← پلکچشم← سیاتیک← صورت← ساقپا← دندان← ساعد← پنجه← گلبول← مچپا
۶: ارواره← زانو← ساقپا← ناخن← روده← قلب← قرنیه← رباطپا← بینی
۷: دندان← ناخن← کشکک← ارنج← صورت← ماهیچه← سرخرگ← طحال← کبد← گلبول← معده
۸: ابرو← سرخرگ← سینه← مردمک← بازو← مژه← روده← لگن← رباط← کشکک← سیاهرگ
۹: مخچه← جمجمه← ارواره← دهان← پیشانی← نخاع← ترقوه← مچدست
۱۰: انگشت← نورون← مثانه← ترقوه← گردن← نخاع← سلول← پاشنه← زبان← چانه

۶۴: بازی ۲
۱: کشتی← میکرو← سرسره← دوز← تختهنرد← وسطی← لیلی← تاب← قایمباشک← مشاعره← نقطهخط
۲: ماروپله← اسمبازی← خاکبازی← الاکلنگ← دبرنا← استنداپ← جورچین← چرخوفلک
۳: پرش← منچ← هفتسنگ← هپهپ← طنابکشی← اسمبازی← تنیس← مافیا← وسطی← دبرنا
۴: لیزبازی← پینگپنگ← اتلومتل← حدسبزن← چشمک← الاکلنگ← کارت← اتاری← یهقلدوقل← دزدپلیس
۵: شطرنج← دومینو← سگا← ماروپله← گلیاپوچ← ماریو← اتلومتل← الکدولک← برفبازی
۶: سگا← شطرنج← گرگمبهوا← الاکلنگ← الکدولک← لیزبازی← رازجنگل← کمبات← بیلیارد← دارت
۷: دوز← گلکوچیک← طنابکشی← ایکساو← پاسور← اسکیت← کبدی← چشمک← اسمبازی← تختهنرد← سونیک
۸: دبرنا← بیلیارد← بولینگ← هپهپ← پرش← اسکیت← اسمفامیل← پینگپنگ← کارت← تیله← سرسره
۹: چرخوفلک← کمبات← پازل← منچ← استنداپ← برفبازی← تاب← میکرو← پانتومیم← دوچرخه
۱۰: خاکبازی← اتاری← سونیک← رازجنگل← تاب← مافیا← لیلی← گلکوچیک← گلیاپوچ← ماریو← پازل

۶۵: بازیگر ۲
۱: گلدره← رایگان← محمدی← شنگله← همتی← مفید← مصفا← شاکردوست← دهکردی← زندگانی← فرخنژاد
۲: افشار← ابر← شنگله← توسلی← فرجاد← مهیمن← فرهی← صمدی← فتحی← اکبرعبدی
۳: کشاورز← حاتمی← کیانیان← بازغی← خداویسی← فرهی← دودکار← بایگان← ارجمند← نعمتی
۴: صدیق← پیروزفر← رهنما← حسینی← پسیانی← فراهانی← خیرابادی← یاری← دهقان← طباطبایی
۵: شجاعکاوه← انتظامی← فرجاد← افشار← جوان← راد← حمیدی← چمنماه← پورعرب
۶: فروتن← دهقان← کریمی← صادقی← گلزار← نجفی← شیخی← حاتمی← راد← کوثری← ابر
۷: رستمی← رادان← علیمصفا← هاشمی← بیچاره← قادری← مشایخی← راد← معادی← پورسرخ
۸: بیک← رادان← اشتیاق← خردمند← جوان← امیرفضلی← مفید← حسینیاری← حیایی← شریفینیا← طهماسب
۹: کیمیایی← زارعی← عبیسی← جعفری← صدیق← پرستویی← راد← رشیدی
۱۰: صالحی← امینتارخ← امکانیان← نصیریان← جوهرچی← شکیبایی← ابر← بقایی← گلستانی← عربنیا← گلزار

۶۶: زمستان ۲
۱: شالگردن← چکمه← هاکی← شالوکلاه← بهمن← بارانی← رعدوبرق← زکام← تبولرز← کرسی← لیزبازی
۲: سرما← پتو← سرمازدگی← تگرگ← ادمبرفی← بافت← جوراب← سوییشرت← پالتو← ابر
۳: تبولرز← بوت← پلیور← شوفاژ← سرما← چکمه← اتش← سوییشرت← رگبار← کریسمس← زکام
۴: درزگیر← سورتمه← بوران← برف← درختکاج← کرسی← ادمبرفی← کولاک← هیتر← تگرگ
۵: ابگرفتگی← اسنوبرد← اسکی← هاکی← زنجیرچرخ← ژاکت← پتو← بهمن← بخاری← برف
۶: ژاکت← یخبندان← چراغنفتی← سیل← سورتمه← کریسمس← برفروبی← قندیل← شومینه← اسکی← دستکش
۷: هیتر← بابانوئل← بافت← بارانی← پارو← سورتمه← بوت← برفبازی← پانچو← صاعقه← ابگرفتگی
۸: برفبازی← پارو← ولنتاین← سورتمه← کلاه← چراغنفتی← باران← اسنوبرد← شنل← شومینه
۹: شومینه← پوتین← بافت← پاتیناژ← کلاه← شالگردن← سیلاب← پیستاسکی
۱۰: کرسی← کاپشن← چوباسکی← بهمن← چکمه← شنل← ولنتاین← کریسمس← شالگردن

۶۷: آموزش ۲
۱: تاریخ← املا← نیمکت← دانشجو← مدیریت← گونیا← دیکته← امتحان← دفترچه← کارنامه← ازمون
۲: همکلاس← تخته← زیست← مداد← سرایدار← کلاس← دیکته← جامدادی← کتاب← امتحان
۳: حسابان← دفتر← ادبیات← پاککن← دانشجو← مشروط← مراقب← برپا← دبیر← حیاط
۴: مثلثات← نقاله← میانترم← تقلب← دفتر← مردود← دانشجو← نیمکت← پرسش← ورزش← بیکاری
۵: پرورشی← شیمی← اخراج← تغذیه← فیزیک← تفریح← خودکار← حاضر
۶: اردو← بوفه← انشا← رفوزه← تجدید← کنکور← پرگار← بازی← نمره← ناظم
۷: ریاضی← بوفه← مشاوره← مدیر← خودکار← دفترچه← کلاس← مشروط← تحقیق
۸: شهریه← خودکار← معلم← درس← رفوزه← هندسه← مربی← پاککن← امتحان← بوفه← همکلاس
۹: ادبیات← دبیر← مربی← علوم← جغرافیا← نمره← استاد← غایب← ازمون← دفترچه← پرورشی
۱۰: کنکور← تراش← دفترچه← مثلثات← انگلیسی← امتحان← مشاوره← وایتبرد← خطکش← حسابان← فارسی

۶۸: خواننده ۲
۱: شکوهی← عصار← حاجیلی← شجریان← پاشایی← دنگشو← سیناسرلک← علیزاده← رویگری← اخشابی← اشوان
۲: دنگشو← زانیار← رهنما← اصفهانی← سون← پهلوان← نامجو← افتخاری← رستاک← اسرایی
۳: عقیلی← عبدالهی← پالت← صفوی← اشوان← رستاک← علمشاهی← اعتمادی← مهدیمقدم
۴: مسیحا← سامییوسف← اعتمادی← پاشایی← بخارایی← یغمایی← ناظری← یزدانی← یاس← فلاحی
۵: تاجیک← سرلک← کاوهافاق← شجریان← چارتار← اریان← اسرایی← رضاصادقی← یراحی← صفوی← یاس
۶: فرزین← بسطامی← مختاباد← جلیلی← خراطها← عسکری← افشار← هدایتی← لهراسبی← چاوشی
۷: زمانی← بنیامین← اصحابی← چارتار← بدیعزاده← احمدوند← بنان← یزدانی← جهانبخش← سعیدمدرس
۸: شکوهی← حجازی← جهان← علیزاده← عصار← اصفهانی← کاکوبند← جهانبخش
۹: علمشاهی← فرزین← زندوکیلی← سون← سیروان← پاشایی← یگانه← عبدالهی← عباسی← کاکوبند← بخارایی
۱۰: افتخاری← طالبزاده← یاس← قربانی← مختاباد← شهروز← بنیامین← لهراسبی← زانیار← پالت← کامکارها

۶۹: نوشت افزار ۲
۱: غلطگیر← بوم← سررسید← کاربن← تقویم← ذرهبین← پایهچسب← رنگروغن← پرگار← جلدکتاب
۲: شیرازه← قابعکس← قلمنی← استمپ← مداد← خودنویس← پاکت← سررسید← کلاسور← چسبمایع
۳: طلق← پونز← ذرهبین← کلاسور← دفترنت← شابلون← کازیو← دفترچه← سهپایه
۴: سهپایه← پوشه← قابعکس← ابرنگ← میخکش← دفترخط← کازیو← استمپ← خطکش← خودنویس← پاستل
۵: کاربن← رنگروغن← خودکار← منگنه← شیرازه← جامدادی← شابلون← کیف← تقویم← پالت← غلطگیر
۶: زونکن← کاتر← طلق← چسب← پایهچسب← قلمدان← شیرازه← تراش← جامدادی← جلدکتاب← گواش
۷: کاغذ← قیچی← قلمدان← دفترنت← نقاله← قلممو← خودکار← دفترخط
۸: ابرنگ← پاستل← ذرهبین← برچسب← جوهر← چسب← دفتر← بوم← وایتبرد← دفترچه
۹: پاککن← غلطگیر← گونیا← دوات← چسبمایع← مقوا← شابلون← زونکن← سررسید← کلاسور← کاربن
۱۰: شابلون← نوکمداد← مرکب← قابعکس← شیرازه← منگنه← البوم← پانچ← ماژیک← اتود

۷۰

۷۰: عطاری ۲
۱: سیاهدانه← موسیر← پاپریکا← سپستان← گلسرخ← خردل← کاسنی← ختمی← دارچین
۲: زردچوبه← وانیل← بابونه← نعناع← بومادران← مریمگلی← ابغوره
۳: تخمشربتی← ابغوره← شاهتره← عناب← جینسینگ← دارچین← زنجبیل← برگبو← موسیر
۴: شاهدانه← ابلیمو← مرزه← مریمگلی← ترخون← سرکهسیب← وانیل← چایسبز← پودرسیر← بهلیمو
۵: زردچوبه← زیره← کنجد← بابونه← مرزنجوش← سپستان← بذرکتان← ابلیمو← شاهتره← زرشک← برگبو
۶: زنجبیل← بیدمشک← ابغوره← گلاب← جینسینگ← زردچوبه← کاری
۷: پاپریکا← زعفران← گزنه← پودرسیر← برگبو← گلمحمدی← نعناع← خارشتر← سکنجبین← خاکشیر
۸: کنجد← چایسبز← زنجبیل← سدر← زعفران← خارشتر← خشخاش← میخک
۹: اویشن← شاهتره← گلمحمدی← خرفه← ریحان← رازیانه← پنیرک← کندر← دارچین← جوزهندی
۱۰: رزماری← بادیان← مرزنجوش← اویشن← جوزهندی← کاسنی← ریحان← زنجبیل← عرقنعناع← شاهتره← فلفلسیاه

۷۱: فوتبال ۲
۱: باشگاه← باخت← مربی← سپاهان← داور← دروازه← استقلال← کارتزرد← ابومسلم
۲: مربی← افساید← سپاهان← لیدر← تماشاچی← سرمربی← تمارض← کارت← بدنسازی← بازیکن← باشگاه
۳: نیمهدوم← سرمربی← راهاهن← سوت← تماشاگر← سپاهان← فوتبال← لیدر
۴: ارسنال← راهاهن← فوتبال← تور← مسکرمان← پیشکسوت← دربی← سرپرست← باخت← پنالتی
۵: چلسی← بازیکن← سرمربی← دروازه← داور← زمینچمن← دریبل← لیدر← ضدحمله← لژیونر← کرنر
۶: همتیمی← صنعتنفت← دروازه← تیرک← مربی← لایی← شهرداری← برانکار← بازیکن← توپ← سرمربی
۷: بازیکن← مادرید← پنالتی← ملوان← تیمبرق← نورافکن← گلر← ضدحمله← زمین← ورزشگاه
۸: فیفا← پیروزی← ابومسلم← ذوباهن← سپاهان← کاپیتان← اردو← فول← اوت← پیشکسوت
۹: بازیکن← باخت← افساید← تراکتور← گزارشگر← لژیونر← فیفا← دربی← پیروزی← استقلال
۱۰: تراکتور← دروازه← افساید← داور← دربی← سرمربی← کاتدار← پیروزی← ششقدم← هافبک← باشگاه

۷۲: رود و دریا ۲
۱: نیل← حبلهرود← اورال← بایکال← شاهرود← سیروان← دانوب← جیحون
۲: حبلهرود← اژه← چالوس← بنگال← اورال← سیروان← ارام← تلخهرود← ارال
۳: سفیدرود← عمان← اروند← کرخه← زریوار← بالتیک← راین← گنگ← کارون← بهمنشیر
۴: شمال← وان← زندهرود← مانش← چالوس← زریوار← هند← دجله← تجن← جیحون
۵: الاسکا← سولقان← مرمره← هرمز← فرات← قزلاوزن← کارائیب← ولگا← خلیجعدن← سیاه
۶: مارون← چالوس← جراحی← هیرمند← امودریا← کارائیب← بایکال← ینیسئی← جاجرود← اطلس
۷: شاهرود← امازون← بنگال← یانگتسه← سرخ← ینیسئی← بالتیک← هامون← امودریا← سند← قزلاوزن
۸: اروند← امازون← هیرمند← دانوب← جاجرود← زریوار← بنگال← اطلس← جراحی← سفیدرود← یانگتسه
۹: بهمنشیر← خزر← هراز← اورال← کارون← زهره← ارس← اترک← امازون← ارومیه← هامون
۱۰: مانش← قزلاوزن← الاسکا← زندهرود← ارومیه← جراحی← خلیجعدن← بنگال← مارون← مرمره← بالتیک

۷۳: برند ۲
۱: ریبوک← مایبیبی← لیوایز← بوتان← نستله← اسنوا← گرجی← نوکیا
۲: باراکا← توییکس← بولگاری← ببک← اچتیسی← شیرینعسل← نوتلا← ورساچه← اسنوا
۳: لیوایز← چیچک← کاسیو← ادیداس← جنرال← اناتا← سافتلن← بلکبری← چیتوز← نوکیا
۴: روزانه← هرمس← هواوی← سافتلن← باراکا← رولکس← میهن← سونی← کوکاکولا← تیمبرلند
۵: هواوی← بلکبری← سامسونگ← پرینگلز← سیکو← هاکوپیان← ریبوک← دومینو← لیوایز← گلرنگ
۶: دیور← اچتیسی← نیوا← توییکس← دایتی← لنوو← سامسونگ← الجی← شانل← موتورولا
۷: مینو← سافتلن← پگاه← مکدونالد← دومینو← ناسیونال← گوچی← گاسونیک← فرمند← کاسیو← اسنیکرز
۸: ورساچه← سواچ← کوکاکولا← توییکس← ویولت← تفال← گلرنگ← ایدین← عالیس← نوتلا← تبرک
۹: ورساچه← نایک← پپسی← روزانه← دامداران← پرینگلز← بلکبری← ادیداس← کیتکت← دومینو← یکویک
۱۰: چیتوز← اسنیکرز← پوما← شیرینعسل← بلکبری← رولکس← دایتی← گاسونیک← محسن← ادیداس← مکدونالد

۷۴: دسر و شیرینی ۲
۱: شکرپنیر← نانقندی← بهشتی← مسقطی← شکلات← پیراشکی← میکادو← فطیر
۲: سوهان← قهوه← ویفر← گوشفیل← ژلاتو← تارت← فالوده← مافین← تیرامیسو
۳: شارلوت← پاستیل← پایسیب← زولبیا← کلوچه← سوهان← چیزکیک← کیکیزدی← باقلوا← سمنو
۴: ژلاتو← دونات← حلوالوز← زبان← کوکی← سوفله← ترافل← سوهان← پولکی← بهشتی
۵: کمپوت← کاکایو← کاک← پیراشکی← کاپکیک← باسلوق← شیرمال← انگشتپیچ← مافین← دونات
۶: وافل← بستنی← کماج← کاچی← مافین← گوشفیل← کارامل← یخدربهشت← مسقطی← برشتوک
۷: پنکیک← شکرپنیر← حلوا← کرپ← شارلوت← حلوالوز← شیرمال← بیسکوییت← بامیه← کمپوت← قطاب
۸: کارامل← وافل← نوقا← کیکیزدی← بهشتی← کلوچه← سوفله← کاستارد← پولکی← نارگیلی← پشمک
۹: کاچی← رولت← شکرپاره← براونی← تارت← بامیه← فالوده← پودینگ← برشتوک← پنکیک← قاووت
۱۰: فرنی← پودینگ← شوکورول← دونات← کاپکیک← رنگینک← بستنی← کیکیزدی← شکرپاره← قاووت← شلهزرد

۷۵: اجزای ماشین ۲
۱: شاسی← باربند← پدال← اینهبغل← ضدیخ← بالابر← لاستیک← چراغسقف
۲: کمکفنر← کیسههوا← یاتاقان← سرعتسنج← کیلومتر← سیلندر← جلوبندی← راننده
۳: میللنگ← داشبورد← چراغ← شخصثالث← بلبرینگ← قفلکودک← فلشر← ترمز← کولر
۴: کورس← پیستون← کاپوت← کیلومتر← اینهبغل← لاستیک← فلشر← سپرعقب← برفپاکن
۵: چراغسقف← قفلکودک← دستگیره← داشبورد← نوربالا← پدال← گربکس← کیسههوا← دنده← باند
۶: تسمه← کمربند← کلاچ← چراغخطر← شیشه← میللنگ← اینهوسط← کیسههوا← سیلندر← پیستون
۷: ضدیخ← اگزوز← دزدگیر← قالپاق← سوئیچ← کلاچ← رینگ← بیمه← الپیجی← بوق← کمکفنر
۸: نوربالا← لاستیک← دنده← دزدگیر← چراغخطر← ترمز← بلبرینگ← کلاچ← بیمه← راننده← سرعتسنج
۹: چراغ← کیسههوا← قالپاق← ترمز← باک← یاتاقان← دنده← سیانجی← باند← تسمه← کولر
۱۰: شخصثالث← کمربند← رینگ← دستگیره← مهشکن← سپرجلو← گلگیر← سرعت← اینهوسط← کولر← پروانه

۷۶: دریا ۲
۱: نهنگ← قلاب← مرجان← بادبان← موجسوار← ساردین← نیزهماهی← خاویار
۲: فانوس← غریقنجات← ساردین← ماهیگیر← شناور← جاشو← اختاپوس← اوزنبرون
۳: جزرومد← تالاب← جلبک← بادبان← جزیره← ساحل← دلفین← ناخدا← ماهیگیر
۴: اسبابی← خاویار← اوزنبرون← تیلاپیا← غواصی← مروارید← ماهیمرکب← میگو← اسکله
۵: لاکپشت← ملوان← مرجان← تنگه← ماهیمرکب← صدف← جزرومد← سکان← گربهماهی← اسبابی
۶: قایق← پلانکتون← کوسه← مرجان← هشتپا← لاکپشت← موجشکن← غریقنجات← لنگر← پارو
۷: بندر← سالمون← خرچنگ← دلفین← خلیج← لاکپشت← موجسوار← جتاسکی← اسبابی← مایو
۸: کشتی← فانوس← جتاسکی← ارهماهی← اردکماهی← بادبان← ساردین← جزیره← قزلالا← تالاب← هشتپا
۹: خاویار← ناخدا← لنج← گرداب← لاکپشت← قزلالا← جزرومد← تیلاپیا← سفرهماهی← عرشه← مروارید
۱۰: ماسه← سنگسر← موجشکن← سالمون← اسکله← کایاک← ساردین← مارماهی← دلفین← اقیانوس← بادبان

۷۷: جنگ ۲
۱: مینیاب← نفوذی← عقبنشینی← گروهان← لشکر← گازخردل← نفربر← ارتشبد
۲: شهدا← ارپیجی← فانوسقه← انفجار← تیمسار← هفتتیر← ارتشبد← گلوله← جانباز
۳: تیمسار← بیسیم← کاتیوشا← نارنجک← جانباز← لشکرزرهی← پناهگاه← انفجار← شهید← چترنجات
۴: خطمقدم← سنگر← بمب← گازخردل← پیروزی← اژیرخطر← گروهبان← دوربین← عملیات← امادهباش
۵: پانسمان← کلاهخود← رزمایش← پاتک← خمپاره← جانباز← گروهان← تانک← فشنگ← فانتوم
۶: شیمیایی← کلاهخود← تیربار← پیروزی← هواپیما← امداد← سرباز← فانتوم← خطمقدم← خمپاره
۷: ارپیجی← دیدهبان← تفنگ← هفتتیر← بمبافکن← تیرباران← خطشکن← شمشیر← انفجار← شبیخون← منور
۸: پاسدار← هفتتیر← فانتوم← اتشبس← عملیات← نارنجک← رگبار← شبیخون← دیدهبان← فرمانده← تیربار
۹: مجروح← اسیر← دوربین← ضدهوایی← اذوقه← بیسیمچی← شبیخون← سرلشکر← اشکاور← گازخردل← رزمایش
۱۰: اطلاعات← مینیاب← گردان← تیربار← کولهپشتی← عملیات← پوکه← فرمانده← یوزی← سپاه← فانتوم

۷۸: برند ماشین ۲
۱: فراری← جیپ← پژو← لکسوس← لینکلن← امویام← بنتلی← فورد
۲: لوتوس← سایپا← فولکس← لیفان← لینکلن← بوگاتی← مازراتی← لکسوس← بنتلی
۳: لکسوس← بیامو← پورشه← الفارمئو← فولکس← سایپا← مزدا← بوگاتی← جگوار← امگرند
۴: ائودی← فوتون← کادیلاک← بنتلی← اوپل← لانچیا← فاوو← جیلی← لینکلن← مرسدسبنز
۵: هیوندا← مرسدس← مینی← تویوتا← فیات← نیسان← امجی← زامیاد← جگوار← سوزوکی← پروتون
۶: برلیانس← لوتوس← بیوک← مرسدس← بنتلی← ائودی← ایسوزو← نیسان← فورد← لندرور← فوتون
۷: فوتون← لندرور← ایسوزو← شورولت← فیات← فولکس← اوپل← لیفان← دوج← دانگفنگ← سوزوکی
۸: فوتون← شورولت← امگرند← فراری← جگوار← زامیاد← مکلارن← سایپا← کرایسلر← چری← پورشه
۹: رولزرویس← لوتوس← رنو← دوو← امویام← ولوو← هوندا← بیوک← جگوار← شورولت← مکلارن
۱۰: پروتون← بیامو← سوزوکی← تویوتا← کیا← پورشه← هوندا← هیوندا← سایپا← ائودی← مزدا

۷۹: زیبایی آرایشی ۲
۱: سفیداب← ارایشگر← شانه← ماتیک← تافت← انگشتر← دستمال← تامپون
۲: پدیکور← کرمروز← شیرپاککن← دهانشویه← رژگونه← افشانه← چسبمو← شامپو← ناخنگیر
۳: ادکلن← خطچشم← مسواک← بیگودی← دستمال← سرخاب← موکن← بابلیس← رژگونه← پدیکور
۴: الکل← استون← سشوار← سرمه← پدیکور← دستکش← عطر← سایه← حوله← افترشیو
۵: حوله← موکن← شانه← گوشپاککن← کلیپس← تیغابرو← کرمروز← واکسمو← بیگودی← سنگپا
۶: ارایشگاه← گیرهمو← نخدندان← ریمل← واکسمو← پنبه← موچین← تافت← ادکلن← دستمال← سفیداب
۷: گیرهمو← گیرهسر← دستبند← کرمپودر← ریشتراش← لاک← سوهان← ضدافتاب← لوسیون← صابون← کشمو
۸: رژگونه← بیگودی← سرممو← تیغ← اکسیدان← ماسکصورت← رنگمو← خمیرریش← کرمروز← مدادچشم← کلیپس
۹: موس← پنکیک← افشانه← قیچی← اصلاح← برس← مانیکور← ژلمو← شامپو← لوسیون← اپیلیدی
۱۰: فرمژه← برقناخن← اسپری← مام← رژگونه← موبر← ضدافتاب← کامپکت← تاج← ماسک← ژلمو

۸۰: کارتون ۲
۱: بلفی← دامبو← لیلیبیت← تاموجری← حنا← پتومت← زبلخان
۲: رامکال← میگمیگ← سندباد← نیلز← توشیشان← پسرشجاع← بنتن
۳: گوفی← گامبا← بلفی← بوژان← انشرلی← الفی← ممول← جودیابوت
۴: بینوایان← سندباد← رامکال← مگمگ← شکرستان← زبلخان← شیرشاه← وروجک← بامزی
۵: پینوکیو← اسکیپی← مگمگ← سباستین← جیمبو← سیبخنده← سیلاس← سمندون← مستربین← زبلخان
۶: دامبو← بنر← انگوری← زورو← گالیور← اسکار← گامبا← گربهسگ← گجت
۷: میکروبی← گلنار← توییتی← چوبین← رابینهود← مهاجران← شیرشاه
۸: نیلز← بالتازار← پیمپا← منشرور← اشیمشی← بامزی← پتومت← بنتن← زنانکوچک← چوبین
۹: باخانمان← جیمبو← خاکستری← انگوری← بوژان← گوفی← پیمپا← الفی← اشیمشی
۱۰: بلفی← ایکیوسان← گلنار← گالیور← انشرلی← پینگو← سیلاس← زورو← خالهریزه← جیمبو

۸۱: خوردنی ها ۲
۱: هندوانه← بستنی← همبرگر← کوفته← شیرینپلو← پاپکورن← موهیتو
۲: بهلیمو← نوشابه← ابگوشت← پشمک← شیربرنج← سبزیپلو← حلوا
۳: لازانیا← پودینگ← کوکو← بادمجان← دونات← پیراشکی← اشکنه← ابنبات← اسپاگتی← هاتداگ
۴: حلیم← نارنگی← پرتقال← پفک← شلهزرد← رنگینک← سالاد← کاچی
۵: جوجهکباب← نیمرو← بیسکویت← ابلیمو← کلوچه← چیپس← بامیه← عدسی← باقالی
۶: هاتچاکلت← سمبوسه← چایسبز← فرنی← اسپاگتی← ابغوره← برشتوک← لواشک← مسقطی
۷: شکلات← کارامل← بیسکویت← شربت← استیک← خیارشور← بادام← ماست← باقلوا← لازانیا
۸: کلهپاچه← زولبیا← دلمه← چلوکباب← پاستا← پیراشکی← خربزه← چایسبز← شیربرنج← سمبوسه
۹: پاپکورن← پسته← قهوه← فالوده← زرشکپلو← نسکافه← تاسکباب← ژامبون← بریانی← املت← فلافل
۱۰: شیشلیک← تافتون← کلهپاچه← سوهان← ساندویچ← سوسیس← پیتزا← کالباس← ماکارانی← ابمیوه← قرمهسبزی

۸۲: پرنده ۲
۱: دارکوب← پنگوین← چکاوک← مرغمینا← پرستو← فاخته← فنچ
۲: شترمرغ← حواصیل← بوقلمون← بوف← کبک← طوطی← قرقاول← گنجشک← کاسکو
۳: شاهین← گنجشک← کاسکو← شبگرد← چکاوک← جوجه← خروس← چلچله← غاز← قناری← کبک
۴: جغدسفید← مرغابی← اردک← قمری← جوجهاردک← پرستو← کلاغ← شاهبوف← قناری← سینهسرخ← طاووس
۵: ابچیلک← دارکوب← پشهخوار← باز← جغد← جوجه← شترمرغ← چلچله← پرستو
۶: سارگپه← چلچله← عقاب← بلبل← فلامینگو← کاسکو← پلیکان← شاهین← بوتیمار← شترمرغ
۷: مرغعشق← کرکس← پنگوین← بوتیمار← چلچله← حواصیل← چرخریسک← بلدرچین
۸: شبگرد← باقرقره← مرغمینا← کبوتر← حواصیل← چکاوک← فاخته
۹: فنچ← پشهخوار← عندلیب← درنا← ابچیلک← الباتروس← طاووس
۱۰: بلدرچین← سارگپه← قرقاول← بوتیمار← کبوتر← قناری← شاهبوف← شبگرد← باقرقره← مرغمینا

۸۳: سوغاتی ۲
۱: سوهان← لواشک← زیتون← عرقیات← کیکیزدی← برنجرشت← فالوده← نانچای← ربانار← یوخه
۲: نوقا← کشک← لاتیقوم← گلیم← بادام← نانبژی← نقل← معرق← فرش← کتیرا
۳: جانماز← بادرنگ← قاووت← قطاب← پشمک← نانخرما← نانشکری← فطیر← قلمکاری← کماج
۴: عسل← جوزقندی← پولکی← ابلیمو← باقلوا← قرابیه← کلوچه← تسبیح
۵: مغزگردو← کاک← چاقو← هامور← مسگری← قالی← مهر← عناب← ابغوره← ابریشم← ملیله
۶: سیرترشی← قالی← کلمپه← ارده← ترخینه← شیرمال← خرما← گبه← قاووت← ترشیجات
۷: ماهی← ناناردی← بادرنگ← لیفخرما← باقلوا← کلوچه← کیکیزدی← ادویه← زیتون← انگور← مرکبات
۸: ساردین← فیروزه← پولکی← شکرپنیر← نمد← زولبیا← زعفران← مسقطی← نانقندی← سقز← قرهقورت
۹: جاجیم← عطریات← باسلوق← سجاده← لیقوان← کشکینه← سرشیر← گیوه← چاروق← قرهقروت← کدومربا
۱۰: شاهبلوط← حنا← دوشاب← سوهان← سرشیر← قالیچه← اجیل← نانشکری← زیره

۸۴: ریاضی ۲
۱: لوزی← هندسه← هذلولی← امار← جبرخطی← مشتق← زاویه← تفریق
۲: عددپی← تساوی← معکوس← سینوس← درجه← امار← بیضی← نگاشت← گراف← مکعب
۳: جمع← ضرب← توان← جبرخطی← گراف← محیط← منها← زاویه← ترکیب← رابطه← حلقه
۴: قدرمطلق← حسابان← مربع← میانگین← تفریق← لگاریتم← مخروط← ماتریس← گرادیان← احتمال
۵: مثلث← توپولوژی← تقسیم← مثلثات← حسابان← بردار← تقارن← تابع← کتانژانت← تساوی
۶: کسینوس← گروه← میدان← منها← محیط← جبر← سینوس← ذوزنقه← مشتق
۷: توپولوژی← مخروط← رادیکال← رادیان← دایره← حساب← اعشار← تابع← نیمساز
۸: فیبوناچی← مستطیل← کسینوس← لوزی← عددگویا← معادله← مثلثات← بردار← هندسه
۹: اقلیدس← محیط← جذر← هوپیتال← عدداول← معادلات← تانژانت← نمودار← مثلثات← فیثاغورس
۱۰: بینهایت← اتحاد← عددنپر← مساحت← اعدادگنگ← انتگرال← ماتریس

۸۵: دفاع مقدس ۲
۱: توپخانه← کاوه← سنگر← ذوالفقار← موشک← مقاومت← بمبافکن← جبهه← والفجر← بصره← اندیمشک
۲: خیبر← مین← هلیکوپتر← پاوه← توپخانه← اسیر← باقری← بروجردی← اهواز← نصر
۳: سپاه← سوسنگرد← ذوالفقار← قدس← شیرودی← عاشورا← بمباران← اتشبس← ابادان← موشک← باکری
۴: دفاعمقدس← سلیمانی← توکل← سنگر← زینالدین← بسیج← بدر← محرم← رضایی← توپ
۵: صدام← سردشت← دستواره← سنگر← تفنگ← همت← اندیمشک← رزمنده← اهنگران
۶: شوشتری← تجلایی← گمنام← فکه← جهانارا← بانه← خوزستان← رگبار← اسیر← قادر
۷: عملیات← ناو← چمران← خرازی← ارتش← سپاه← فتح← دهلاویه← رضایی← طلاییه← خیبر
۸: صفوی← متوسلیان← جبهه← خمپاره← تانک← شمخانی← فکه← فرمانده← لشکری← باقری← حاجیبابا
۹: بابایی← سرباز← بانه← قطعنامه← عراق← دهلاویه← نفربر← متوسلیان
۱۰: شیمیایی← محرم← قالیباف← والفجر← شهید← دفاعمقدس← اوینی← ثارالله← فاو← خرمشهر

۸۶: مکان دیدنی ۲
۱: اروندرود← چالوس← شاهچراغ← غارحرا← طرقبه← طارم← سرعین← ونیز← هاوایی
۲: نقشرستم← طرقبه← شهرشنی← ارگبم← میسیسیپی← نیاگارا← کرملین
۳: تختجمشید← کالپوش← اتشکده← نطنز← کویرنمک← الاسکا← ماسوله← ابپری← توچال
۴: سعدیه← باغارم← نیل← کاخمرمر← چهارباغ← متلقو← پلاژدها← برجدختر← هزارپله
۵: شهرسوخته← دماوند← حافظیه← ونیز← حمامفین← ماسوله← کرملین← اهرام← چالوس
۶: نمکابرود← طاقنصرت← دشتک← قمصر← عالیقاپو← لوور← رشت← بالی← کارون← یزد
۷: حافظیه← پیزا← هند← نیاگارا← باغفین← برجایفل← کاخسفید← برجبلم← امازون← باغدلگشا
۸: پلخواجو← تخترستم← سعداباد← شاهچراغ← توچال← مسجدشاه← هاوایی← قطبمنار
۹: سیوسهپل← جواهرده← برجپیزا← باغفین← لوور← چهلستون← بالی← سدلار← دیوارچین← هشتبهشت
۱۰: امازون← ارگبم← تنگهواشی← دماوند← ایفل← چهارباغ← ابپری← کالپوش

۸۷: رشته دانشگاه ۲
۱: رباتیک← اماد← برق← مددکاری← الهیات← شیمیمحض← پرستاری← مدیریت← بهداشت← داروسازی
۲: مکانیک← وکالت← بیوشیمی← مشاوره← فرانسه← دامپزشکی← هتلداری← مدیریت← مواد← مددکاری
۳: امار← رباتیک← کشاورزی← هوافضا← تکنسین← علوماب← فلاسفه← پلیمر← ابیاری
۴: ادبیات← پزشکی← بازرگانی← معماری← زیست← شهرسازی← سینما← گرافیک
۵: ریاضی← معدن← مشاوره← جغرافیا← صنایع← شهرسازی← جغرافی← ابیاری← ادبیات← کشاورزی← خلبانی
۶: تکنسین← ریاضیات← زیست← هوشبری← مخابرات← حسابداری← عکاسی← شیلات← خلبانی← مکانیک← مواد
۷: بازیگری← شیمیمحض← بهداشت← شیمی← ادبیات← هوافضا← مددکار← گمرک← حقوق← معماری
۸: گرافیک← کامپیوتر← بازیگری← حقوق← امار← الهیات← فقه
۹: نساجی← فیزیک← پزشکی← فلسفه← پلیمر← امار← معدن← عمران← نفت← تاریخ← چاپ
۱۰: پتروشیمی← صنایع← هتلداری← مامایی← نقاشی← شیمی← فیزیک← معدن← هوشبری

۸۸: تاریخ اسلام ۲
۱: بلال← خوارج← بنیهاشم← جنگموته← مکه← قبیله← پیامبر
۲: جاهلیت← رسالت← عمر← تاسوعا← صفین← نهروان← کربلا← جنگبدر← عاشورا
۳: ابوسفیان← اسلام← ابوطالب← حدیبیه← ابوذر← بعثت← عشیره← حبشه← ابوبکر
۴: مروانیان← ابوبکر← حدیبیه← قریش← بنیامیه← ابوجهل← نهاوند← ابوذر← یمامه
۵: حجاز← معاویه← نهاوند← خدیجه← نهروان← پیامبر← بنیقریظه
۶: ابوطالب← احزاب← عاشورا← مختار← ابوسفیان← عربستان← معاویه
۷: نهروان← تبوک← مسلمان← مدینه← خلافت← امویان← عثمان← مامون← قریش← بتپرستی← خوارج
۸: خیبر← قادسیه← حدیبیه← احد← بنیاسد← پیامبر← یمامه← حنین
۹: نهروان← احزاب← جمل← بدر← عثمان← مدینه← صفین← احد← عمار← اعراب← عربستان
۱۰: خندق← خوارج← طایف← نجاشی← ابوجهل← تبوک← یاسر← مروانیان

۸۹: فیلم خارجی ۲
۱: سرعت← خشماژدها← معجزه← تارزان← گذرگاه← بدنام← نفوذی← کینه← شورزندگی← ربهکا
۲: پاپیون← ملاقات← هریپاتر← باجگیری← نابغه← پرندگان← تایتانیک← حلقه← منهتن
۳: شعله← سیزده← دلیجان← بتمن← سینوهه← راکی← منهتن← فراری
۴: هملت← ولگرد← رینگ← تهاجم← بتمن← شیر← تروی← قتل← تولد← حلقه← تارزان
۵: دراکولا← پناهگاه← پرندگان← پاپیون← مصلح← ماتریکس← طناب← ادمکش← سامورایی← مرداهنی
۶: باغبان← کولی← بدنام← باند← جنون← ارث← نابغه← دیگران← حلقه
۷: مترجم← ماتریکس← دیگران← تولد← ارث← مزاحم← اپارتمان← باراباس← جنون← راکی← روانی
۸: خرابکار← کینه← عقرب← شاهلیر← جاده← مرداهنی← راننده← کازینو
۹: افسونگر← اواتار← عقاب← شامپاین← اسکوپ← پناهگاه← اپولو← مکافات← هریپاتر← باغبان
۱۰: تایتانیک← کازینو← سرگیجه← پلنگ← مردعوضی← دلیجان← توریست← رسالت← گمشده

۹۰: کوه و قله ۲
۱: علمکوه← مهرچال← کوهشاه← زاگرس← دالاهو← ازادکوه← دنا← شیرکوه← هزار← سیاهکوه
۲: بیستون← شیرکوه← زاگرس← قالیکوه← سبلان← تفتان← دری
۳: شاهالبرز← سفیدکوه← سبلان← تفتان← سهند← الپ← ایلوک← اتشگاه← علمکوه
۴: دالانکوه← دربند← بینالود← شیرباد← بلقیس← بیرک← سردشت← سهند← کوهشاه
۵: تبت← توچال← پهنهحصار← اسفراین← بینالود← کودالان← هیمالیا← الوند← سیاهکوه← فوجی
۶: اورین← مانشت← هیمالیا← البرز← زردکوه← اورست← ارارات← الپ← الوند← شاهوار
۷: کلکچال← کرکس← هزار← خلنو← هیمالیا← سهند← البرز← شیربرفی← راکی← ارارات
۸: سبلان← کودالان← شیربرفی← سهسنگ← شاهوار← فردان← توچال
۹: دالاهو← اتشگاه← کلکچال← البرز← دماوند← کودالان← دنا← شیرکوه← سهند← ازادکوه
۱۰: سفیدکوه← تفتان← سبلان← مانشت← هزار← اسفراین← دنا← اورست

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید